Wat zegt het Woord over homofilie ?

Vandaag de dag wordt er veel gediscussieerd over homofilie en over de vraagstelling of een Christen ook praktiserend homofiel (homoseksueel) kan zijn of over de vraagstelling of het überhaupt mogelijk is, dat een Christen homofiele gevoelens kan hebben. Kan een Christen homo zijn? Wat zegt het Woord over homofilie? De ene kerk is straight en sluit zijn deuren. De andere kerk laat homo’s, lesbiennes en transgenders toe, maar keuren homofilie af en hebben als doel, dat zij op basis van het Woord, zich zullen bekeren van hun levensstyle. Maar er zijn ook kerken daarentegen, die homofilie goedkeuren en zelfs homo huwelijken afsluiten. Steeds meer kerken zowel pkn, baptisten als evangelische gemeenten beginnen homofilie goed te keuren. Onder druk van de wereld accepteren zij deze praktijken. Zij accepteren (getrouwde of samenwonende) homofielen als lid van hun gemeente en laten hen ook deelnemen aan het avondmaal.

Maar wat zegt het Woord over homofilie? Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit en over homo’s, lesbiennes en transgenders? Kan een wedergeboren Christen homo, lesbienne of transgender zijn en wandelen in homofilie? Of homofiele gevoelens hebben? Kan een persoon als homo of lesbienne geboren zijn?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het belangrijk om eerst een onderscheid te maken tussen de soorten Christenen, want niet iedereen die zich Christen noemt is ook werkelijk een wedergeboren gelovige; een nieuwe schepping.

De ‘Christen’ die leeft naar het vlees

Bij een vleselijk Christen regeert het vlees (lichaam en de ziel) en is de geest nog niet tot leven gekomen. De persoon laat zich leiden door het vlees en wordt dus geleid door zijn/haar zintuigen, gevoelens, emoties, denken, intellect etc. in plaats dat de persoon geleid wordt vanuit de Geest, die samenwerkt met de geest, die door de wedergeboorte tot leven is gekomen.

De persoon wordt aangestuurd door zijn zintuigen, emoties, gevoelens; de lusten en begeerten van het vlees. Het ‘zelf’ van die persoon is nog niet gestorven en gekruisigd in Christus, maar is nog volop aanwezig. 

Iemand kan nog zo veel ‘goede’ werken doen, een lief karakter hebben, behulpzaam en lief zijn tegen anderen, mooie woorden spreken, een grote kennis van de Bijbel hebben en zeer vroom zijn. Maar wanneer deze werken uit het vlees voortkomen, zijn het ‘dode’ werken.

Zolang een persoon nog niet wederom geboren is, is de geest van de persoon dood. En zolang de geest in de persoon dood blijft, heeft deze persoon niet het eeuwige leven in Jezus Christus ontvangen. De werken, die zij doen zijn uit zichzelf; het vlees en zijn dus, zoals zojuist geschreven: ‘dode’ werken.

De wedergeboren Christen, die leeft naar de Geest

Een wedergeboren Christen is gestorven aan het vlees. Hij/zij heeft zich bekeert van zijn werken; van zijn zonden en ongerechtigheden en heeft zijn vlees afgelegd in de waterdoop. Door de doop in de Heilige Geest, is de geest in de persoon tot leven gekomen en opgewekt uit de dood.

De persoon is geboren uit de Geest van God en zal nu ook gaan wandelen naar de Geest en niet meer naar het vlees, zoals de persoon jarenlang heeft geleefd.

noodzaak van de wedergeboorteHij/zij zal naar de Geest wandelen en wandelen in de liefde.

Deze liefde bestaat niet uit het accepteren van alles (inclusief zonden en ongerechtigheden; wat tegen de wil van God ingaat), maar deze liefde bestaat uit een rechtvaardige liefde.

Deze liefde begint ten eerste met een grote liefde naar God, naar Jezus en naar de Heilige Geest toe en een verlangen om Hem te behagen, te dienen en om te leven naar Zijn inzettingen en geboden en dus te leven naar Zijn wil.

Wanneer je sterft in Jezus Christus heb je jouw vlees; jouw ‘zelf’, jouw eigen wil, dromen, verlangens, gevoelens, denken, mening, lusten, begeerten etc. afgelegd. Jij leeft niet meer, maar Jezus; het Woord, leeft nu in jou.

Vanuit die liefde voor God, Jezus en de Heilige Geest, stroomt de (rechtvaardige) liefde naar de mensen om je heen toe. Maar het begint allemaal, met een liefde voor Jezus en een volledige onderwerping en gehoorzaamheid aan Hem; aan Zijn wil.

De liefde voor Jezus

Wanneer je over jouw liefde voor Jezus praat, spreek je over de liefde voor het Woord. Wanneer jij Jezus liefhebt, spendeer je veel tijd in Zijn Woord, want alleen zo kun je Hem leren kennen, er is geen andere weg. Hij is het levende Woord, die gewandeld heeft op de aarde, gekruisigd en opgestaan is uit de dood en nu leeft en gezeten is, aan de rechterhand van God. Door het Woord leer je Zijn wil kennen.

doel van de BijbelHet Woord openbaart je de waarheid en zo zul je gaandeweg jouw denken vernieuwenzodat jouw denken in lijn komt te staan met het Woord van God en je zult al de restjes van jouw oude leven als zondaar opruimen.

Wanneer je wedergeboren bent en dus je vlees hebt afgelegd en jouw geest opgewekt is door de Heilige Geest, zul je gaan wandelen naar de Geest en niet meer naar het vlees (want jouw vlees is gekruisigd in Jezus Christus en bestaat niet meer.

De Heilige Geest getuigt van het Woord, daarom zul je ook leven naar het Woord en daarvan niet afwijken.

Wanneer je wederom geboren bent, is jouw geest nog een baby en moet jouw geest opgevoed worden,  zodat jouw geest kan opgroeien naar het evenbeeld van jouw Schepper (Kol 3:10, Rom 8:29)

De enig manier voor jouw geest om op te groeien, is door het Woord van God. Op de hele aarde is er niets wat jouw geest kan voeden, dan het Woord van God. Zelfs ‘geestelijke’ boeken kunnen jouw geest niet voeden. Alleen het Woord; Jezus, kan jou voeden en doen opgroeien naar Zijn gelijkenis.

Het denken vernieuwen met het Woord van God

Je voedt niet alleen jouw geest, maar als je de woorden van God tot je neemt, zul jij jouw wereldse denken gaan vernieuwen, zodat jouw denken in lijn komt te staan met Gods Woord.

Wanneer jij jouw denken vernieuwt, zul je ook gaan leven en wandelen naar het Woord. Je zal een doener worden van het Woord en leven zoals het Woord wil, dat jij leeft.

twee grote geboden, Wanneer gij mij liefhebt zult gij mijn geboden bewarenJezus is heel duidelijk en zegt dat als je werkelijk van Hem houdt, je ook zal leven naar Zijn geboden en Zijn inzettingen (Joh 14:15).

De Heilige Geest getuigt in jou van Jezus, het Woord. Dus de wetten, die God aan Mozes gaf en zo de geestelijke wereld aan de vleselijke mens liet zien, staan, door de inwoning van de Heilige Geest opgeschreven in jouw hart (Ez 11:19-21).

De wetten van Mozes, maakte de wil van God bekend aan de vleselijke mens, omdat zij dood waren voor de geestelijke wereld. Zij waren namelijk nog niet wedergeboren in de geest, maar hun geest was nog dood. Zij konden de geestelijke wereld niet zien, nog begrijpen. Daarom maakte God, door Zijn grote liefde voor de mens, deze geestelijke wereld, Zijn karakter en Zijn wil zichtbaar voor hen.

Voor een ieder, die nu wedergeboren wordt, geldt dat God’s karakter, Zijn Heilige Geest nu in jou woont en jou zal overtuigen van zonden en ongerechtigheden. Je bent in Jezus Christus heilig gemaakt, je bent een nieuwe schepping geworden; jouw vlees is gestorven en jouw geest is tot leven gekomen door de kracht van de Heilige Geest. Nu, dat de Heilige Geest in jou woont, behoor je ook in heiligheid te wandelen, naar Zijn wil.

Zal God Zijn wil veranderen
voor de lusten en begeerten van de mens?

Natuurlijk is het niet de bedoeling, dat wij teruggaan naar de wetten van Mozes en alle feestdagen, offeranden etc. te houden, want wij leven door het offer van Jezus Christus, door Zijn bloed, in een nieuw verbond. Maar wat God wel en niet goed vond, geldt nog steeds.

Zal God zijn wil veranderen voor de lusten en begeerten van mensenZijn karakter en Zijn wil is niet veranderd en Jezus Zijn wil, die gelijk is aan de wil van Zijn Vader, is ook niet veranderd. Zijn Woord is hetzelfde; gisteren, heden en voor altijd. Zijn Woord verandert niet. In Zijn Woord maakt God, Jezus, Zijn wil bekend aan ons. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen om te leven naar Zijn inzettingen en naar Zijn geboden (Ez 11:19-20, 36:26-27)

Het enige wat in de weg zit voor de uitvoering is jouw denken, daarom is het zo belangrijk om jouw denken te vernieuwen.

Wanneer wij naar de Geest wandelen, zullen wij wandelen naar Zijn wil. God’s wil wijkt altijd af van de wil van de wereld. Dat is ook niet vreemd, omdat de wereld vijandschap is tegenover God.
Dus als wij Jezus willen dienen, kunnen wij niet meer samengaan met de wereld en het denken van de wereld.

Want al wat in de wereld is; de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven is niet uit den Vader, maar uit de wereld. (1 Joh 2:16)

Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God: want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods (de wil van God); trouwens het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen (Rom 8:7-8)

Is jouw liefde voor Jezus groter dan de liefde voor de wereld?

En nu gaat het erom: houden wij werkelijk van Jezus en willen wij Hem volgen; Zijn geboden, Zijn inzettingen en Zijn wil? Of houden wij teveel van de wereld en van onszelf en blijven wij de wereld volgen? Wat zegt Jezus over de mens en zijn leven?

Wie zijn eigen leven liefheeft maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven. (Joh 12:25)

zonde doetDit zei Jezus, die volgens vele Christenen alles maar accepteerde omwille van de liefde. Met als het bekendste argument: “Ja, maar Jezus verwelkomde de tollenaars en de hoereerders en at zelfs met ze.

Maar de mensen, die dit argument aandragen, lezen helaas niet verder. Ten eerste behoorden de tollenaars en hoereerders tot het volk van God en ten tweede wilde de tollenaars en hoereerders zich bekeren van hun zondige leven.

Zij hadden de Waarheid, het Licht en het Leven; Jezus Christus, ontmoet. De Heilige Geest in Jezus had de tollenaars en de hoereerders, oftewel de zondaren, overtuigt van hun zondige leven. En daardoor wilde zij zich bekeren. Dit staat namelijk beschreven in Lukas 5, waar Levi, een tollenaar, die op de woorden van Jezus ‘Volg Mij’, alles verliet, zich bekeerde en Hem volgde.

Daarop richtte Levi een grote maaltijd aan in zijn huis en er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. Jezus vergeleek de tollenaren en anderen (zondaren) met zieken. Want zei Jezus tegen de schriftgeleerden “Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar ZONDAREN TOT BEKERING” (Luk 5:29-32)

En Mattheus, de tollenaar, legde ook zijn leven af en volgde Jezus (Mat 10:3)

Waarom openbaarde Jezus de zonde?

Je ziet dus, dat Jezus de tollenaars en zondaars tot bekering bracht. en niet de zonde tolereerde en accepteerde. Jezus wist wat zonde inhield en dat zonde leidt tot de eeuwige dood. Hij wilde niet, dat ook maar één mens verloren zou gaan. Daarom openbaarde Hij de zonde, zodat de mens zich kon bekeren.

Jezus zei tegen de verlamde man, die genezen werd en tegen de overspelige vrouw die Hij vergaf: “zondig niet meer” (Joh 5:14 en Joh 8:11).

Hij zei niet “Blijf maar wandelen in de zonde”. Want zonde betekent ongehoorzaamheid aan God en gebondenheid aan de duivel. Zonden scheid je van God en verbind je aan de duivel.

Zodra je zondigt kom je weer op het grondgebied van de duivel. Natuurlijk ben je in Jezus Christus overgegaan van het koninkrijk van de duivel naar het Koninkrijk van God, maar dit betekent niet dat je gewoon kan blijven leven in zonden en je oude leven kan blijven leiden.

Een ander Koninkrijk betekent een andere wet; geboden en inzettingen. Wanneer jij je niet wilt onderwerpen aan deze nieuwe wet; deze nieuwe inzettingen, dan zit er niets anders op om terug te gaan naar jouw ‘oude’ koninkrijk, jouw ‘oude’ land; jouw ‘oude’ leven.

Kan iemand als homo geboren worden?

Ja, dit kan absoluut. Want Iedereen, die geboren wordt in het vlees, wordt geboren als zondaar. Er is niemand uitgezonderd.

het Koninkrijk van God binnengaanÉlk mens bezit als zondaar, het karakter van de duivel, die zich tegen de wil van God verzet. Rebellie is onderdeel van de oude mens.

Elk mens wordt dus als zondaar geboren en elk mens zal zich moeten bekeren en afstand doen van de zonde, als hij/zij Jezus wil volgen en zoon van God wil worden. Zonder de bekering en wedergeboorte, kan een mens het Koninkrijk van God niet zien, nog binnenkomen.

Wanneer een kind wordt geboren en zich ontwikkelt, zal deze bepaalde karakteristieken ontwikkelen. Een kind zal gevoelens krijgen, die aangestuurd worden vanuit het vlees (lichaam en ziel). Hier zitten demonische machten achter, die elke zondaar bezit. In het geval van homofilie hebben we te maken met een geest (demoon, macht) van lust en perversiteit (dit zien wij ook duidelijk naar voren komen in o.a. de gay pride, waar erotiek, sex en perversiteit de boventoon voeren).

Hoe deze machten binnen zijn gekomen doet er niet, het gaat erom, dat de persoon van deze onreine machten van homofilie wordt verlost.

Wat zegt het Woord over homofilie?

Laten wij nu eens kijken naar wat de wil van God is, met betrekking tot homofilie:

De zonen van Cham

Gemeenschap hebben met iemand van hetzelfde geslacht, oftewel homofilie, is niet iets van deze tijd. Al in de Bijbel wordt er over homofilie gesproken. Ja, je leest het goed, in het eerste boek van de Bijbel: Genesis, lezen wij over homofilie: over personen, die gemeenschap hadden, met iemand van hetzelfde geslacht.

De eerste keer, dat wij in de Bijbel lezen over homofilie is in Genesis, in Sodom en Gomorra en de steden daaromheen. Mede door de zonde van homofilie werden Sodom en Gomorra en de steden daaromheen vernietigd. Ik zeg mede omdat de seksuele onreinheden (inclusief homofilie) en dus de gruwelen, die zij voor God deden niet de enige reden was dat Sodom en Gomorra werden vernietigd. Maar ik zal hier straks verder op ingaan.

De inwoners van Sodom en Gomorrah en daar omheen, waren geboren uit het zaad van Cham (de zoon van Noach die door Noach vervloekt werd, omdat hij de naaktheid van zijn vader had gezien en het was gaan vertellen aan zijn andere broers, die meteen hun vader bedekte met een mantel, zonder te kijken (Gen 9:21-25)).

Je ziet dat het kwaad in het zaad aanwezig was (eigenlijk is het zaad van de mens al kwaad), doordat het nageslacht van Cham vervloekt was. Dit kwaad ging door in zijn nageslacht. Want het nageslacht dat in Sodom en Gomorra woonde, was zeer slecht en zondig tegenover de Heere (Gen 13:13).

De inwoners van Sodom en Gomorra waren zondaren; trots, egoïstisch, leefden in overdaad. Zij leefden naar hun eigen begeerten en lusten. Zij keken niet om naar de ander en ondersteunde de arme en de ellendige niet. Verwaten waren zij en bedreven gruwelen voor God’s aangezicht (Ez 16:48-50).

Die gruwelen waren o.a. de onreine seksuele praktijken, die zij deden, net zoals de heidense volken in seksuele onreinheden leefde.

Want wanneer wij in het boek Leviticus en Deuteronomium kijken, naar wat voor de Heere een gruwel was, dan waren dat de dingen, die de heidenen deden, waartoe seksuele onreinheden behoorde (sex met dieren, sex met iemand van hetzelfde geslacht, trio etc), verstrikt worden, verkeerde goden dienen, zonen en dochters verbranden voor hun goden, waarzeggerij, bezweerders raadplegen, tovenarij etc.

De zonde in Sodom en Gomorra was zo groot, dat het uitriep tot God. De Heere hoorde naar het geroep en kwam kijken om te zien of zij inderdaad gedaan hadden naar het geroep.

Mannen gemeenschap met mannen in Sodom

In Genesis 19 lezen wij, dat twee mannen, de twee engelen, die door God gestuurd waren, met Lot meegingen naar zijn huis. Voordat zij gingen slapen, hadden alle mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis van Lot omsingeld. De gehele bevolking was daar, er was niemand uitgezonderd. Zij stonden allemaal voor het huis van Lot. En zij riepen tot Lot “Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben.” (Gen 19:5)

Lot ging naar buiten, maar sloot de deur achter zich. Hij zeide tot de mannen “mijn broeders, doet toch geen kwaad; zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap hebben gehad; laat mij die tot u naar buiten brengen en doet met haar, zoals goed is in uw ogen; alleen doet deze mannen niets, want daartoe zijn zij onder de schaduw van mijn dak gekomen.”

Maar de mannen wilden niet luisteren en zeker niet naar Lot, want zij zagen hem, als een vrome, die hun de wet wilde stellen.

De mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen God. Daarom wilde zij Lot meer kwaad doen dan de andere. Terwijl zij sterk opdrongen tegen Lot en naderbij kwamen, om de deur open te breken, staken de mannen, die binnen waren, hun hand uit en trokken Lot naar binnen en sloten de deur.

De mannen van Sodom, die bij de ingang van het huis waren, sloegen zij met blindheid van klein tot groot, zodat zij niet meer de ingang konden vinden.

De volgende morgen, vertrokken de mannen, Lot, zijn vrouw en zijn beide dochters uit Sodom. En de Heere liet zwavel en vuur op Sodom en Gomorra en de gehele streek, regenen. En zo werden de steden vernietigd van het kwaad.

Hier lezen wij dus de eerste keer dat wanneer de mens wandelt in zonde, deze ook wandelt in seksuele onreinheden, waar dus ook homofilie, gemeenschap met iemand van hetzelfde geslacht toebehoort.

Ik heb een aantal keren predikers horen zeggen, dat het vroeger een gewoonte was voor bepaalde volken om ‘nieuwelingen’ die in hun stad kwamen, in te wijden door middel van sex. Maar als dat zo was, waarom offerde Lot dan zijn dochter op en bood hij zijn dochters aan hen aan? En waarom wilde de mannen niet ingaan op Lot’s aanbod?

Een ander argument is, dat de mannen van Sodom de twee mannen gewoon beter wilde leren kennen. Maar waarom bood Lot dan zijn dochters aan? Want zij kende Lot zijn dochters al, alleen niet op seksueel gebied. Hier kunnen wij dus wederom uit opmaken, dat de mannen van Sodom gemeenschap wilde hebben met de twee mannen Gods.

De mannen van Sodom en Gomorra waren onreine zelfzuchtige mannen, die leefde in de lusten en begeerten van hun vlees. De mannen van Sodom en Gomorra hadden gemeenschap met mannen.

Een tweede Sodom

Niet alleen in Sodom, wilden mannen gemeenschap hebben met mannen, maar ook vele jaren later, in het land van Benjamin, in Gibea, gebeurde hetzelfde.

De mannen van Gibea wilde ook gemeenschap hebben met een Levitische man, die op doorreis was en een tussenstop maakte in Gibea. Deze Levitische man, met zijn knecht en bijvrouw, werd door een oude man, die in Gibea woonde, opgevangen. ’s Avonds omsingelde de mannen van Gibea het huis van de oude man en gebood hem om de Levitische man naar buiten te brengen, zodat zij gemeenschap met hem konden hebben. Maar de oude man bood zijn dochter en de bijvrouw van de Levitische man aan, maar de mannen van Gibea wilde de Levitische man hebben. Toen greep de Levitische man zijn bijvrouw en duwde haar naar buiten, omdat zij gemeenschap met haar konden hebben. De gehele nacht hebben zij de vrouw verkracht. De vrouw overleed de volgende ochtend, voor de deur van het huis van de oude man. Wij lezen dit in Richteren 19:11-29.

Het volk van Benjamin was ook afgeweken van God en bedreef daarom ook deze gruwelen, net zoals de inwoners van Sodom en Gomorra deze gruwelen bedreven. Het gevolg was dat bijna het gehele volk van Benjamin uitgeroeid werd, door de andere stammen van Israël.

De reden waarom de andere stammen van Israël het volk van Benjamin wilde uitroeien was, omdat God geboden had, om het kwaad te verdelgen en uit hun midden weg te doen. God wist wat het gevolg zou zijn,  als zij het kwaad zouden accepteren en niet zouden verdelgen. Hij wist dat Zijn hele volk aangetast zou worden en hierdoor nog meer stammen van Hem afkerig zouden worden. Daarom moesten zij het kwaad uit hun midden wegdoen.

De gruwelen in het land Juda

In 1 Koningen 14:24, lezen wij ook over al de gruwelen die het land Juda bedreef. Wij lezen dat er in het land ook aan ontucht gewijden, sodomieten, leefde. Zij bedreven al de gruwelen van de natiën (dus ook homofilie; gemeenschap met iemand van hetzelfde geslacht).

In 1 Kon 15:12 lezen wij dat Koning Asa deed wat recht was in de ogen van de Heere en hij verdreef de aan ontucht gewijden (sodomieten: mannen die met mannen gemeenschap hadden) uit het land en verwijderde al de afgodsbeelden die zijn vaderen gemaakt hadden.

Homofilie in de tempel van God

In 2 Kon 23:7 lezen wij over Koning Josia, hij en het volk deed een belofte aan de Heere God Jehovah, in de tempel van de Heere, dat Hij God zou dienen, en Zijn geboden en Zijn getuigenissen en Zijn inzettingen met zijn hele hart en ziel te houden. Josia deed wat recht was in de ogen van de Heere en brak o.a. de verblijven af van de aan ontucht gewijde mannen (Sodomieten, schandjongens) die in het huis des Heren waren (Youngs Literal Bible Translation).

Lees je het goed? Er was onreinheid, aan ontucht gewijde mannen in het huis des Heren. Dit betekent dat deze mannen gemeenschap hadden met andere mannen.

Hoezo dus: “homofilie is iets van deze tijd en we moeten het maar accepteren?

Dit is een grote leugen! Het is niet iets van deze tijd, het is er altijd geweest. Hier lees je zwart op wit, dat het ook was toegelaten in de tempel; het huis des Heren, totdat er iemand opstond: Koning Josia, die wandelde in de wil van God en al deze gruwelen (incl. seksuele onreinheden, homofilie) onder zijn volk en uit het huis des Heren verwijderde.

Zodra de mensen afvallig van God werden en wilde leven als de wereld (zoals de heidenen leefde), deden afgoderij en seksuele onreinheden zijn intrede. Zodra de mens afvallig werd van God, nam de goddeloosheid en zonde toe. En dat zien wij in deze tjid gebeuren!

Het selfie tijdperk

Wij leven in een tijd waar ‘het zelf’ van de mens op de troon zit, ipv Jezus. Er zijn maar weinigen, die werkelijk de zonde haten en sterven in het vlees.

Hierdoor blijft de mens wandelen naar het vlees, naar de wil van de duivel. Ook al denken velen God welgevallig te zijn. De waarheid is dat zij leven naar de wil van de duivel en macht geven aan hem. Velen willen leven als de wereld en verdraaien het Woord, zodat het Woord past in hun leven. Hierdoor geloven ze in het verdraaide woord en worden niet meer ‘aangeklaagd’ door het Woord in hun denken, over hun zondige wandel.

Wat zegt het Woord over gemeenschap hebben met iemand van hetzelfde geslacht?

Laten wij eerst eens kijken naar de geschreven wetten, waarin God Zijn wil en Zijn natuur openbaart aan de vleselijke mens, die niet wedergeboren is en waarvan de geest nog dood is en daarom dus niet de geestelijke wereld kan begrijpen. Laten wij eens kijken naar wat God vindt over homofilie, oftewel gemeenschap hebben met iemand van hetzelfde geslacht?

God maakt Zijn hart bekend aan de mens

God had Zijn volk uitgeleid uit het zondige Egypte. Hij had Zijn volk afgescheiden en apart gezet van de wereld. Nu ging Hij samen met Zijn volk op weg naar het beloofde land. God maakte Zijn hart bekend aan de mens. Omdat de mens de geestelijke wereld niet kon begrijpen, omdat de geest van de mens nog dood was (door de zonde van Adam).

Maar de Heere maakte Zijn karakter (Zijn natuur) en Zijn wil bekend aan Zijn volk, door middel van de wet. Onthoud dat God dezelfde is, gisteren, heden en voor altijd. Zijn wil en Zijn natuur zal nooit veranderen.

Maar nog, voordat de wet tot Mozes kwam, maakte God al duidelijk (o.a. door de vernietiging van Sodom en Gomorra en de steden daaromheen en de vloed van Noach) dat Hij zelfzuchtigheid en de begeerte en lusten van vlees (inclusief seksuele onreinheden) niet goed vond en niet tolereerde. Vele heidense volken voerden seksuele rituelen uit en leefden in seksuele onreinheden. Maar de Heere der Heerscharen wilde dat Zijn volk zich met deze gruwelen niet zou inlaten. Hij wilde Zijn volk rein houden en daarom gebood Hij Zijn volk om zich niet in te laten met de heidenen (de wereld) en hun praktijken.

Wanneer wij naar Leviticus 18 gaan, lezen wij over de huwelijks-en kuisheid wetten. God sprak tot Mozes en gebood hem om tegen Zijn volk te zeggen dat Hij hun God is en dat zij zouden leven naar Zijn wil en niet zouden leven zoals de Egyptenaren en de inwoners van het land van Kanaän (de heidenen, de wereld) leefden.

Zij kwamen uit Egypte en moesten dus vernieuwd worden in hun denken. Zij gingen naar het land Kanaän, dus moesten zij voorbereid worden. Zodat zij niet als de heidenen zouden wandelen, maar in de wil van de Heere.

Let op: zij gingen naar Kanaän, waar het zaad van Cham woonde en waar Sodom en Gomorra vernietigd waren. Sodom en Gomorra waren vernietigd, maar het kwaad, de zonde gebeurde in Kanaän nog steeds.  Want anders had God hen de huwelijks-en kuisheid wetten niet gegeven.

De Heere zei meerdere malen, dat Zijn volk Zijn inzettingen en Zijn verordeningen in acht moesten nemen. Hij zei, dat diegene, die Hem zou blijven gehoorzamen zou leven.

Wij lezen vervolgens in Lev 18:6-23 over de zondige praktijken, die de heidenen deden en waarvan de Heere absoluut niet wilde dat Zijn volk dit zou overnemen.

En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is; zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het (Lev 18:22)

Daar staat het dan, zwart op wit. De heidenen, die in het land van Kanaän woonden, hadden dus ook al gemeenschap, met iemand van hetzelfde geslacht. Maar de Heere wilde niet dat Zijn volk, dat een heilig volk was, deze dingen zou doen.

De Heere zegt: Verontreinig u niet door dit alles, want door dit alles hebben zich verontreinigd de volken, die Ik voor u uit wegdrijf. Het land toch werd verontreinigd en ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde. Gij echter zult Mijn inzettingen en Mijn verordeningen in acht nemen en geen van deze gruwelen doen, noch de geboren Israëliet, noch de vreemdeling die in uw midden vertoeft -want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd -opdat het land u niet uitspuwen, wanneer gij het verontreinigt, zoals het uitgespuwd heeft het volk dat vóór u was.

Want IEDER die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de Heere, uw God. (Lev 18:24-30)

Ook in Leviticus 20 lezen wij over mannen, die gemeenschap hebben met mannen en wat God daarover zegt:

Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, -beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen (Lev 20:13)

Ook in Deuteronomium lezen wij, dat God wilde dat Zijn volk in reinheid zou wandelen en zich niet zou inlaten met ontucht (hoererij en sodomie):

Er zal onder de dochters van Israel geen aan ontucht gewijde vrouw zijn (hoer), en er zal onder de zonen van Israel geen aan ontucht gewijde man (een sodomiet, man gemeenschap met man) zijn (Deu 23:17)

Het volk van God

Elk persoon, die wedergeboren is, behoort tot het volk van God en is apart gezet. God wil niet, dat wij leven als de wereld. Daarom heeft Hij ons apart gezet en geheiligd en gerechtvaardigd, door het bloed van Jezus. Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven, zodat wij ook zullen wandelen naar Zijn inzettingen en Zijn geboden. God wil dat wij leven als zonen van Zijn KoninkrijkHij wil niet dat wij leven als inwoners van het Koninkrijk van de duisternis (zonen van de duivel) en leven als de wereld. God wil dat wij leven naar Zijn wil en Hem behagen en alles wat rebelleert en tegen Zijn wil ingaat, weg doen uit ons leven.

Zonde is ongehoorzaamheid aan God. Daarom is o.a. homofilie ook een zonde, want het gaat tegen Zijn wil in.

God is heel duidelijk in Zijn Woord en zegt: dat homofilie een gruwel voor Hem is. Hij zal het nooit kunnen vergoelijken en kunnen accepteren.

Het is volbrachtJezus zou dit ook nooit kunnen vergoelijken en kunnen accepteren. Want Zijn wil is gelijk aan de wil van de Vader.

Jezus is gestorven en heeft alle zonden en ongerechtigheden gedragen. Zodat elk persoon, die zich bekeert deze straf, die op de zonden en ongerechtigheden staat, zelf niet meer hoeft te dragen.

Jezus is de dood ingegaan, zodat een ieder, die zich bekeert en wedergeboren wordt in de geest, de dood niet zal zien.

Jezus heeft een ieder, die zich bekeert tot Hem, vrijgemaakt van zijn/haar zondige wandel en bevrijd van de zondige natuur, inclusief homofilie. De persoon is vrijgemaakt van elke gebondenheid en bezetting van het koninkrijk van de duisternis.

Jezus instrueert ons, om te worden als Hem en om niet meer te zondigen. Als wedergeboren Christen, behoor jij je niet meer te laten leiden door jouw vlees en de zonden. Maar in Jezus Christus is jouw vlees afgestorven en heers je in Hem over het vlees en de zonden.

Jij hebt alle macht van Hem ontvangen, om ‘NEE’ te zeggen en niet toe te geven aan de schreeuw van jouw vlees. Als je weerstand biedt en wandelt naar de Geest, zul je wandelen in heiligheid en gerechtigheid. Je zult wandelen naar Zijn wil en doen wat God behaagt.

Wat zegt het Woord in het Nieuwe Testament over homofilie?

Niet alleen in het Oude Testament lezen wij over homofilie. Ook in het Nieuwe Testament was homofilie aanwezig. Dit lezen wij o.a. in de Boeken Romeinen, Korintiërs, Timotheüs. Wij lezen in het eerste hoofdstuk van Romeinen over mannen, die gemeenschap met mannen hebben en vrouwen met vrouwen. In die tijd, gebeurde het dus ook, dus homofilie is niet iets van deze tijd. Paulus gaf als reden het volgende op:

Dat hoewel zij God kenden, zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt hebben, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. 

Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt (Rom 1:21-28)

Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders (mannen die gemeenschap hebben met mannen), dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de Naam van de Heere Jezus Christus en door de Geest van onze God (1 Kor 6:9-11)

De wedergeboren Christen wandelt niet in zonde

Als wedergeboren Christen doe je deze praktijken niet meer, want je hebt je bekeert van jouw zondige natuur. Je bent heilig en rechtvaardig gemaakt, daarom zul je ook wandelen in heiligheid en rechtvaardigheid (Lees ook Eens een zondaar, altijd een zondaar?)

eens een zondaar altijd een zondaarWij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, knapenschenners (mannen die gemeenschap hebben met mannen), zielverkopers, leugenaars, meinedigen, en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer (1 Tim 1:8-10)

Dit is wat het Woord zegt. Als je werkelijk Jezus wilt volgen en bereid bent om jouw eigen leven af te leggen, dan betekent dit ook dat je de gezonde leer van Jezus Christus, het Woord, aanneemt als de waarheid. Ook al gaat het Woord tegen de bevindingen en meningen van de wereld in.

Het Woord behoort de hoogste autoriteit in jouw leven als wedergeboren Christen te zijn en niet de meningen en bevindingen van mensen.

Een nieuwe schepping

Ieder mens is geboren in zonden, als zondaar. Er is niemand uitgezonderd. Zolang een mens blijft leven als vleselijk mens, zal deze zolang hij leeft blijven wandelen in zonden en ongerechtigheden.

Alleen wanneer een persoon wederom geboren wordt en een nieuwe schepping wordt in Jezus Christus; geboren uit water en Geest, dan pas zal iemand God kunnen behagen en kunnen wandelen naar de Geest. Omdat de geest met de wedergeboorte tot leven komt (Lees ook: ‘De achtste dag, de dag van de nieuwe schepping).

Een persoon die zich heeft afgekeerd van de zonden zal niet meer verder leven in die zonden. Wanneer het denken van de persoon vernieuwd wordt, dan pas zal God’s wil en God’s karakter zichtbaar worden in het leven van de persoon. De persoon zal niets anders willen doen dan Jezus, God, behagen. En dus zal deze persoon niet meer willen zondigen.

Het einde van het laatst der dagen

In het laatst der dagen, zal de mens leven, als in de dagen van Noach, als Sodom en Gomorra. Wij leven in die tijd, waarin gruwelen bedreven worden en plaatsvinden. De wereld, de maatschappij, draait om geld, macht en sex. Hoeveel seksuele onreinheden vinden niet plaats in de wereld? En het wordt steeds erger. Alles mag, alles wordt maar geaccepteerd en de kerk heult mee met de wereld.

De duivel tot vaderDe kerk denkt dat zij er goed aan doen, om homofilie, te accepteren. In plaats, dat ze hen op hun zondige praktijken wijzen, zodat zij zich kunnen bekeren. Zij helpen hen niet om hen vrij te zetten en te discipelen. Maar ze sturen hen regelrecht naar de hel.

Hun zogenaamde liefde voor hen, is in werkelijkheid een valse liefde, die hen uiteindelijk vermoord.

Door tolerantie en acceptatie van zonden en ongerechtigheden, worden velen naar de hel gestuurd. Terwijl zij denken Godewelgevallig te leven en God behagen.

Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit den duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft (1 Joh 3:7-10)

Oproep tot bekering

Laten wij ons dus bekeren van onze zondige wandel en alle onreinheden uit ons midden weg doen. Laten wij leven naar Zijn wil en leven naar Zijn geboden. Zodat wij Hem behagen en Hem betonen dat wij Hem werkelijk liefhebben. Laten wij wandelen in de rechtvaardige liefde, door ons leven af te leggen en volledig Zijn wil uit te voeren in ons leven.

Voor elk persoon, die strijdt met homofiele gevoelens is er een uitweg, namelijk Jezus Christus.

Door de vernieuwing van jouw denken met het Woord van God, zal jouw leven getransformeerd worden van een leven waarin het vlees (zintuigen, emoties, denken, gevoelens etc.) regeert tot een leven waarin de geest regeert.

Homofilie is namelijk ook gebaseerd op gevoelens, die bedrieglijk zijn en aangestuurd worden vanuit de duisternis.

Door het Woord van God, zal men bevrijd worden van deze onnatuurlijke gevoelens en zal de geest van lust en perversiteit moeten vertrekken uit iemands leven.

Het toneel wordt klaar gezet voor de anti Christ

De duivel heeft niet alleen een grote haat naar God toe en wil daarom alle inzettingen van God vernietigen, zoals o.a het huwelijk, het gezin, de kerk etc., maar hij heeft ook een haat aan de vrouw. Hij zou het liefst elke vrouw willen verwijderen van de aarde. Waarom is dit? Omdat de vrouw hem herinnert aan zijn ondergang. Het Zaad van de vrouw heeft hem de kop vermorzeld.

wetteloosheid, de antichristDe duivel geniet van homofilie. Hij geniet ervan als mannen met mannen omgaan en gemeenschap hebben met elkaar, omdat hij zo de mannen heeft afgescheiden van de vrouw.

De duivel wil dat de wereld aan homofilie gaat wennen. Hij wil dat mannen met mannen gaan en vrouwen met vrouwen. Omdat hij zo het toneel klaarzet voor de grote anti-Christ, die zal opstaan. Hij zorgt ervoor dat de wereld en ook de kerken en gemeenten homofilie accepteren. En dat zij homofilie als ‘normaal’ gaan beschouwen en dat het helemaal niet erg is. Ook al zegt het Woord duidelijk iets anders.

Deze anti-Christ zal, net als zondaren, die tegen Christus zijn, het karakter van de duivel hebben en een hekel hebben aan vrouwen. Misschien is de anti-Christ wel een homo en moet de wereld klaargemaakt worden om een homo als leider te accepteren. Dat de anti-Christ geen acht zal slaan op de lieveling der vrouwen, of zoals er in de KJ vertaling staat: he doesn’t attend to the desire of women, lezen wij in het volgende gedeelte van Daniël:

En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt. Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan; op de lieveling der vrouwen noch op enige andere god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij zich verheffen (Dan 11:36-37)

Mogen wij homo’s en lesbiennes weigeren in de kerk?

Dat hangt ervan af. Natuurlijk moet je de deuren niet voor hen sluiten, want elke zondaar is welkom.
Je behoort elk persoon lief te hebben. Echter behoor je niet de zondige daden te accepteren en lief te hebben, dus ook niet homofilie. Wanneer een homo naar de kerk komt, met de intentie, om zich te bekeren tot Jezus en Hem wil volgen en dus zijn zonden (zijn natuur) haat en niet meer in de zonde wil blijven leven, laat deze dan binnen, maar anders….

Wanneer er homo’s of lesbienne’s naar de kerk komen en zich echt willen bekeren en niet meer zo verder willen leven, zet hen dan vrij in de Naam van Jezus. Gebied, die onreine geest van lust en perversiteit uit hun leven weg te gaan. Discipel hen, neem ze in de kielzog en voed hen op in het Woord van God, zodat hun denken wordt vernieuwd en ze zullen worden als Jezus.

Je zult zien, dat ze ten eerste een bevrijding ervaren. En ten tweede, dat wanneer ze hun denken vernieuwen met het Woord van God, hun denken en hun gevoelens zullen veranderen. Dit komt omdat zij nu aangestuurd zullen worden door de Heilige Geest, in plaats dat ze aangestuurd zullen worden door (de lusten van) hun vlees en de duisternis.

Wat zegt de wereld over homofilie?

Wat de wereld zegt, staat haaks op wat God zegt. Daarom zegt de wereld dat homofilie helemaal niet verkeert is. En beschouwen zij homo huwelijken hetzelfde als traditionele huwelijken tussen man en vrouw.

De wereld wil niet dat homo’s en lesbienne’s gediscrimineerd en geoordeeld mogen worden. Zij vinden dat er niets mis is met homofilie. En dat het heel normaal is om gemeenschap te hebben met iemand van hetzelfde geslacht.

De wereld wil dat iedereen, inclusief Christenen, homofilie en daarmee homo’s en lesbienne’s accepteren. En wanneer je dat niet doet, zullen er consequenties aan verbonden zijn.

Maar wie moet de kerk gehoorzamen: de wereld of het Woord; Jezus?

Conclusie

Vele mensen proberen aan de hand van de Bijbel te bewijzen, dat God homofilie goedkeurt. Maar het zal ze nooit lukken, omdat het Woord niet tegen Zichzelf keert.

Jezus houdt van elk persoon, maar niet van zijn/haar zondige daden, die voortkomen uit het vlees. Daarom is Hij gestorven, om af te rekenen met het vlees en de mens te verlossen van de zonde. Hij gaf Zijn leven voor jou, om jou te bevrijden van het juk van de zonde. Zijn wil is, dat elk persoon zich bekeert van zijn/haar zondige wandel, het vlees aflegt en een nieuwe schepping wordt; geboren uit water en Geest.

Jezus wil niet, dat er ook maar iemand verloren gaat. Maar…… iedereen heeft een eigen vrije wil gekregen om zelf een keuze te maken voor het eeuwige leven of de eeuwige dood.

Wanneer een persoon blijft wandelen in de oude zondige natuur, zich niet bekeert en de nieuwe mens niet aandoet, dan is deze persoon verloren en gaat de eeuwige dood in.

de nieuwe mens aandoenDit geldt ook voor homo’s en lesbienne’s, die in hun zondige natuur blijven wandelen. Voor God geldt geen enkel excuus! Ook niet het excuus, zoals de wereld beweert, dat een homo of lesbienne zo geboren is en homofilie heel normaal is.

Elk mens is in zonde met een zondige natuur geboren. Elk mens heeft de vrije keuze om zich te bekeren tot God en de oude mens; die wandelt naar het vlees, af te leggen of om te blijven wandelen naar het vlees.

Elk gevoel (inclusief homofiele gevoelens) wat tegen het Woord van God ingaat, is niet uit God.

God is heel duidelijk in Zijn Woord. Als de Heilige Geest werkelijk in een wedergeboren mens woont, dan zullen zijn/haar bevindingen, mening, overeenkomen met (de mening van) het Woord, van God, die zegt:

En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is; zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het (Lev 18: 22).

Het Woord zal een ieder (ver)oordelen, dus luister naar het Woord en bekeer je, nu het nog kan.

‘Wees het zout der aarde’ 

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: