Is Gods weg jouw weg?

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen, luidt het woord des Heeren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten (Jes 55:8-9)

God’s wegen zijn ondoorgrondelijk, voor diegene die Hem niet persoonlijk kennen en geen tijd met Hem spenderen. In het Oude Testament zien wij, dat het volk Israël steeds een andere weg opging, dan de weg, die God voor hen had bereid en wilde dat zij zouden gaan. Steeds zorgde hun vlees ervoor, dat zij afweken van de woorden van God en Zijn wil en hierdoor Zijn weg verlieten en de tegengestelde richting opgingen, door met andere volken mee te heulen, hun gebruiken over te nemen en andere goden te dienen. Dit ging zo door, totdat er iemand opstond, die de Heere zocht, berouw betoonde en alle afgoderij en heidense gebruiken en rituelen wegdeed. Maar dit was meestal tijdelijk, want binnen niet al te lange tijd, stond er weer iemand anders op, die afvallig werd en het volk weer deed afdwalen. Het volk zag niet, dat God het beste met hen voor had en dat Zijn pad, het beste pad was om op te wandelen. Nee, zij keken naar de andere volken, naar wat zij deden en wilden dat ook en daarom namen zij hun gebruiken over. Op deze manier krenkten zij God, want door hun handelingen lieten zij aan God zien, dat Hij niet goed genoeg voor hen was. Want als Hij genoeg voor hen zou zijn, dan zouden zij naar Hem luisteren, Hem trouw blijven, Hem vertrouwen en Zijn weg volgen.

Ken Hem in al uw wegenIn een vorige blogpost heb je kunnen lezen over God’s gedachten en dat Zijn gedachten niet de gedachten zijn van de oude mens, die beheerst en geleid wordt door het vlees, waar het kwaad in aanwezig is.

De nieuwe mens heeft God’s Heilige Geest ontvangen en woont in de nieuwe mens.

De Heilige Geest kent de diepten Gods en als de mens wandelt naar de Geest in plaats van naar het vlees en tijd met Jezus; het Woord spendeert, zal hij/zij God en Zijn gedachten en wil leren kennen. Zo is het ook met Zijn wegen.

Als jij je tijd spendeert aan de dingen van de wereld en je daarmee voedt, zal jouw leven en de weg die je gaat ook conform de weg van de wereld zijn. Je zult jouw eigen weg bewandelen en zelf de koers voor jouw leven bepalen. Maar vaak is de weg, die jij wilt bewandelen en de koers die jij wilt gaan, niet de weg en de koers van God. Alleen wanneer je tijd spendeert met Jezus; het Woord en de Vader en de woorden van God tot je neemt en je voedt met de dingen, die boven zijn, dan zal jouw weg en de koers, die je wilt gaan overeenkomstig de weg van God zijn en zul je in Zijn wil wandelen.

Onderwerpen is moeilijk

Jezelf onderwerpen is voor veel mensen erg moeilijk. Je ziet het al bij kinderen en hoe zij rebelleren tegen het gezag van de ouders of op school tegen de leraar of lerares. Een kind wil zich niet meer onderwerpen, maar zijn eigen weg gaan. En het ergste van dit alles is, dat de ‘deskundigen’ van deze wereld dit gedrag van rebellie nog aanmoedigen ook. Want je moet een kind de ruimte geven en luisteren naar hun behoeften en hen zelf keuzes laten maken. Maar zolang een kind niet gecorrigeerd en op de juiste manier wordt opgevoed, zal het kind opgroeien tot een ongeleid projectiel, dat zich niets laat gezeggen. Als een kind niet leert om zich te onderwerpen aan de ouders, zal het kind zich (op latere leeftijd) ook niet kunnen onderwerpen aan anderen (ouderen, autoriteiten, gezag, werkgever etc.), maar zal zichzelf verheffen boven anderen, rebelleren en zijn of haar eigen zin en wil blijven doen.

Als iemand zich niet kan onderwerpen aan anderen, hoe kan iemand zich dan onderwerpen aan Jezus en Zijn gezag? Dat kan niet. En dat zien wij ook om ons heen gebeuren in de levens van vele gelovigen. Ieder gaat zijn eigen weg, heeft zijn eigen geloof en ieder denkt de waarheid te bezitten. Zij nemen het Woord niet zoals het is en passen niet hun leven aan, aan het Woord, maar zij passen het Woord aan, aan hun wensen en behoeften van het vlees en halen willekeurige teksten uit hun verband en proclameren deze en passen deze toe in hun leven.

Het Woord is hun Dienstknecht

Het Woord is hun Dienstknecht, in plaats dat zij dienstknechten van het Woord zijn. Zij bepalen en maken de dienst uit. Ja, de gelovigen bepalen zelf de weg, die zij willen gaan. Zij trekken zich niets aan van God’s wil en luisteren niet naar het Woord, die hen leidt en waarschuwt voor de (geestelijke) gevaren. Zij onderwerpen zich niet, want dit zou kunnen betekenen, dat zij een andere weg moeten gaan, dan zij zelf willen. En dat willen de meesten niet, want de meeste gelovigen hebben hun toekomst al zelf bepaald en willen hun toekomst en hun dromen niet op het altaar leggen en opgeven voor Jezus.

volgen van Jezus kost je allesMaar wie durft zijn eigen wil en dromen op het altaar te leggen en los te laten voor Jezus? Wie heeft Jezus zo lief, dat hij/zij zijn eigen leven en wil aflegt om Hem te volgen?

Vele gelovigen belijden dat zij Jezus liefhebben en Hem willen volgen, maar hun daden komen niet overeen met de woorden, die zij belijden.

Want zij gaan hun eigen weg, maken hun eigen beslissingen en volgen hun eigen dromen na en bepalen zelf de weg, die zij willen gaan.

Zij gaan hun eigen weg en voeren hun eigen plan voor hun leven uit en zodra er iets niet naar hun wil gaat of er iets gebeurd, dat hun plannen en dromen verstoord, worden zij boos, opstandig of worden juist neerslachtig, terneergedrukt, raken verzonken in zelfmedelijden en schuiven de schuld af op God. Zij klagen en jammeren: “waarom Heere laat u dit toe?”, “waarom Heere, gebeurt dit niet? Waarom Heere …… (en vul zelf maar in)”.

Maar God antwoordt niet en houdt Zich stil en wacht…… totdat de persoon bereid is om Zijn weg te gaan in plaats van zijn/haar eigen weg, die gericht is op het vlees en de wereld.

De weg van de wereld is niet Gods weg

De dromen en plannen van de wereld, zijn niet Gods dromen en plannen. Gods weg is de weg van de Geest en niet de weg van het vlees. Zijn doel voor de mens is niet om een zo’n hoog mogelijke opleiding, positie, status en bekendheid in de maatschappij te verwerven, zoals de wereld. Zijn doel voor de nieuwe mens is niet om zijn tijd te investeren aan de dingen van de wereld en zich te richten op zichzelf.

Maar Zijn doel is om zoveel mogelijk zielen te redden van de hel en de dood, die hen gebonden houdt en hen vrij te zetten in de Naam van Jezus. God heeft Zijn Zoon en Zijn Heilige Geest gegeven aan de nieuwe mens en daarmee heeft Hij macht gegeven aan de nieuwe mens om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken aan diegene, die in duisternis leven en op weg zijn naar de eeuwige dood.

Kun je medeplichtig zijn aan de zonde van medegelovigenElke ziel heeft Jezus nodig! Er is geen ziel op deze aarde, die Jezus niet nodig heeft. God heeft de nieuwe mens aangesteld om Jezus te verkondigen en te vertegenwoordigen, door te leven naar de Geest. Het hart van de nieuwe mens zou bewogen moeten zijn met de mensen, die verloren gaan.

Maar vaak is dat niet het geval en laten de gelovigen de ongelovigen in zonde begaan en houden hun mond. Maar het Woord zegt, dat de vrucht van de zonde de dood is.

Dus een ieder, het maakt niet uit of iemand zich Christen noemt of niet, die blijft wandelen in zonde is op weg naar de eeuwige dood.

Want het loon dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heere (Rom 6:23)

Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort (Jak 1:14-15)

Jezus is de Weg en het Leven

Jezus is de Weg en het Leven en als je in Hem blijft, door naar Zijn wil en Zijn geboden te leven, zul je wandelen op Gods weg, die tot het eeuwige leven leidt. Maar je kunt hier pas op wandelen als je afscheid hebt genomen van jouw eigen weg; wil, wensen, (toekomst)dromen, plannen etc. Want vaak zijn deze dromen en plannen voortgekomen uit de wil van het vlees en niet vanuit de wil van de Geest.

Paulus had een ontmoeting met Jezus Christus

Paulus was volgens de maatstaven van de wereld een wijs en geleerd man, maar toen hij een persoonlijke ontmoeting had met Jezus de Christus, legde hij al zijn eigen wijsheid en kennis af en gaf zijn leven volledig aan Jezus (Hand 9). Hij maakte Hem Heer van zijn leven en besloot Hem te volgen. Paulus wist, wat dat voor hem zou betekenen. Hij wist, dat als Hij Jezus zou volgen, hij vervolgd en ook gevangen genomen zou worden. Jezus had hem dat immers laten zien (Hand 9:16). Ook de Heilige Geest had hem dat laten zien (Hand 20:22-28). Op een gegeven moment waarschuwde zijn broeders hem om niet naar Jeruzalem te gaan, omdat hij gevangen genomen zou worden. Maar Paulus wist, dat het de wil van God was om wel te gaan. Waarom? Om o.a. het evangelie van Jezus Christus aan de hooggeplaatsten en anderen in Rome te verkondigen (Hand 27:23-24).

Als Paulus naar het vlees had gewandeld, dan had hij misschien wel geluisterd naar zijn broeders en was hij niet gegaan.

smal is de weg en eng is de poort tot het levenMaar Paulus had zijn eigen wil afgelegd en wandelde naar de Geest; naar God’s wil en was bereid omwille van de Naam van Jezus te sterven. Daarom bleef hij de wil van God in zijn leven volgen. Hij ging niet zijn eigen weg, maar hij ging de weg van God, die Hij voor hem had bereid (Hand 21:11-14)

Paulus had een vrije wil, maar hij luisterde naar de Heilige Geest en rebelleerde niet, wanneer Hij hem belette om ergens naar toe te gaan en hem naar een ander land leidde (Hand 16:6-10). Paulus onderwierp zich volledig aan Hem.

Aangezien Paulus in woord en daad zijn eigen leven had afgelegd, was hij in staat om Jezus te volgen. Paulus had misschien ook bepaalde toekomstdromen en plannen voor zijn leven, maar op het moment dat hij een persoonlijke ontmoeting met Jezus had, had hij maar één doel en dat was: Jezus volgen, Zijn weg gaan, het Koninkrijk van God verkondigen en vertegenwoordigen, zodat Jezus en daardoor ook de Vader verhoogd zou worden.

De wil en gedachten van God waren zijn wil en gedachten geworden en daardoor werd de weg van God zijn weg. Gods weg leidde tot vervolging en gevangenschap. Maar toch ging Paulus Gods weg.

De weg van God is vaak geen makkelijke en prettige weg voor het vlees, maar het is wel de juiste weg om te gaan. Want de weg van God is de enige weg, die naar het eeuwige leven leidt. En er is maar één manier om daarop te wandelen en dat is door Jezus Christus. Jezus Christus is de Weg en het Leven. Durf jij al jouw dromen en plannen op te geven voor Hem?

‘Wees het zout der aarde’

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: