Wat zegt het Woord over tatoeages?

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald (1 Kor 6:19)

Tijdens het lezen van bovenstaande tekst, werd ik bepaald bij tatoeages. Je zult wel denken: “wat hebben tatoeages met dit stuk te maken? Want dit stuk gaat over hoererij en niet over tatoeages.”

Je hebt helemaal gelijk, want dat dacht ik ook, maar toch ging het door mijn hoofd heen. Daarnaast kreeg ik een beeld van mooie gebouwen, die onder de graffiti (oorspronkelijk: ingekraste tekeningen) zaten.
Dat is kunst,” zeggen de vandalisme, oftewel de ‘kunstenaars’, die deze muren met tekeningen en/of teksten beschilderen. Zij beschilderen de eigendommen van iemand anders en hebben geen recht om dat te doen. Zij kunnen het mooi vinden. Maar de eigenaren (personen, bedrijven, overheid) vinden het niet mooi en moeten vaak veel geld betalen om deze ‘schade’ aan hun gebouwen te herstellen.

Wat zijn tatoeages?

Tatoeages zijn markeringen op het lichaam, die met behulp van inkt in de tweede huidlaag worden geprikt. Het woord ’Tattoo’ komt van het haītiaanse woord ‘tatu’ en betekent ‘markeren’.

Steeds meer mensen laten hun lichaam tatoeëren. Het wordt een steeds grotere trend, om je lichaam te ‘versieren’ door middel van tatoeages. In Nederland heeft 1 op de 4 Nederlanders een tatoeage en dit aantal neemt alleen maar toe.

Vroeger hielden de Christenen zich verre van de tatoeages, maar tegenwoordig is er geen onderscheid meer tussen de Christen en de wereldling; diegene die zonder Jezus Christus leeft.

Liefde voor de wereld

Hoe komt het dat ook vele Christenen zich tegenwoordig laten tatoeëren en meedoen met de trends van deze wereld? Het antwoord is, omdat de overste van deze wereld nog steeds actief is in hun leven en zij onderworpen zijn aan de wereldgeesten. Zij blijven leven naar het vlees en blijven leven naar hun eigen wil, lusten en begeerten en dus hebben de wereldgeesten vrij spel in hun leven. Zij onderscheiden zich niet meer van de wereld, maar doen met mee met de wereld.

Zal God zijn wil veranderen voor de lusten en begeerten van mensenDe Christenen laten weliswaar zogenaamde ‘christelijke tatoeages’ in hun lichaam tatoeëren, maar dat veranderd niets aan ‘de daad’ en maakt deze tatoeages niet ‘heilig’ en acceptabel voor God.

De waarheid is, dat vele ‘Christenen’ bezwijken voor de trends van de wereld. Zij doen met alles mee en gieten er een vroom christelijk sausje overheen en noemen het een ‘christelijke’ tatoeage.

Zij tatoeëren christelijke woorden (faith, hope, freedom, love, joy, live etc.), bijbelteksten en afbeeldingen (zoals kruis, Jezus, duif etc.). Zij kopiëren van de wereld en denken, dat door het woord ‘christelijk’ ervoor te zetten, het ‘approved’ is.

Maar wanneer je het woord ‘christelijk’ voor iets zet, maakt dat nog niet heilig en acceptabel voor God. Het gaat er niet om wat mensen beslissen en of zij het goedkeuren. Het gaat erom wat God ervan vindt.

Mensen kunnen beslissingen maken. Zij kunnen het woord ‘christelijk’ voor alle heidense (wereldse) dingen plaatsen, maar het gaat erom, wat zegt God hierover; wat zegt het Woord over tatoeages?

Wat zegt het Woord; de Bijbel over tatoeages?

Gij zult geen insnijding voor een dode in uw huid maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de Heere (Lev 19:28)

De zonen van Israël, die met Jakob meegekomen waren naar Egypte, vermenigvuldigden zich en werden zeer talrijk, zodat het land met hen vervuld werd. Drie generaties (na Jozef), leefden in het land Egypte, waarvan zij de laatste jaren onderdrukt werden en leefden in slavernij. Zij leefden in een land, dat vol was van tovenarij, magie, astrologie en afgoden. De Israëlieten werden hieraan blootgesteld.

Misschien hadden zij ook wel enige gewoontes van de Egyptenaren overgenomen en zo onbewust goden aanbeden of aan tovenarij gedaan. Dit is een aanname, maar ik kan mij heel goed voorstellen, dat wanneer een volk 430 jaar lang in een land woont,  je heel snel de gewoonten, of cultuur, van zo’n land automatisch overneemt.

Toen op een gegeven moment het hulpgeroep van de Israëlieten zo groot werd, greep God in. Hij verloste hen uit de slavernij, waarin zij leefden.

God maakte Zichzelf aan hen bekend, als de enige waarachtige God. Vervolgens zette God Zijn volk apart en deed hen uitleiden uit Egypte. Het volk moest gereinigd en vernieuwd worden in hun denken en dat was precies wat God deed in de woestijn.

Zij moesten hun oude leven afleggen; dit gebeurde symbolisch toen zij door het water heentrokken. Maar daarna moesten zij in de praktijk hun gewoontes (cultuur, afgoderij etc.) afleggen en hun denken vernieuwen, met de woorden, die God, via Mozes, tot hen sprak.

God’s volk werd gereinigd

Het volk werd gereinigd en klaargemaakt voor het beloofde land, dat zij zouden betreden. De Heere God maakte hen Zijn wil bekend. Hij maakte aan hen duidelijk wat Hij wel en niet goed vond. Hij liet hen zien, wanneer zij in Zijn wil in gehoorzaamheid wandelden en wanneer zij buiten zijn wil in ongehoorzaamheid wandelden.

Vernieuwing van je denkenZij moesten zich aan Zijn Woord houden, omdat dit de enige manier was om in Zijn wil te blijven wandelen en te wandelen op het pad des levens.

Maar als zij de wil van God zouden verlaten en dus ongehoorzaam aan Hem zouden worden, dan zouden de plagen van Egypte ook op hen komen. Zij zouden niet meer beschermd zijn, maar de dood ontvangen.

God wilde niet, dat ook maar één persoon verloren zou gaan.

God wilde dat iedereen behouden zou worden en het beloofde land zouden ingaan en daarom maakte Hij Zijn wil aan hen bekend en gaf Hij richtlijnen voor het leven van de mens (die naar het vlees wandelt, omdat de geest van de mens nog dood was).

God vernieuwde niet allen hun denken met Zijn woorden, van hun oude denken en levenswijze in Egypte, maar Hij bereidde hen ook voor, dat wanneer zij in het beloofde land zouden komen, waar ook heidenen woonden, die op hun beurt weer aan afgoderij deden, dat zij zich niet met hen zouden inlaten en hun praktijken en gewoontes van afgoderij niet zouden overnemen. Daarom gaf God al die geboden en inzettingen; om hen op het pad van het leven te houden.

Maak geen insnijding voor een dode en
laat geen tekens in jouw huid prikken

God gaf hen o.a. ook een gebod dat zij geen insnijding voor een dode in hun lichaam mochten maken en geen tekens in hun huid mochten laten prikken (tatoeages).

Dus de Egyptenaren; de heidenen, deden dit wel en maakte insnijdingen voor een dode en lieten tekens in hun huid prikken. Beide rituelen worden in één zin genoemd, waarin ook de dood wordt genoemd.

Maar God verbood Zijn volk, om hun lichaam te verbinden met een dode en dus een verbinding met de dood. Zodra je een teken in je huid laat prikken, het maakt niet uit of het een doodskop, een draak, een slang, een kruis, een duif, tribals, bijbelteksten of wat dan ook is, zodra je een teken in je huid laat prikken, verbind je jouw lichaam met de dood.

Jij kunt wel een andere reden hebben waarom je een tatoeage neemt en absoluut niet een dode wilt aanbidden, of gedenken. Maar de waarheid is, dat in de geestelijke wereld, zodra je jouw lichaam laat markeren; een tatoeage neemt, jij jouw lichaam verbindt met de dood. Het maakt niet uit of je erin gelooft of niet, het gebeurt. Maar omdat de meeste Christenen naar het vlees leven en niet naar de Geest, kunnen zij dit niet zien.

De meest populaire tatoeage thema’s

Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de meest populaire tatoeage thema’s nog altijd de dood, de duisternis en de hel vertegenwoordigen.

Ga maar eens naar een tatoeage shop, daar zullen altijd afbeeldingen van de duivel, de dood en de hel te vinden zijn (doodskop, slang, draak, kruizen etc.) en daarnaast in sommige shops, teksten met vervloekingen naar God toe. Een tatoeage is rebellie naar God toe.

Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen , Jeremia 31

God had Zijn volk apart gezet en wilde niet dat zij zich met deze afgoderij en hoererij inlieten. Dit maakte Hij duidelijk door Zijn woorden. Duidelijker dan Zijn Woord kon Hij niet zijn.

En wat toen gold voor Zijn volk, dat geldt nog steeds voor Zijn volk.

Wanneer je een nieuwe schepping bent geworden en dus de Heilige Geest; De Geest van God, in jou woont, ben je apart gezet van de wereld.

Je leeft in de wereld, maar je bent niet meer van de wereld. Je leeft dus niet meer zoals de wereld leeft.

De wil van God; Zijn wet, staat nu opgeschreven in jouw hart en door het vernieuwen van jouw denken, met het Woord van God, zul je de wil van God leren verstaan en zul je wandelen in Zijn geboden. Je zult wandelen naar de Geest en niet meer naar het vlees, hierdoor zul je ook Zijn wetten verstaan en begrijpen waarom Hij ze gegeven heeft.

De Heilige Geest heeft geen hulp van het lichaam nodig

Maar ik wil getuigen van Jezus en laten zien wat Hij voor mij betekent en dat doe ik door middel van een tatoeage”

Heeft de Heilige Geest het vlees; het lichaam nodig, om Hem te herinneren wie Hij is? Heeft de Heilige Geest het lichaam nodig om te getuigen van Jezus? Zijn we zo onzeker en zo ver afgedwaald, dat wij continue een ‘reminder’ nodig hebben, voor onze positie in Jezus Christus en om een getuige in de wereld te zijn? Moeten wij dat laten tatoeëren op ons lichaam? De Heilige Geest in ons getuigt en dat is voldoende.

Een wedergeboren Christen leeft naar de Geest en niet meer naar het vlees.

Jouw lichaam behoort God toe

Je bent gekocht, met het kostbare bloed van Jezus. Jouw lichaam is Zijn eigendom geworden en is de tempel van de Heilige GeestHoe kun je als eigendom van God, jouw lichaam laten tatoeëren en verbinden met de dood? Je pleegt hoererij en afgoderij en dat is tegen de wil van God. Je rebelleert tegen Hem.

De vandalist beschouwt zichzelf als een kunstenaar, maar de eigenaar van het gebouw, beschouwt hem als een vandalist, als een vernieler van iemands anders eigendom. En zo is het ook met tatoeages. Jij kan het mooi vinden, maar het gaat erom: wat vindt God? Wat vindt Jezus?

Jij verhoogt Jezus niet door een tekst, of afbeelding op jouw lichaam te tatoeëren, maar je verhoogt Hem door naar Zijn wil te leven en Zijn geboden te onderhouden. Hij heeft jou een opdracht gegeven en die kun je alleen vervullen, wanneer je jouw eigen leven aflegt en leeft naar Zijn wil. Hij heeft jouw aangesteld om zondaren tot bekering te brengen; om het goede nieuws van Jezus Christus, het kruis en Zijn bloed te prediken, om demonen uit te druiven en zieken te genezen.

Wereldgelijkvormigheid

Je bent niet geroepen om de wereld te kopiëren en te leven als zondaar. De waarheid is dat vele christenen, die naar het vlees wandelen zijn onderworpen aan de wereldgeesten. Zij laten zich leiden door de wereldgeesten, in plaats dat zij gaan heersen over hen.

De duivel wil maar één ding en dat is de Christen onwetend houden en dus slapende houden, zodat hij/zij nog steeds in zijn macht blijft.

Het enige teken, dat een wedergeboren Christen draagt, zijn de littekens van Jezus in het lichaam (Gal 6:17)

“Wees het zout der aarde”

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: