Wat is zonde?

De meeste mensen houden niet van het woord ‘zonde’. Zij krijgen kriebels en gruwelen zodra zij het woord zonde horen. Zij verbinden de zonde vaak met wetticisme, verplichting, een strak religieus regime, het oude testament of aan een God, die meteen straft zodra een persoon de wet overtreedt. Sommige gelovigen, die behoren tot de oude generatie, denken vaak terug aan hun jeugd en hun strenge opvoeding en aan de vele regels en straf die zij kregen als zij zich niet aan de regels hielden. Andere gelovigen vinden het woord zonde ouderwets en niet meer van deze tijd. Zij willen niet gebonden zijn aan allerlei regeltjes en wetten en houden er niet van als iemand hen verteld hoe zij moeten leven.

Zij willen in ‘vrijheid’ leven, zonder verplichtingen. Want Jezus heeft hen vrijgemaakt van de zonde en van al de wetten en regels. Het is allemaal genade en daarom bestaat de zonde niet meer. Aangezien de zonde weggedaan is en niet meer bestaat, kun je er ook niet in wandelen. Het maakt daarom niet uit hoe je leeft. Je hoeft helemaal niet te veranderen, want Jezus heeft het voor jou volbracht. Deze misleiding wordt in vele gemeenten gepredikt en velen luisteren naar- en geloven deze woorden. Daarmee stellen zij de woorden en mening van voorgangers en predikanten boven het Woord van God. Dit misleidende evangelie heeft ervoor gezorgd, dat velen de waarheid van het Woord niet meer kunnen aanhoren en verdragen. Maar wat is zonde nou eigenlijk? En waarom worden er zoveel gelovigen boos en lopen weg als je over de zonde spreekt?

De eerste zonde

Vrijwel iedereen is bekend met de eerste zonde, die plaatsvond in de Hof van Eden. Alhoewel de eerste zonde eigenlijk in het hemelse Hof van Eden plaatsvond (lees ook ‘De strijd in het hof’). Maar de eerste zonde op aarde vond plaats in het aardse Hof van Eden. De mens luisterde naar de duivel en deed zijn eigen wil in plaats van God’s wil. De mens werd hierdoor ongehoorzaam aan God en koos er zelf voor om een ander, in dit geval de slang, boven God te geloven.

God had de mens uit liefde gewaarschuwd. Hij vertelde de waarheid. Hij zei wat er zou gebeuren als zij van de verboden boom zouden eten, namelijk dat zij zouden sterven. De duivel verkondigde echter een halve waarheid, wat geen waarheid is en dus een leugen. Door deze leugen verleidde de duivel de mens. Hij verleidde de mens niet alleen via hun zintuigen en de lusten en begeerten van het vlees, maar ook door hun ziel; door nieuwsgierigheid en hoogmoed. Want de duivel beloofde, dat zij net zo zouden worden als God. De mens geloofde de leugen boven de waarheid en hapte toe.

God had hen uit liefde gewaarschuwd, maar de mens geloofde de woorden van de duivel en handelde naar de duivel zijn woorden. Hierdoor verkoos de mens de duivel boven God. Het resultaat was dat de woorden van God de waarheid werden en niet de woorden van de duivel.

De geest stierf en de dood deed zijn intrede in de mens, zoals God had voorspeld. Hierdoor werd de mens van God gescheiden en de relatie verbroken. Niet omdat God de relatie had verbroken, maar de mens. Maar gelukkig hield God’s liefde voor de mens na deze verstoring niet op.

God’s liefde voor de mens

In het Oude Testament zien wij niet alleen God’s liefde voor de mens duidelijk naar voren komen, maar ook Zijn haat naar de zonde. Het was de mens, die halsstarrig en rebels was en steeds God’s wil verliet en zijn eigen weg wilde gaan.

Door de rebellie van de mens naar God toe en hun halsstarrigheid raakte de mens steeds weer in de problemen terecht. Zij bleven luisteren naar de duivel, die in hun vlees regeerde. In plaats dat zij naar God luisterde en zich door God lieten leiden. Aangezien zij wandelde naar hun zintuigen, begeerten en lusten en dus naar de wil van de duivel, deden zij datgene wat tegen God’s wil inging. Maar elke keer als zij in hun nood uitriepen tot God, betoonde God Zijn barmhartigheid en verloste God Zijn volk telkens weer.

De waarschuwingen van God

God waarschuwde Zijn volk, dat Hij apart had gezet van de wereld, keer op keer. Dit deed Hij, omdat Hij niet wilde dat hen iets ergs zou overkomen. Hij wilde niet dat zij over zichzelf een vloek of onheil zouden halen. God maakte uit liefde voor Zijn volk, Zijn wil aan hen bekend, zodat zij Hem zouden leren kennen. Hij wilde een relatie met Zijn volk en daarom maakte Hij hen Zijn wil en Zijn natuur bekend.

Geboden van God en geboden van JezusDoor de wet, die God via Mozes aan Zijn volk gaf, leerden zij hun God kennen. Want hoe kun je een God dienen, als je niets van die God afweet en Hem niet kent.

Maar God was transparant en hield niets achter. Hij maakte Zijn wil bekend door Zijn wet. God dwong de mens nooit om Hem te volgen en Zijn wet te gehoorzamen.

De mens mocht zelf een keuze maken om gehoorzaam te zijn aan God’s wil en Hem als God te dienen of niet. Echter zou de mens van zijn keuze ook de consequenties dragen.

Aangezien de mens vleselijk was en niet geestelijk moest God hen de wetten geven, omdat zij Zijn Geest niet konden ontvangen. Hun lichaam was aangetast door de zondige natuur, die in het vlees aanwezig is. En aangezien God een heilig God is, kan Hij niet wonen in een vlees, dat de rebelse natuur van de duivel en de zonde in zich draagt. De geest van het volk Israel was dood. Daarom konden zij alleen door de wet; door de woorden van God, hun God en Zijn wil en natuur leren kennen.

De zegen en de vloek

God openbaarde door de wet niet alleen Zijn wil en gerechtigheid wat tot het eeuwige leven zou leiden. Maar Hij openbaarde ook de zonde, die tot de eeuwige dood zou leiden. Aangezien dit ook voor de vleselijke mens verborgen lag. Hierdoor konden de mensen zelf een keuze maken om gehoorzaam te blijven aan God en Zijn wil en te wandelen in gerechtigheid of om hun eigen wil te doen en ongehoorzaam te zijn aan God en te wandelen in zonde.

Mogen wij bij de zonde blijven omdat de genade toenemen?Als zij ervoor kozen om hun eigen wil te doen en hun eigen weg te gaan, dan zouden zij automatisch in de geestelijke wereld onder de vloek komen te leven.

Maar als zij de woorden van God zouden geloven en blijven gehoorzamen en dus hun vertrouwen in God zouden stellen, dan zouden zij onder de zegen komen te leven. Maar de mens mocht zelf de keuze maken, wie zij wilde dienen: God of de duivel.

Wederom sprak God de waarheid, want wat Hij beloofde zien wij ook gebeuren in de levens van de mens.

Door het hele Oude Testament heen, waarschuwde God Zijn volk, door het Woord en door de profeten. Telkens weer riep Hij hen op, om terug te keren naar Zijn geboden en zich te houden aan Zijn wet.

Dit was geen bangmakerij van God, zoals mensen vaak beweren. Maar het was Zijn grote liefde voor de mens, omdat Hij de missie en het doel van de duivel kende. Hij had de duivel immers geschapen, daarom kende Hij hem door en door. God wist en weet nog steeds waar ongehoorzaamheid aan Hem en gehoorzaamheid aan de duivel oftewel zonde toe zou leiden. Ja, Hij kende het plan van de duivel voor het leven van de mens, namelijk vernietiging en de eeuwige dood.

Wat is zonde?

Zonde betekent niets anders dan ongehoorzaamheid aan de woorden van God, die Hem en Zijn Koninkrijk vertegenwoordigen en geloven in- en gehoorzaamheid aan de woorden van de duivel en daarnaar leven. Als je wandelt in zonde, wandel je in de wil van de duivel en verhoog je hem door jouw daden. Ja, door te blijven zondigen bouw je zijn koninkrijk op deze aarde.

De macht van de duivel wordt gevoed door de zondeGod openbaarde de zonde door de wet en daardoor was de zonde niet langer meer verborgen. Niemand kan zeggen dat zij het niet wisten, want God heeft alles geopenbaard en gegeven door Zijn Woord!

Maar door geestelijke blindheid, onwetendheid en gebrek aan kennis van God’s Woord, leiden vele mensen een verslagen leven en zijn onderweg naar de eeuwige dood.

Als een mens besluit om God niet te geloven en God niet te gehoorzamen zal hij automatisch de wil van de duivel doen (Lees ook: de wil van God versus de wil van de duivel)

Vele gelovigen zeggen dat zij in God geloven en van Hem houden, maar hun levens en hun daden zeggen en bewijzen iets anders. Zij onderwerpen zich niet aan Jezus; het Woord en laten zich niet corrigeren en leiden door het Woord en de Heilige Geest.

Zij doen niet wat Zijn woorden zeggen en dus doen zij niet datgene wat naar de wil van God is. Maar zij leven naar wat de wereld en hun eigen denken en intellect, dat door de wereld is gevormd, zegt en naar de lusten en begeerten van hun vlees. Kortom zij doen wat zij zelf willen en leven als de wereld en dus naar de wil van de duivel. Zij willen helemaal niet hun vlees afleggen, maar zij willen blijven zoals zij zijn. Daarom worden zij boos en lopen misschien wel weg als je over de zonde spreekt of hen aanspreekt op hun zondige gedrag.

De werken van de oude mens wegdoen

Om een voorbeeld te geven, laten wij het onderwerp liegen nemen. In God is geen enkele leugen aanwezig. Hij is de Waarheid en liegt niet (Ex 34:6, Deu 32:4, Jer 10:10). Daarom zijn Zijn woorden betrouwbaar en is de Bijbel betrouwbaar. God wil niet dat je liegt. In Zijn Koninkrijk wordt niet gelogen en daarom heeft Hij dit gebod gegeven. De zonen en dochters van God zullen zijn als hun Vader en wandelen als hun Vader en niet liegen. Kijk maar naar Jezus; Hij sprak de waarheid en loog niet. Zijn woorden waren vaak confronterend en hard, maar Jezus loog niet. Hij sloot geen compromissen met de wereld om mensen te vriend te houden of te winnen. Maar Jezus bleef de waarheid spreken. Door het blijven spreken van de waarheid werd Hij door de wereld gehaat, vervolgd en uiteindelijk vermoord.

wil van God wil van de duivel

De duivel is echter een leugenaar en in hem is geen waarheid. Zijn woorden zijn niet betrouwbaar maar zijn leugens en brengen dwaling teweeg.

Voor diegene, die op hem vertrouwen, in zijn woorden geloven en hem volgen zal de leugen hun schuilplaats zijn en in zijn bedrog zullen zij zich verbergen.

Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen (Joh 8:44)

Een wedergeboren zoon of dochter van God bezit de Heilige Geest van God en daardoor ook Zijn natuur. Doordat Zijn Geest in hem/haar woont staat de wil van God; Zijn geboden, opgeschreven in zijn/haar hart. De persoon zal zich bekeren van de leugen en niet meer liegen, maar de waarheid spreken, ook inzake het evangelie. De persoon zal geen concessies doen met de wereld. Hij/zij zal de woorden van God verdraaien tot een leugen, zodat het evangelie van Jezus Christus wordt ontkracht. Maar de persoon zal net als Jezus blijven standhouden op de waarheid van God en Zijn Woord, ondanks de weerstand, haat en vervolging van de wereld.

Maar als de persoon zegt wedergeboren te zijn, maar de leugen niet weg doet uit zijn/haar leven, maar blijft liegen en leugentjes om bestwil blijft spreken of de woorden van God blijft verdraaien tot leugens en blijft aanpassen aan de lusten en begeerten van de mens, dan wandelt de persoon niet als de nieuwe mens naar de wil van God, maar als de oude mens naar de wil van de duivel.

Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe mens aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper (Kol 3:9-10)

Door te wandelen in de wil van de duivel, wandelt de persoon in zonde. Kijk maar naar Ananias en Saphira, die door hun leugen de dood vonden.

De mond belijdt van alles, maar wat zeggen de daden?

Een persoon kan belijden, dat Jezus Heer van zijn/haar leven is. Maar zolang de persoon blijft wandelen in de leugens van de wereld en de wil van de duivel blijft doen, bevestigen zijn/haar daden zijn/haar belijdenis niet.

de wil van God uw heiligingIedereen kan zeggen, dat hij/zij in God gelooft en van Jezus houdt, maar niet velen kunnen het ook bewijzen.

De oude mens, die zintuigelijk is en naar het vlees wandelt zal God nooit kunnen behagen omdat hij zich niet zal kunnen onderwerpen aan God’s Woord. Dit komt omdat de oude mens de wereld toebehoort. Maar vriendschap met de wereld, betekent vijandschap tegen God (Jak 4:4). Daarom zal de oude mens halsstarrig blijven wandelen in ongehoorzaamheid aan God en Zijn Woord en gehoorzaam zijn aan de woorden van de wereld; de woorden van de duivel. Het denken van de oude mens, dat door de wereld is opgevoed en gevormd, denkt als de wereld en is daardoor een vijand van God.

Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen (Rom 8:7-8)

Een verbond met de dood

Zolang een persoon blijft wandelen in zonde, zal hij door zijn daden bewijzen dat hij een zondaar en dus een kind van de duivel is. De persoon, die blijft volharden in zonde is gebonden aan de dood. Ja, de persoon heeft een verbond met de dood gesloten en de dood heerst als koning in zijn/haar leven. De persoon is niet vrijgemaakt van de zonde in Jezus Christus, al denkt de persoon misschien van wel. Want als dat het geval zou zijn, dan zou de persoon niet meer blijven volharden in zonde.

Heb de wereld niet liefZonde betekent wandelen in de wil van de duivel, die een tegenstander van God is. Daardoor is een ieder, die blijft volharden in zonde een tegenstander van God.

Alhoewel Jezus heeft afgerekend met de zonde en aan een ieder de mogelijkheid heeft gegeven om bevrijd te worden van de zonde en de zondige natuur, die tot de dood leidt, bestaat zonde nog steeds.

Het is een leugen van de duivel om te zeggen dat er geen zonde meer is, omdat Jezus voor eens en voor altijd heeft afgerekend met de zonde van de wereld en dat het daarom niet uitmaakt hoe je leeft. Maar de waarheid is dat het wel degelijk uitmaakt hoe je leeft en wat je doet.

Na de kruisiging en opstanding uit de dood van Jezus Christus, spraken Petrus, Paulus, Johannes, Jakobus en de andere apostelen nog steeds over zonde. Zij waarschuwden de gemeenten o.a. voor de gevolgen van zonde in de levens van de gelovigen, zij confronteerden hen met hun zonde en spoorden hen aan om de zonde uit hun leven en uit hun midden weg te doen en zich te bekeren. Paulus gebood de gemeente in Korinte zelfs om een persoon, die niet wilde luisteren en bleef volharden in zonde, uit de gemeente te verwijderen.

Als er geen zonde meer zou zijn of als de zonde er niet meer toe zou doen, waarom schreven de apostelen daar dan continue over? Als zonde er niet meer toe zou doen of niet meer zou bestaan, waarom stierven Ananias en Saffira dan? En als de zonde er niet meer toe zou doen en niet meer zou bestaan na de kruisiging en opstanding van Jezus Christus, waarom sprak Jezus dan tot de zeven gemeenten en confronteerde Hij hen met hun zonde en riep Hij hen op tot bekering?

‘Wees het zout der aarde’

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: