Wat zegt het Woord over zonde in de gemeente?

Één persoon kan heel wat teweeg brengen, zowel positief als negatief. Dit geldt ook binnen de kerk, de gemeente van Jezus Christus. Een persoon kan van grote waarde zijn voor de gemeente. Maar een persoon kan ook heel veel ellende teweeg brengen in de gemeente en een smet op de gemeente brengen. Helaas komt dit laatste vaak voor. Achan was zo iemand, die veel ellende teweegbracht aan het volk van God. Door zijn daad van ongehoorzaamheid aan God, had het kwaad niet alleen hem aangetast, maar de hele gemeente. De hele gemeente van God kwam onder een vloek te liggen en werd hierdoor van God gescheiden. Maar hoe is dit in onze tijd? Is dit nog steeds het geval? Wat gebeurt er met zonde in de gemeente? Wat gebeurt er met een gemeente, als een lid zich niet wil bekeren en blijft volharden in de zonde? Wat voor effect heeft zijn zonde in de gemeente? Wat zegt het Woord over zonde in de gemeente? Wat moet je doen als kerk, als gemeente van Jezus Christus, als iemand blijft volharden in zonde en zonde in de gemeente brengt?

De rebellie van 1 man bracht de gemeente onder een vloek

In een vorige blogpost ‘het dal van Achor’ heb je kunnen lezen over de overwinning, die het volk van Israel behaalde op Jericho. De stad kwam ten val, omdat Jozua en het volk van Israel gehoorzaam was aan het woord van God. Zij volgden Zijn strategie op en hierdoor ging het woord van God in vervulling.

God had hen, tot in detail gezegd, wat zij wel en niet moesten doen. Bijna iedereen gehoorzaamde God, behalve 1 persoon. 1 Persoon ging tegen de geboden van God in, namelijk Achan. God had via Jozua, Zijn volk geboden om niets van het verbannene mee te nemen, maar Achan deed dit toch.

Achan werd hierdoor niet alleen ongehoorzaam aan Jozua, maar ook aan God. Aangezien de woorden, die Jozua gesproken had, van Hem afkomstig waren.

ongehoorzaamheid van één mensAchan toonde geen enkel respect voor God, nog vreesde hij God en erkende Hem, door Zijn daad, niet als de Almachtige God.

Daarnaast toonde hij ook geen respect voor Joshua en zeker niet voor zijn naasten. Hij hield niet van zijn naasten, want hij wist wat de gevolgen voor de gemeente zou zijn, als hij iets van het gebannene zou meenemen. Hij was hiervoor gewaarschuwd.

Maar Achan had zichzelf en zijn begeerte lief, boven zijn naasten, boven Jozua, maar vooral boven God. De geboden, die eigenlijk de hele wet vertegenwoordigen (heb God lief boven al en heb je naaste lief als jezelf) waren duidelijk niet aanwezig in zijn leven.

Door de lusten van het vlees en door ongehoorzaamheid aan God van één man, kwam de zonde in de gemeente en kwam het hele volk van Israel (de hele gemeente van God) onder de ban (onder de vloek) te liggen (Joz 7:11). Hierdoor kon de Heere niet meer met Zijn volk zijn en werd Zijn volk van Hem gescheiden.

Er was maar één manier om dit ongedaan te maken, zodat de Heere weer herenigd zou worden met Zijn volk en dat was: als de ban uit het volk van Israel (de gemeente) werd uitgedelgd.

Het volk (de gemeente) was door het kwaad aangetast en onrein geworden en moesten eerst geheiligd worden, wilde God weer gemeenschap met hen kunnen hebben.

Achan betoonde geen berouw

Achan had na zijn daad geen berouw. Hij had geen berouw toen hij de spullen in de grond van zijn tent begroef. Hij had geen berouw toen duizenden broeders werden overmeesterd door de vijand en werden vermoord. Nee, Achan zijn hart was verhard en had geen berouw van zijn daad.

Zelfs niet toen de ban uit hun midden verwijderd moest worden en Jozua het volk, volgens zijn stammen, deed aantreden. Zelfs op dat moment kwam Achan nog niet naar hem toe, om te bekennen dat hij de schuldige was. Nee, Achan betoonde helemaal geen berouw, maar ging gewoon in het midden, tussen de andere staan.

Misschien als hij wel berouw had getoond en meteen vergeving had gevraagd, dat het misschien anders met hem en zijn familie was afgelopen. Maar ja, dat zullen wij nooit weten.

Enfin, de stammen stonden voor Jozua en uiteindelijk werd Achan aangewezen als de schuldige.

De gemeente moest geheiligd en gereinigd worden

Achan was degene, die ongehoorzaam aan het Woord van God was geworden en hierdoor het kwaad had binnen gelaten. Door de daad van één man, werd de hele gemeente aangetast door het kwaad (Net als Adam, door zijn ongehoorzaamheid werd het hele menselijk geslacht aangetast).

dal van achorHet heilige volk van God was onrein geworden door het kwaad en moest eerst geheiligd en gereinigd worden, voordat God weer gemeenschap met hen kon hebben.

Hoe werd dit gedaan? Door het kwaad uit hun midden te verwijderen en te verdelgen; Achan, zijn familie, het zilver, de mantel, de staaf goud, zijn runderen, kleinvee, zijn tent en al wat hem toebehoorde, werden meegenomen door Jozua en het volk en zij voerde hen naar het dal Achor.

In het dal van Achor werden zij gestenigd en uiteindelijk verbrand met vuur. Omdat Achan ongehoorzaam was aan het Woord van God en het kwaad had binnengelaten, had hij het volk van Israel in het ongeluk gestort en zo zou de Heere hem in in het ongeluk storten.

Achan had geen ontzag voor God

Achan had gezien, hoe God hen uit de wildernis over de Jordaan het beloofde land invoerden. Hij was besneden en behoorde tot God’s gemeente. Hij was ooggetuigen van de grote wonderen, die God voor hun ogen had gedaan. Hij zag dat elk woord van God in vervulling was gekomen. Hij zou hierdoor ontzag moeten hebben voor de Almachtige God, maar dit had hij niet. Hij stal van datgene, wat voor God bedoeld was en eigende het zichzelf toe. Door zijn daad vonden ongeveer 3000 man de dood.

Door zijn daad van ongehoorzaamheid ontkende hij God’s wezen. Hij dacht dat God toch niet zou zien wat hij had gedaan. Maar God ziet alles, Hij is overal.

De zondaar, die blijft volharden in zonden

Vele leven als Achan, als onboetvaardige zondaars en doen dingen, die tegen God’s wil ingaan en dus blijven volharden in zonde. Dit kan o.a. komen door:

  • Dwaalleraars; verkeerde leringen, die gegeven worden, zodat gelovigen op dwaalwegen terecht komen,
  • Door het feit dat ze zelf het Woord niet bestuderen en daardoor ook niet God’s wil leren kennen,
  • Door het feit dat ze niet bereid zijn om hun eigen leven af te leggen,
  • De liefde voor de wereld en al wat daarin is, is groter dan hun liefde voor God.

God kan geen gemeenschap hebben met de zonde

Zoals God geen gemeenschap met het kwaad kon hebben, zoals we zien in het leven van Adam, Kaïn, Achan, Simson, Saul, David, Salomo etc., zo kan God nog steeds geen gemeenschap met het kwaad hebben.

Zelfs in het leven van Jezus zien wij, dat op het moment, dat Jezus de zonden van de mensheid (de wereld) op Zich nam, God Hem verliet

mogen wij bij de zonde blijven, zonde in de gemeenteDit is nog steeds het geval. Jezus en het bloed van Jezus is de toegang tot de Vader, tot Zijn Koninkrijk. Door het bloed ben je bevrijd en schoongewassen van jouw kwade (oude) natuur, wat vol zonde en ongerechtigheden is.

Jezus kwam om voor eens en voor altijd af te rekenen met de zonde en ongerechtigheden. Hij gaf Zijn leven hiervoor! Hij is niet gekruisigd, zodat de mens kan blijven volharden in de zonde. Jezus kwam om zondaren tot bekering te brengen. Het bloed van Jezus was een offer, een kwijtschelding en geen vrijbrief om te blijven zondigen.

Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn daarin nog leven? (Rom 6:1-2)

Heiligheid in de gemeente

Vele dwaalleringen zijn de kerken, gemeenten, binnengekomen, waardoor het kruis en het bloed , het sterven; het afleggen van jezelf, de zonde, de heiliging zijn vervangen door mooie korte ‘feel good’ preken, die het vlees voeden, in plaats van de geest.

De genade en de liefde worden veelvuldig gebruikt om zondig gedrag te vergoelijken.

Ook zijn er predikers, die niet meer over Jezus, het kruis, het bloed, de opstanding, de zonde, heiliging en de duivel durven te prediken, omdat ze bang zijn om vervolgd te worden door de mensen of om leden kwijt te raken. Helaas is het zo de meeste mensen geen ‘harde preken’ meer willen horen. Zij willen niet geconfronteerd worden met hun gedrag en hun wandel, maar willen hun eigen leven leiden. Hierdoor accepteren voorgangers/dominees/oudsten de zonde en spreken de leden van de kerk/gemeente hier niet meer op aan. Nee, zij passen God’s Woord aan, aan de lusten en begeerten van de mens.

De gemeente gescheiden van God

Doordat de mensen in zonde blijven volharden en leven als de wereld, wordt de gemeente gescheiden van God.

dit is de wil van God uw heiligingJezus zegt dat een ieder, die de zonde doet, een slaaf van de zonde is (Joh 8:34). Wanneer je een slaaf bent van de zonde, dan ben je een zondaar en is de duivel jouw vader.

Een slaaf van de zonde kan niet heersen over de zonde, want de zonde heerst over hem.

In vele kerken heeft de duivel zijn troon gevestigd en wandelen zijn zonen, net als hij, in rebellie.

Als heiligen in Jezus Christus, zouden wij moeten streven naar heiligheid en daarin wandelen.

Er zou een verlangen in ons hart moeten zijn om Hem volkomen te dienen en te gehoorzamen en te leven naar Zijn wil.

Wat zegt God over zonde in de gemeente?

In het Oude Testament liet God zien, wat er gedaan moet worden als iemand blijft volharden in zonde en zich niet wil bekeren van de zonde.

Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden (Lev 19:17)

Wanneer een man een weerbarstige, weerspannige zoon heeft, die naar zijn vader en moeder niet wil luisteren, en hun niet gehoorzaamt, hoewel zij hem tuchtigen, dan zullen zijn vader en moeder hem grijpen en naar de oudsten van zijn stad brengen, in de poort van zijn woonplaats, en zij zullen tot de oudsten van zijn stad zeggen: Deze zoon van ons is weerbarstig en weerspannig, hij wil naar ons niet luisteren, hij is een doorbrenger en een drinker. Dan zullen alle mannen van zijn stad hem stenigen, zodat hij sterft. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen; geheel Israël zal dit horen en vrezen (Deut 21:18-21)

(Let wel op, dat de straf die hierop stond tot het oude verbond behoorde, wat niet meer geldt voor ons. Wij behoren tot het nieuwe verbond, wat verzegeld is met het bloed van Jezus Christus. Maar het principe van ‘oorzaak en effect’ van de zonde in de gemeente (het kwaad, ongehoorzaamheid aan God), in de geestelijke wereld, is nog steeds hetzelfde)

Wat zegt Jezus over zonde in de gemeente?

Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa. Indien hij naar hen niet luistert, zegt het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar (Mat 18:15-17)

Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem (Luk 17:3)

Wat zegt de Heilige Geest (via Paulus) over
zonde in de gemeente?

Men spreekt van hoererij onder u, en zulk een hoererij, als zelfs onder de heidenen niet voorkomt, dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En gij zijt opgeblazen in plaats van u veeleer te bedroeven, en dus de bedrijver van die daad uit uw midden te verwijderen? Want mijnerzijds heb ik, hoewel lichamelijk niet, maar naar de geest wèl aanwezig, reeds, als aanwezig, vonnis geveld over hem, die op zulk een wijze zo iets heeft begaan. Wanneer wij vergaderd zijn, gij en mijn geest met de kracht van onze Heere Jezus, leveren wij in de Naam van de Heere Jezus die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heeren. Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het hele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht; Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

Ik schreef u reeds in mijn brief, dat gij niet moest omgaan met hoereerders; niet met de hoereerders uit deze wereld in het algemeen of met de geldgierigen en oplichters of afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet (alleen) hen, die in uw kring zijn? Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg (1 Kor 5:1-13)

Wat moet je volgens het Woord doen
wanneer je een persoon in de gemeente ziet zondigen?

Wanneer een broeder, dus een mede gelovige (dit kan zowel een man als een vrouw zijn), ongehoorzaam is aan de wil van God; de wil van Jezus en dus zondigt en jij ziet dit gebeuren, dan ben je verplicht om de persoon onder 4 ogen op de zonde te wijzen en hem te overtuigen van zijn zonde.

de oude mens afleggen, efeze 4:22Je gaat niet roddelen over die persoon naar andere personen toe. Nee, je confronteert de persoon zelf. Wanneer de persoon luistert, dan heb je hem gewonnen (gered van de ondergang), maar als de persoon niet naar jou wil luisteren en blijft volharden in de zonde, dan betrek je iemand erbij en gaat dan samen naar de persoon toe en confronteert de persoon weer.

Als de persoon dan nog niet wil luisteren, dan licht je de gemeente in, dus de oudsten/voorganger en maakt de zaak aan hen bekend. Het gaat tenslotte om het welzijn van de gemeente; de gelovigen.

Wanneer de persoon halsstarrig is en blijft volharden in de zonde en zich niet wil bekeren, dan zul je de persoon behandelen als een heiden en de tollenaar. Wat betekent, dat je niet de zonde in de gemeente zal accepteren, maar dat je de persoon uit de gemeente zal zetten. Of zoals Paulus het zegt: de persoon zal overleveren aan de duivel (dit zal ik in een volgend blogpost verder behandelen). Je zet de persoon uit de gemeente zodat ze geen deel meer hebben aan de gemeente, want door de zonde in de gemeente, wordt de hele gemeente aangetast.

Wanneer de persoon wel wil luisteren, berouw heeft en zich dus bekeert van zijn zonde en het weg doet uit zijn leven, dan vergeef je de persoon en laat hem weer deel hebben aan de gemeente.

Hoe ga je om met zonde in de gemeente?

Je gaat niet om met zonde in de gemeente, maar je doet de zonde in de gemeente weg. Wanneer een persoon wedergeboren is, begint het heiliging proces. Ieder wedergeboren persoon krijgt hiermee te maken. Niemand blijft wandelen op de wegen, waar hij voor de wedergeboorte op heeft gewandeld. Want waar heb jij je anders van bekeerd?

de nieuwe mens aandoenHet proces van heiliging, dat na de wedergeboorte plaats vindt, is een proces. Het zal bij de meesten niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Het hangt allemaal van 1 element af en dat is: Hoe lief heb jij God? Heb je Hem lief boven al (inclusief jezelf en de wereld)?

Want wanneer je God liefhebt boven alles en iedereen, dan wil je alleen datgene doen wat Hem behaagt en niets doen wat Hem verdriet doet en waardoor je van Hem gescheiden wordt.

De wedergeboren persoon zal zijn oude denken, dat vol zit met wereldse leugens van de duivel, moeten vernieuwen met de waarheid van God (de Bijbel), om daarin te kunnen wandelen.

Het vernieuwen van jouw denken

Zonder het vernieuwen van je denken, kun je onmogelijk naar de wil van God leven.

De wedergeboren zoon zal geconfronteerd en bewust worden van bepaald gedrag of met bepaalde zaken in zijn leven, wat hij vroeger heel normaal vond. Maar door het lezen van het Woord van God, zal hij erachter komen, dat dit helemaal niet normaal en goed is.

Na de bewustwording door het Woord, kan hij twee dingen doen:

  • hij luistert naar het Woord, hij heeft berouw en bekeert zich en doet de zonde weg uit zijn leven
  • of hij sluit zijn oren en doet zijn eigen wil, omdat zijn liefde voor het vlees groter is dan zijn liefde voor Jezus, voor God?

De gemeente is de ambassade van het Koninkrijk van God

De gemeente is door Jezus Christus als gezag (autoriteit) aangesteld op de aarde, om de geestelijke mens te onderrichten (op te voeden), toe te rusten, te corrigeren en te disciplineren. Zodat hij/zij opgroeit naar het evenbeeld van Jezus en gaat wandelen als Hem.

De leiders, maar zeker ook alle leden van de gemeente maken deel uit van het Lichaam van Jezus Christus en behoren te leven naar de Geest en niet naar het vlees. Zij behoren niet geleid te worden door hun zintuigen, denken, gevoelens en emoties, maar zij behoren geleid te worden door de Heilige Geest en het Woord.

De Bijbel is een handleiding voor de wedergeboren mensWanneer er een vraag komt of een situatie zich voordoet binnen de kerk, gemeente, dan gaat het er niet om wat een mens ervan vindt, maar wat God ervan vindt.

God is heel duidelijk in Zijn Woord. Echter is het probleem dat maar weinig mensen willen luisteren naar Zijn woorden en deze willen opvolgen.

Er zijn maar weinigen, die bereid zijn zich te onderwerpen aan Hem, omdat dit voor hen betekent, dat zij hun vlees moeten kruisigen, met al zijn begeerte en lusten en dingen weg moeten doen uit hun leven. En vele mensen willen dat niet doen.

Zij zijn bereid om naar de kerk/gemeente te gaan, naar een preek te luisteren, te zingen en misschien zelfs een aantal goede daden te doen voor hun medemens en de kerk, maar kom niet aan hun dagelijks leven en spreek ze er niet op aan, want dan…..

Leiders van de gemeente behoren volwassen zonen te zijn

De leiders van de gemeente van Jezus Christus, behoren te leven als volwassen zonen van God.  Zij dragen de verantwoordelijkheid en de zorg voor de kostbare zielen van de gemeente.

zonde doetDe leden van de gemeente behoren daarnaast ook zorg te dragen voor elkaar, want je moet je broeder liefhebben als jezelf.

Dit houdt in, dat wanneer jij een broeder, of zuster ziet zondigen of weet dat je broeder of zuster in zonde leeft, dan moet je deze erop aan spreken.

Want zonde betekent gebondenheid aan de duivel en het loon van de zonde is de dood (Rom 6:22)

Heb jij je naaste lief, als je hem/haar de dood toewenst?

Want dat is wat je in feite doet, als je de zonde in de gemeente accepteert en dus goedkeurt en als je de persoon laat wandelen in de zonde, zonder hem/haar erop te wijzen.

Vrijgemaakt van de zonde door het bloed van Jezus

Ja, je bent vrijgemaakt van de zonde door het bloed van Jezus en niet door je eigen werk. Maar dat betekent niet, dat je het bloed kan blijven gebruiken om te blijven wandelen naar het vlees in zonde.

Gij zult, de gezindheid van het vlees is vijandschap tegen GodWanneer een lid van de gemeente zich niet wil onderwerpen aan het gezag van Jezus Christus en wil blijven leven naar zijn eigen wil, dan heeft deze persoon de gezindheid van de duivel (rebellie en hoogmoed) en niet van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is één met God en Jezus en rebelleert en verheft Zich niet.

Wanneer een lid van de gemeente zich niet wil onderwerpen, dan ondermijnt hij het gezag van God en erkent hij God niet voor wie Hij is.

Hij verwerpt niet alleen het Woord, dat God aan de mens heeft gegeven, maar hij verwerpt God zelf.

Een beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur

Het Woord zegt dat een beetje zuurdeeg het hele deeg zuur maakt, dus dat betekent dat wanneer één lid van de gemeente, die blijft volharden in zonde in de gemeente blijft, hij de mede gelovigen zal aantasten.

Wanneer gij mij liefhebt zult gij mijn geboden bewarenZij zullen deel hebben aan zijn zonde en de geest van rebellie zal ook op de de andere gemeente leden komen, omdat zij allemaal tot het lichaam behoren.

Paulus gaf het zuurdeeg als voorbeeld, om aan te geven wat zonde in de geestelijke wereld doet. Helaas is deze geestelijke wereld nog voor veel mensen verborgen.

Wanneer één lid blijft volharden in zonde, neemt de hele gemeente deel aan de zonde.  De zonde in de gemeente, tast de hele gemeente aan.

Doe de zonde in de gemeente weg

Daarom zegt God, daarom zegt Jezus, daarom zegt de Heilige Geest (door Paulus, door de andere gelovigen, kortom de kerk) als een persoon niet wil luisteren, rebels is en zich verzet tegen het Woord van God: verwijder de persoon dan uit de gemeente. Lever hem weer over aan de wereld, zodat de zonde in de gemeente wordt verwijderd en dus het kwaad uit de gemeente verwijderd wordt en de gemeente behouden blijft.

De kerk/gemeente is géén liefdadigheidsinstelling, nog bedoelt voor amusement of motiverende ‘feel good’ toespraken, maar de kerk is een instelling, die het gezag van het Koninkrijk van God vertegenwoordigt op deze aarde.

Een ieder, die Jezus belijdt als Zoon van God en Heer van zijn leven, zal zich aan Hem (het Woord) onderwerpen en niet rebelleren.

‘Wees het zout der aarde’

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: