De verwachting van de mens

Er is geen mens op aarde, die nooit eens teleurgesteld is geweest. Teleurstellingen komen regelmatig voor. Sommigen mensen kunnen zo teleurgesteld zijn, dat dit onbegrip, irritatie, boosheid, verdriet, verbittering en zelfs haat in hun leven kan voortbrengen. Maar waardoor worden teleurstellingen veroorzaakt. Want als je de oorzaak weet, kun je teleurstellingen voorkomen, nietwaar?

Teleurstellingen worden veroorzaakt door een bepaalde verwachting waaraan niet wordt voldaan en/of door een verkeerd beeld, dat gecreëerd is in het denken van de mens, wat niet overeenkomt met de waarheid, werkelijkheid en de praktijk. Dit kan een bepaalde verwachting zijn van jezelf, andere mensen (verwachting die je hebt van een kind(ren), ouders, familieleden, vrienden, kennissen, collega’s, buren etc.), het gezinsleven, het werk, het leven in zijn algemeen, de toekomst, het geloof en zelfs van God, Jezus en de Heilige Geest.

De verwachting van andere mensen

Wanneer wij kijken naar de verwachting, die mensen hebben van anderen, zijn de meeste mensen altijd geneigd om anderen te meten aan zichzelf. Hoe zij zijn, wat zij doen en wat zij willen, verwachten zij ook van anderen. Zij beschouwen zichzelf als volmaakt en denken vanuit hun zelf en niet vanuit de ander. Zo kunnen zij iets van een ander verwachten, dat de ander helemaal niet bezit of zoals de ander helemaal niet is en hierdoor kan de ander ook niet aan hun verwachting voldoen.

Dit bewijst, dat zij de andere persoon niet werkelijk kennen, maar denken te kennen. Zodra de ander iets doet, wat niet naar hun wil is of niet voldoet aan hun verwachting, raken ze teleurgesteld, geïrriteerd en worden vaak boos op de ander. Terwijl de persoon in kwestie hier helemaal geen weet van heeft en helemaal niet begrijpt waarom de persoon ineens zo anders reageert of ander gedrag vertoont en de persoon anders behandelt dan voorheen. Dit komt allemaal voort vanuit een verkeerde verwachting van de mens, die ontstaat vanuit het egoïsme van de mens. Want wat de mens wil, daar moet de ander aan voldoen en voldoet de persoon er niet aan, dan moet de persoon maar veranderen.

Als de mens géén verwachting meer zou hebben naar anderen en anderen niet meer zou meten aan zichzelf, maar hen zou respecteren en hen in hun waarde laten, dan zou de mens ook niet meer teleurgesteld, geïrriteerd en gefrustreerd raken. Daarom is het goed om anderen te respecteren voor wie zij zijn en geen verwachting naar anderen toe te hebben. Als je geen verwachting hebt van mensen, die gebaseerd zijn vanuit jezelf, zul je niet geïrriteerd, teleurgesteld en verbitterd raken, maar je zult in vrijheid leven.

De verwachting van een baan

Je kunt een nieuw baan krijgen en van te voren een bepaalde verwachting of beeld hebben gecreëerd in jouw hoofd, van jouw werk en jouw collega’s, die in de praktijk niet overeenkomt met de werkelijkheid. Hierdoor kun je teleurgesteld raken.

De verwachting van het leven

Wanneer jouw leven niet gaat zoals je wilt en niet hebt gepland en er dingen gebeuren, die niet naar jouw wil zijn of wanneer jouw leven plotseling een andere wending krijgt, waardoor jouw toekomst niet overeenkomt met de verwachting, die je hebt van jouw leven en het beeld wat je van jouw toekomst hebt gecreëerd in jouw hoofd, dan kun je teleurgesteld raken. Ja, je kunt misschien wel zo teleurgesteld raken, dat je niet meer wat je moet doen en wordt overspoeld door allerlei depressieve gevoelens. Alleen maar, omdat jij een beeld van jouw toekomst hebt gecreëerd en een bepaalde verwachting van het leven had en geen rekening hebt gehouden met het feit, dat het leven weleens anders zou kunnen lopen dan jouw verwachting en jouw wil.

De verwachting van het geloof

Maar ook in het geloof komt het zo vaak voor dat gelovigen teleurgesteld raken. Dit komt omdat zij een bepaalde verwachting en een beeld hebben gecreëerd van het geloof, God, Jezus, de Heilige Geest, voorgangers en van mede gelovigen, dat niet overeenkomt met de praktijk en de werkelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het evangelie verkeerd is voorgespiegeld, door preken en seminars, die afwijken van het Woord van God. Hierdoor kunnen gelovigen een verkeerd beeld creëren van het geloof, God, Jezus, de Heilige Geest en mede-gelovigen. Doordat de realiteit en de praktijk niet overeenkomt met het beeld dat zij hebben gevormd en dus niet voldoet aan hun verwachting, raken zij teleurgesteld en haken af. Maar dit is iets, dat wij al zien gebeuren in de Bijbel.

De verwachting van God

Door de hele Bijbel heen lezen wij over het verwachtingspatroon van de mens en de daarbijbehorende teleurstellingen van de mens. Kijk maar naar het Oude Testament. Toen het volk van God, dat naar het vlees leefden, ook een verwachting hadden van God. Tijdens de uittocht uit Egypte en gedurende de tijd in de wildernis, had het volk van God ook een bepaalde verwachting van God. Zij hadden een beeld van hun God gecreëerd, dat niet overeenkwam met de werkelijkheid.

de wil van God uw heiligingZij hadden hun hele leven in Egypte gewoond en waren bekend met de afgoden van dat land. Zij zagen hoe het volk deze afgoden aanbaden en hoe de mensen leefden. Toen zij dus door hun God werden uitgeleid, dachten zij dat God net zo zou zijn als de zichtbare afgoden van de Egyptenaren, die in dienst van de Egyptenaren stonden.

Zij hadden een zichtbare God verwacht, die hen zou voorzien in alles wat zij dachten nodig te hebben en zou doen wat zij wilden. Zij hadden een beeld van hun God gevormd vanuit de natuur van de oude mens en aan de hand van de afgoden van Egypte, die niet overeenkwam met God en Zijn natuur.

Doordat zij zich niet wilden en konden onderwerpen aan een onzichtbare God, die niet voldeed aan hun verwachting, raakten zij telkens weer teleurgesteld en uitte dat in geklaag en gejammer. Zij zagen niet hoe God hen voorzag en zagen niet de wonderen en tekenen, die God voor hun ogen deed. Zij zagen niet hoe welvarend en voorspoedig zij waren, omdat God met hen was. Nee, zij zagen niet de mooie dingen. Maar zij zagen alleen datgene, wat ontbrak en wat niet voldeed aan hun wil en verwachting. Hun Redder en Verlosser zag er in hun ogen en in hun denken anders uit, dan dat Hij in werkelijkheid was. En omdat zij een verkeerd beeld hadden gevormd vanuit hun verwachting en zij dit niet konden opgeven en loslaten, bleven zij rebels en hierdoor gingen velen ten onder.

God beloofde aan Zijn volk de Messias, die Zijn volk zou verlossen van de heerschappij van de duivel. Echter had het volk een andere verwachting van de Messias, wat er toe heeft geleid dat op de dag van vandaag, nog vele Joden uitzien naar de komst van hun Messias.

De verwachting van Jezus

Toen Jezus, de Messias kwam, verwachtte het volk van God, dat Hij Israël zou verlossen van de macht van de Romeinen. Echter kwam Jezus voor een geestelijke verlossing van de oude mens en geen natuurlijke verlossing. De verwachting van het volk van God, kwam niet overeen met de realiteit en het beeld, dat zij van de Christus hadden gevormd. Daarom raakten velen teleurgesteld in Jezus en hebben Hem verworpen.

Jezus openbaarde zich als Zoon van God in de verkondiging van het Koninkrijk van God en door de vele tekenen en wonderen, die Hij verrichtte voor de ogen van het volk. Echter, was dat voor velen niet voldoende om te geloven in Hem als de beloofde Messias, die God naar de aarde had gezonden en om Hem te volgen.

Jezus liefhebben met heel jouw hartEn hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Heere, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, omdat hij Zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak. En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen; want zij waren gesteld op de eer van de mensen, meer dan op de eer van God (Joh 12:37-43)

Maar Jezus verkondigde niet alleen het Koninkrijk van God en deed niet alleen tekenen en wonderen. Hij getuigde ook van de wereld en van zijn boze werken. En dat werd niet altijd getolereerd (Joh 7:7).

Zijn discipelen, behalve de twaalf, haakten na Zijn harde woorden af en konden Hem niet langer volgen (Joh 6:60-66). Er waren vele Joden, die wel in Hem geloofden op basis van Zijn woorden. Maar toen Hij verder met hen sprak, haakten zij ook af en probeerden Hem zelfs te stenigen (Joh 8:30-59). Natuurlijk waren er ook Joden, die wel in Hem geloofden en Hem volgden. Echter geloofden het meerendeel niet in Hem als de Christus en Zoon van de levende God.

Alhoewel Jezus God vertegenwoordigde op aarde, beschouwden velen, inclusief de religieuze leiders, Hem als een bezetene (o.a. Joh 7:20, 8:48,52, 10:20). Zij vonden dat Hij heiligschennis pleegde, door o.a. het schenden van de Sabbat, kwijtschelding van zonde (Mat 9:3, Mar 2:7) en omdat Hij God Zijn eigen Vader noemde en Zichzelf gelijkstelde met Hem (Joh 5:1-18, Joh 9:16). Daarom probeerden zij, inclusief de religieuze leiders, Hem meerdere malen te grijpen (Joh 10:39) , te stenigen (Joh 10:31) en te doden. Wat hen uiteindelijk ook gelukt is.

Verwachting van de Heilige Geest

En ook in deze tijd, zien wij dat het beeld, dat is gevormd van de Heilige Geest vaak niet overeenkomt met wie Hij daadwerkelijk is. De gelovigen willen Hem voelen en ervaren, terwijl de Heilige Geest niet vlees is, maar geest. Daarom handelt Hij niet in het vlees, maar in de geest van de mens, die door de wedergeboorte opgestaan is uit de dood. Dit heeft niets met gevoel, emotie en manifestaties te maken. Maar omdat vele gelovigen hebben geleerd dat een vleselijke manifestatie of een bepaald gevoel of emotie een manifestatie van de Heilige Geest is, denken velen dat zij de Heilige Geest bezitten en ervaren.

Maar de duivel is een nabootser van God. En als een mens zich openstelt in het vlees voor manifestaties, dan is hij daar als de kippen bij. En ik bedoel letterlijk ‘als de kippen’. Want wanneer tijdens een dienst ineens gelovigen, zowel jongeren als ouderen, zich gedragen als kippen en heen en weer waggelen en tokken, dan beschouwen zi deze manifestatie als een uiting van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is geen dier en een mens is geen dier en zal dit ook nooit worden. De enige, die beweert dat er een relatie is tussen mens en dier is, is de duivel. Want hij doet vele mensen geloven, dat de mens afstamt van de aap.

spotters die scheuringen veroorzakenWij lezen nergens in het Woord, dat Jezus, die vol was van de Heilige Geest, nog de apostelen, die ook vol waren van de Heilige Geest, zich als kippen of andere dieren gedroegen. Daarom moeten wij dit, op grond van het Woord, verwerpen. Deze manifestatie is niets anders dan een uiting van demonische machten, die zich manifesteren in het vlees.

Het vlees; de ziel en lichaam is het werkterrein van de duivel. Dus als mensen zich openzetten voor de geestelijke wereld en vanuit de ziel de geestelijke wereld betreden, dan zullen manifestaties in het vlees, door demonische machten, de gevolgen zijn.

Nogmaals, als het niet overeenkomt met het Woord, moet je het verwerpen. Al lijkt het nog zo goddelijk en zo mooi.

Doordat velen een verkeerde verwachting en beeld hebben gecreëerd van de Heilige Geest, worden velen verleid en in bezit genomen door de machten van de duisternis. Dit zal zich uiten in geestelijke lauwheid, passiviteit voor de dingen van God’s Koninkrijk en meer focus op de tekenen en wonderen, verrijking van zelf, hoogmoed, trots etc. dat uiteindelijk zal leiden tot zonde. Velen beginnen goed, maar mede door nieuwe valse leringen, die worden verkondigd, verandert gaandeweg de focus en openen zij zich voor natuurlijke manifestaties, die zogenaamd van de Heilige Geest afkomstig zijn.

De Heilige Geest is de Trooster

Maar de Heilige Geest is de Trooster, net zoals Jezus de Trooster was. Want Jezus beloofde, dat Hij een andere Trooster zou zenden.

En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn (Joh 14:15-17)

De Heilige Geest heeft als taak om de gelovige op te voeden en te onderwijzen in de waarheid van het Woord. Zodat de nieuwe mens wordt gevoed met de woorden van Jezus en deze ook begrijpt. Net zoals Jezus het volk van God voedde met de woorden van God

Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld (Joh 8:26)

Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft (Joh 8:28-29)

Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik; zo doet ook gij, wat gij van uw vader gehoord hebt (Joh 8:38)

Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft (Joh 12:49-50)

De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet Zijn werken (Joh 14:10)

De Heilige Geest openbaart de wereld van zonde, van gerechtigheid
en van oordeel

De Heilige Geest getuigt, net als Jezus, van de boze werken van de wereld. Hij openbaart de wereld van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest is de Geest der waarheid en Hij zal de nieuwe mens tot de volle waarheid leiden. De Heilige Geest spreekt niet uit Zichzelf. Maar Hij zal spreken naar wat Hij hoort van Jezus en wat indirect van de Vader afkomstig is. Aangezien Jezus de woorden van de Vader sprak en nog steeds spreekt. Hij zal de toekomst verkondigen (Joh 16:8-15). Daarom zal de Heilige Geest altijd in overeenstemming met het Woord werken en nooit iets doen of verkondigen, dat tegen het Woord in gaat.

Maar omdat niet vele gelovigen het Woord zelf tot zich nemen en bestuderen, bouwen zou hun kennis op de woorden van andere mensen, die niet altijd overeenkomen met het Woord van God.

Want als dat wel zo zou zijn, dan zouden gelovigen zich niet gedragen als ontsnapte psychiatrische patiënten, die stuiptrekkingen vertonen, ongecontroleerde zwaaibewegingen maken, spottend lachen en op de grond liggen te schudden en te kronkelen als slangen. Dit is niet God, maar de duivel, die actief is en zich manifesteert in het vlees. Ja, hij maakt de scheppingen van God, die de kroon van Zijn schepping zijn, tot een bespotting en letterlijk een gelach. Zodra er natuurlijke manifestaties zoals deze zich voordoen, is de Heiige Geest al lang geweken. Want de Heilige Geest is geest en werkt in de geest.

De Heilige Geest zal overtuigen van zondeHoe vaak zeggen gelovigen niet, dat zij een leiding van de Heilige Geest nodig hebben en baseren dat dan op een gevoel? Dit is iets wat vaak wordt verkondigd en gelovigen aangenomen hebben als een waarheid en daarin geloven.

Maar ook dit is een verkeerde verwachting en verkeerd beeld van de Heilige Geest. Want de zonen van God worden continue geleid door de Heilige Geest. Dit komt omdat de Heilige Geest in hun woont en niet af en toe (Rom 8:14).

Het is niet zo, dat de Heilige Geest komt en gaat. Dat was alleen in het Oude Testament bij de oude mens. Dan kwam de Heilige Geest voor een bepaalde tijd op een mens.

Maar de nieuwe mens is geboren uit de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in de nieuwe mens en is altijd bij de nieuwe mens. Daarom heeft het zingen van liederen zoals ‘Welkom, Heilige Geest van God’,  Kom, oh Heilige Geest ’ en Heilige Geest van God vul opnieuw mijn hart’ en het aanroepen van (geestelijk) vuur uit de hemel of een nieuwe zalving, helemaal geen zin. Het bewijst alleen dat de mens nog niet wedergeboren is en de Heiige Geest van God niet heeft. Want de nieuwe mens zou weten, dat de Heilige Geest in hem/haar woont en heeft geen nieuwe uitstorting nodig. Deze liederen zijn alleen bedoeld om het vlees en de emoties van de mens aan te wakkeren, zodat de mens weer prettige en aangename gevoelens zal ervaren.

Een leiding van de Heilige Geest is een tactiek van de duivel om gelovigen passief te houden. Want hij wil niet dat gelovigen actief worden en doen wat Jezus hen heeft opgedragen om te doen. Daarom hebben wij de Heilige Geest en het Woord zo nodig om de waarheid van de leugen te onderscheiden.

Natuurlijk kan het voorkomen, dat de Heilige Geest jou specifiek bij iets bepaald om te doen, dat kan. Maar het wil niet zeggen, dat als jij bijvoorbeeld iemand tegenkomt, die een nood ervaart en bijvoorbeeld aangevallen wordt door allerlei angsten, dat je eerst een bepaald gevoel moet krijgen of een ‘toestemming’ van de Heilige Geest moet hebben, om die persoon vrij te zetten. Nee, want God’s Woord zegt, dat gelovigen demonen zullen uitdrijven. Als de woorden, die je spreekt overeenkomen met het Woord van God, dan zal de Heilige Geest Zijn kracht daaraan verlenen.

De verwachting van de nieuwe mens

Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen. Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn Hulpe heeft, wiens verwachting is op de Heere, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is (Psalm 146:3-6)

De verwachting van de nieuwe mens is gebaseerd op het Woord van God en niet op mensen. Hoe vaak hebben bekende predikers wel niet voorspellingen gedaan over de terugkomst van Jezus. Ja, zelfs met de exacte tijd en datum hebben zij verkondigd dat de wereld zou vergaan. Maar als je om je heen kijkt, zie je dat Jezus nog niet is teruggekomen en dat de wereld er nog steeds is. Dit zijn dwazen, die het evangelie gebruiken voor hun eigen welvaart. Want hoeveel boeken hebben zij wel niet verkocht met al deze dwaalleringen? Hoeveel gelovigen zijn er niet ingetrapt en hebben geluisterd naar de leugens van deze dwazen? Dit bewijst alleen maar, dat deze dwazen God niet kennen, nog Jezus; het Woord, nog de Heilige Geest. Want het Woord zegt, dat géén enkel mens, de tijd nog de datum van Jezus Zijn terugkomst weet. Zelfs Jezus weet niet wanneer Hij zal terugkomen. Alleen de Vader weet het. Als het Woord dit zegt, waarom geloven christenen dan nog in de woorden van mensen, die zij door zogenaamde openbaringen hebben doorgekregen? Waarom laten zoveel gelovigen zich misleiden? Omdat zij ook het Woord niet kennen. Dat is helaas, de waarheid.

Daarom wordt het tijd dat de nieuwe mens, die geschapen is naar het evenbeeld van God, gaat wandelen naar de Geest en de ware Jezus Christus leert kennen. Het wordt tijd dat het Woord de hoogste autoriteit wordt in de levens van de gelovigen, zodat zij ook zullen denken en wandelen als het Woord.

De nieuwe mens zal zijn verwachting niet meer bouwen op mensen, maar op het Woord. Want alleen door het Woord zul je waarheid leren kennen en jouw verwachting op deze waarheid baseren. Alleen dan, zul je niet teleurgesteld worden, maar je zult door het Woord voorbereid en gewaarschuwd worden voor de waarheid en de dingen die gaan komen. Je zult bemoedigd en opgebouwd worden en in vrede en vrijheid leven. Wij behoren vast te houden aan het geloof en te blijven leven naar Zijn Woord en naar Zijn wil, al wakende, zodat wij iedere dag klaar zijn, voor de komst van Jezus.

‘Wees het zout der aarde’

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: