Is de geestelijke wereld fictie of realiteit?

Alles vindt zijn oorsprong in God en komt voort uit de geestelijke wereld. Als jij gelooft in Jezus, God en de Heilige Geest, dan geloof je ook in de geestelijke wereld. Geloof je niet in de geestelijke wereld en vind je het een dwaasheid en een zweverig iets, dan kun je ook niet geloven in God, Jezus, de Heilige Geest en de schepping. Want de schepping is vanuit de geestelijke wereld door God, het Woord en de kracht van de Heilige Geest ontstaan. Alles wat je om jou heen waarneemt in de zichtbare wereld is ontstaan vanuit de geestelijke wereld. Vaak nemen gelovigen hun godsdienst en geloof van hun (voor)ouders over en leven naar de regels en inzettingen van hun godsdienst. Als je met ze in gesprek gaat en doorvraagt, dan kom je er al snel achter dat het geloof en naar de kerk of gemeente gaan voortkomt uit een overlevering en meer een formaliteit is, dan een levenswijze, die is ontstaan vanuit een persoonlijke ontmoeting en relatie met Jezus Christus.

Velen zeggen Jezus te kennen, maar hun leven bewijst iets anders. Dit komt omdat velen Jezus naar de letter kennen en wat er wordt geschreven over Hem in de Bijbel, in plaats dat zij Jezus; het Woord persoonlijk kennen en een levende relatie met Hem hebben. Zij zeggen wedergeboren te zijn, maar leven naar het vlees. Zij bewegen zich in de natuurlijke (zichtbare) wereld en handelen ook vanuit de zichtbare natuurlijke wereld. Hun denken is gevormd door de wereld en daarom leven zij als de wereld. Zij passen dezelfde methodes toe en doen dezelfde dingen als de wereld; de ongelovigen en worden geleid door hun zintuigen, emoties, gevoelens, gedachten, mening etc. Zij vertrouwen op hun eigen wijsheid en kennis. In plaats dat zij worden geleid door de woorden van God en vertrouwen op Hem. Zij zijn ongelovig omtrent bepaalde zaken van het geloof, die beschreven staan in de Bijbel. Dit komt omdat de geestelijke wereld voor hen niet zichtbaar is en daarom geloven vele mensen niet in die geestelijke wereld.

Jezus sprak over de geestelijke wereld

Maar één ding is zeker: de geestelijke wereld bestaat! Als er één persoon in de Bijbel was, die continue over de geestelijke wereld sprak, dan was het wel Jezus. Hij sprak en betoonde het bestaan van het geestelijke Koninkrijk van God en de geestelijke wereld, waar Hij vandaan kwam. Jezus maakte de geestelijke wereld aan het vleselijke volk bekend door Zijn spreken en door gebruik te maken van natuurlijke illustraties uit het dagelijks leven oftewel door gebruik te maken van gelijkenissen.

Uw Koninkrijk kome en Uw wil geschiedeJezus maakte het Koninkrijk van God niet alleen bekend, maar ook zichtbaar door het uitvoeren van Zijn geestelijk gezag op aarde, door Zijn handelingen en de tekenen en wonderen die Hij deed (op water lopen, vermenigvuldiging van 5 broden en 2 vissen, demonen uitdrijven, zieken genezen, doden opwekken etc.).

Alles wat Hij deed, deed Hij vanuit de geestelijke wereld en vanuit het gezag van Zijn Vader.

Dit geestelijk gezag heeft Jezus overgedragen aan Zijn lichaam; de gemeente. Jezus heeft aan Zijn gemeente Zijn Naam gegeven.

Zijn Naam is de hoogste Naam en bezit het hoogste gezag in de hemelen en op aarde. En alles wat een naam heeft moet buigen voor de Naam van Jezus.

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God, de Vader! (Fil 2:9-11)

De gemeente vertegenwoordigt het geestelijke Koninkrijk van God

De gemeente is aangesteld als geestelijk bestuur van het Koninkrijk van God op deze aarde. De gemeente vertegenwoordigt en verkondigt het Koninkrijk van God en handelt in de Naam van Jezus oftewel het gezag van Jezus Christus.

De gelovigen, die wedergeboren zijn in de geest en in Jezus Christus gezeten zijn, vormen de gemeente. Deze wedergeboren gelovigen zijn apart gezet van de wereld (het koninkrijk van de duisternis) en behoren niet meer tot de wereld maar tot God’s volk. Zij leven wel in de wereld, maar zijn niet meer van de wereld.

De geboorte van de nieuwe mens door het Woord en de Geest

Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de Naam van de Heere Jezus Christus en door de Geest van onze God (1 Kor 6:11)

De nieuwe mens is niet het resultaat van de werken van de mens en is dus niet ontstaan vanuit de natuurlijke (fysieke) wereld, maar de nieuwe mens is door het Woord en de Geest geboren vanuit de geestelijke wereld. Alhoewel de persoon in de natuurlijke wereld hetzelfde lijkt, is de persoon in de geestelijke wereld een nieuwe schepping geworden in Jezus Christus en is volmaakt geschapen in Hem.

oude mens is gekruisigd in Jezus ChristusDe persoon was een zondaar, maar is nu geen zondaar meer. Aangezien de persoon door de waterdoop zich heeft geïdentificeerd met de kruisiging en dood van Jezus Christus is de oude mens; met zijn zondige natuur, gestorven en vervolgens is de nieuwe mens opgestaan uit de dood, doordat de geest in de persoon uit de dood is opgewekt door de kracht van de Heilige Geest.

Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om Mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld (Joh 17:24)

En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus (Efe 2:6-7)

Door de wedergeboorte is de persoon het geestelijke Koninkrijk van God binnengegaan en is dit geestelijke Koninkrijk van God zichtbaar geworden voor de persoon. Dit komt omdat de geest van de persoon is opgewekt uit de dood en leeft.

Zonder de wedergeboorte kun je het Koninkrijk van God niet zien nog binnengaan. Als je het Koninkrijk van God niet kan zien nog binnen kan gaan, hoe ben je dan in staat om te leven naar de wil van dit Koninkrijk en dit Koninkrijk te vertegenwoordigen? Precies, dat kan niet. Zonder de wedergeboorte, behoor je nog tot de wereld. Jezus zegt:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien (Joh 3:3)

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van Gods niet binnengaan (Joh 3:5)

God is Geest en Zijn Koninkrijk is een geestelijk Koninkrijk

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid (Joh 11:24)

Wanneer je bent wedergeboren in de geest en als de nieuwe schepping gaat wandelen, zul je gaan wandelen naar de Geest en niet meer naar het vlees. Dit betekent, dat je niet meer zintuigelijk leeft en dus niet meer wordt geleid door wat je waarneemt met jouw zintuigen (wat je ziet, hoort, ruikt etc.), jouw gevoelens, emoties, gedachtes, denken etc. Maar het betekent, dat jij je laat leiden door het Woord en de Heilige Geest.

nieuwe scheppingDe geestelijke wereld zal zich openbaren door het Woord en de Heilige Geest. Zij onderwijzen jou aangaande de dingen van het Koninkrijk van God en openbaren jou de waarheid.

De geestelijke wereld zal voor jou een realiteit worden en je zult van daaruit handelen. Je zult vanuit de geest de dingen, die in de natuurlijke wereld nog niet zichtbaar zijn, tot aanzijn roepen. Net zoals de schepping is ontstaan.

Tot een vader van vele volken heb ik u gesteld – voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept (Rom 4:17)

In deze geestelijke wereld zul jij je dus bewegen, mits je de dingen zoekt die boven zijn, waar Jezus Christus is gezeten en niet meer die op de aarde zijn. Het is dus belangrijk waar jij jouw tijd aan spendeert; aan de aardse dingen of de hemelse dingen.

Want zolang je nog de oude schepping; de oude mens blijft of bent wedergeboren, maar blijft wandelen naar het vlees, zul je blijven leven naar wat je waarneemt met – en geleid worden door jouw zintuigen, gevoelens, emoties etc.. Je zal vanuit de natuurlijke wereld handelen en leven en de geestelijke wereld zal verborgen blijven. Je zult de principes van het Woord, die jou geleerd zijn, toepassen in jouw leven, maar weinig of geen resultaat zien. Dit komt omdat je de principes op de oude mens toepast en niet op de nieuwe mens. Alleen wanneer een persoon sterft in Christus en vrijwillig zijn vlees aflegt, dan pas kan de geest van de persoon opstaan uit de dood, eerder niet.

We hebben de oorsprong van de gemeente, die ontstaan is vanuit de geestelijke wereld besproken en de oorsprong van de nieuwe mens, die geboren is vanuit de geestelijke wereld uit God door het Woord en de kracht van de Heilige Geest, maar laten wij nu terug gaan naar het begin en naar het ontstaan van de schepping en al wat daarin is.

De schepping

In den beginne schiep God (El-Elohim) de hemel en de aarde (Gen 1:1)

De hele schepping is voortgekomen uit de geestelijke wereld. Alles vindt zijn oorsprong in de geestelijke wereld. Aangezien natuurlijke wetenschappers geen besef hebben van de geestelijke wereld en alleen geloven in de natuurlijke wetenschap van ‘oorzaak en effect’, komen zij met allerlei ‘dwaze’ theorieën en speculaties over de oorsprong van de schepping en het leven van de mens. Voor hen is de stelling van het Woord, dat de schepping door God is geschapen, een dwaasheid. Dit komt omdat zij ongeestelijk zijn en daarom dit niet kunnen begrijpen. Maar voor de wedergeboren gelovigen zijn hun theorieën, waaronder de evolutietheorie, een dwaasheid.geloof komt door het horen van Gods Woord

Helaas komt het steeds meer voor dat gelovigen twijfelen aan het ontstaan van de schepping en nemen de stelling van de wereld over of mengen deze stelling met wat de Bijbel zegt over het ontstaan van de schepping. Zij geloven de woorden van mensen boven de woorden van God.

Dit komt omdat vele gemeenten ongeestelijk zijn en de wereldgeest hebben toegelaten en daardoor zijn vele gelovigen besmet geraakt door deze wereldgeest en twijfelen aan het Woord van God en het ontstaan van de schepping. Maar het Woord zegt:

Uwer is de hemel, Uwer is ook de aarde; de wereld en haar volheid, Gij hebt ze gegrond, het Noorden en het Zuiden, Gij hebt ze geschapen (Psalm 89:11)

Zo zegt God, de Heere, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen (Jes 42:5)

Ik ben het, die de aarde geschapen heb; Mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en aan al hun heer heb Ik Mijn bevelen gegeven (Jes 45:12)

Want zo zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft – Hij is God – die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de Heere en er is geen ander (Jes 45:18)

Gij onze Heere en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen (Op 4:11)

(Lees ook Psalm 104)

De wetenschap handelt vanuit de natuurlijke wereld

Wetenschappers, filosofen, dokters, therapeuten, psychiaters, psychologen, veel theologen en noem maar op, zijn ongeestelijk en handelen vanuit de natuurlijke wereld. Zij kunnen zeggen dat zij Christen zijn en handelen vanuit hun geloof, maar als dit waar zou zijn, dan zouden zij géén gebruik maken van de filosofieën, methodes en technieken van de wereld en deze toepassen, maar zij zouden de methodes van het Woord van God en de Geest geloven en toepassen. Het feit is, dat zij leven, handelen en ‘opereren’ in – en vanuit de natuurlijke (fysieke) wereld.

Zij geloven dat elk natuurlijk effect, zoals de klimaatverandering, droogte, natuurgeweld, geestelijke of lichamelijke problemen, ziekten, gedragsproblemen, relatieproblemen etc. een natuurlijke oorzaak hebben. Vanuit deze wetenschap proberen zij door middel van innovatieve technieken, methodes en hulpmiddelen de natuur en de mens te herstellen en compleet of heel te maken.

Wanneer wij bijvoorbeeld kijken naar een chirurg, dan zien wij dat hij datgene in het lichaam, dat voor het natuurlijk oog is verstoord of is aangetast (en dus zichtbaar is) weghaalt of herstelt.

Bestaat Christelijke psychologie

Als je kijkt naar een psycholoog, die een persoon met gedragsproblemen behandelt, dan zal de psycholoog de oorzaak gaan zoeken in het leven, het verleden of de omgeving van de persoon en van daaruit een behandelingsplan opmaken, waarin gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke behandelingsmethodes en technieken.

Dit is de wereldse weg om een verstoring in het leven van een persoon te genezen, verhelpen en de persoon weer compleet en heel te maken.

Voor God is deze weg van genezing een dwaasheid en heeft niets, maar dan ook niets met Zijn Koninkrijk te maken, maar alles met de wijsheid en kennis van de wereld, die voor Hem een dwaasheid zijn. Dit komt omdat Zijn Koninkrijk niet handelt vanuit de natuurlijke wereld en geen gebruik maakt van natuurlijke middelen, technieken en methodes. Maar Zijn Koninkrijk is een geestelijke Koninkrijk en handelt vanuit de geestelijke wereld. Het Koninkrijk van God zegt als het ware, dat als er iets verstoord is in de natuurlijke wereld er in de geestelijke wereld al een verstoring heeft plaatsgevonden.

Wat er in de geestelijke wereld plaatsvindt wordt zichtbaar in de natuurlijke wereld

Wat er in de geestelijke wereld plaatsvindt zal altijd zichtbaar worden in de natuurlijke wereld. Want de oorzaak ligt in de geestelijke wereld en niet in de natuurlijke wereld. Hierdoor zal het effect van de geestelijke oorzaak zichtbaar worden in de natuurlijke wereld. Dit zien wij niet alleen met de schepping, die getuigt van God’s grootheid, maar dit zien wij in alles wat er om ons heen gebeurt.

Daarom kun je in de natuurlijke wereld zien, wat er in de geestelijke wereld heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. Als er dus iets moet veranderen in de natuurlijke wereld, dan moet er iets veranderen in de geestelijke wereld. Je kunt de problemen in de natuurlijke wereld niet vanuit de natuurlijke wereld met wereldse methodes en technieken oplossen, zoals wetenschappers en de wereld doen.

Kanker is een vernietigende en vaak dodelijke ziekte, die jaarlijks veel slachtoffers maakt. Het lijkt wel een epidemie. Ondanks het feit, dat de medische wetenschap en technologie steeds nieuwe ontdekkingen doet, neemt het aantal kankerpatiënten toe. Wanneer de diagnose van kanker bij iemand wordt vastgesteld dan zal diegene, afhankelijk van het stadium, geopereerd worden om de tumor(s), aangetaste cellen en/of organen te verwijderen en/of chemotherapie ondergaan. Al het zichtbare van de kanker zal uit het lichaam worden verwijderd. Hierdoor zou je denken dat de persoon genezen is van kanker. Maar in veel gevallen is dit niet het geval.

In het begin lijkt het alsof de persoon genezen is, maar vaak komt de kanker na enige tijd weer op dezelfde plek of op een andere plek in het lichaam terug. Hoe komt dit? Dit komt omdat de oorzaak, die deze ziekte veroorzaakt in het lichaam, niet is aangepakt. Voor de oorzaak moet je in de geestelijke wereld zijn en niet in de zichtbare wereld. De oorzaak is een doodsmacht van het koninkrijk van de duisternis, die zich manifesteert in een lichaam en deze ziekte veroorzaakt. Want het resultaat van deze ziekte, als je niets doet, is de dood. Maar omdat velen niet in de geestelijke wereld geloven en niet geloven dat (dodelijke)ziekten en epidemieën hun oorsprong hebben in de geestelijke wereld en zich manifesteren in het vlees; in de levens van mensen, overlijden er jaarlijks vele mensen, door gebrek aan deze geestelijke kennis.

De woorden van God vs de woorden van mensen

Velen mensen, inclusief gelovigen, hechten meer waarde aan de woorden van een dokter, dan aan de woorden van God. Daarom geloven zij ook meer in de weg van de medische wetenschap voor genezing dan in de weg van God en de weg van Goddelijke genezing.

Alhoewel velen belijden, dat zij in Jezus en in Zijn striemen geloven, bewijzen hun daden iets anders. Want zodra zij iets vreemds of ongewoons in hun lichaam ervaren, nemen de meeste gelovigen niet het Woord en gaan vanuit hun geest de strijd aan tegen deze machten van de duisternis en blijven op het Woord staan, maar nemen een tabletje en/of maken direct een afspraak met de dokter. Want dit is volgens hen de snelste weg naar (tijdelijke) ’genezing’.

De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij GodWant als je ervoor kiest om de weg van het Woord te gaan, dan kan het voorkomen dat het langer duurt, voordat de genezing zichtbaar wordt in het lichaam.

Vaak is het een strijd, want jouw vlees wil de weg van de wereld en de wetenschap gaan en gelooft daarin, maar jouw geest wil God’s weg gaan, omdat jouw geest daarin gelooft. Het gaat er dan om: wie gehoorzaam jij? Het vlees of de geest?

Dit is een proces en hangt ook weer af van het feit, hoe snel jij jouw denken vernieuwt met het Woord van God, Zijn woorden gelooft en daarnaar handelt en dus de oude mens aflegt en de nieuwe mens aandoet en wandelt als de nieuwe mens.

Maar dat niet alleen, als de geestelijke wereld voor jou opengaat, dan zul je niet altijd blij zijn of met het resultaat van wat je ziet. Wanneer de geestelijke wereld achter de zichtbare wereld voor jou zichtbaar wordt, dan zul je datgene wat je voorheen als normaal beschouwde, ineens niet meer als normaal beschouwen en zul jij je daarvan afkeren of wegdoen uit jouw leven.

Maar ook hier geldt weer, dat ieder persoon zelf verantwoordelijk is voor de keuzes, die hij/zij maakt in dit leven. Niemand anders is daar verantwoordelijk voor. Ieder mens maakt zelf een keuze om te geloven naar wat de wereld en het wereldsysteem zegt of wat het Woord zegt. Maar zij kunnen niet samengaan, het is het één of het ander. Het is het vlees of de geest.

Terugkomend op de geestelijke wereld en de vraagstelling of de geestelijke wereld fictie is of realiteit, dan kunnen wij zeker, vanuit het Woord, vaststellen dat de geestelijke wereld bestaat en een realiteit is en geen fictie. Als gelovigen niet geloven in de geestelijke wereld, de schepping, de nieuwe mens, de gemeente als het lichaam van Christus en geestelijk bestuur van het geestelijk Koninkrijk van God, waar geloven zij dan wel in?

‘Wees het zout der aarde’

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: