Waarom is het vernieuwen van je denken noodzakelijk?

Zodra een persoon wedergeboren is, is de persoon, in de geestelijke wereld, een nieuwe schepping geworden. Alhoewel de persoon een nieuwe schepping is geworden, is het denken van de persoon nog onveranderd en denkt, spreekt en handelt de persoon nog als de wereld. Dit is ook niet vreemd, aangezien de persoon jarenlang is gevoed en onderwezen met de wijsheid en kennis van de wereld. Jarenlang heeft de persoon gehandeld en gewandeld naar de wil van het vlees en zijn/haar denken.

Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind (vijanden in het denken) waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend, in het lichaam Zijns vlezes door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen (Kol 1:21-22)

de oude mens afleggen, efeze 4:22Zolang het denken nog niet vernieuwd is met het Woord van God, zal de persoon blijven denken, spreken, handelen en wandelen naar wat het oude denken van de persoon zegt en opdraagt om te doen.

Zolang het denken nog niet in lijn staat met het Woord van God, maar nog in lijn staat met de wereld, zal de persoon datgene blijven doen, wat tegen het Woord van God ingaat. De persoon zal blijven wandelen naar het vlees, als de oude mens.

Wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns (Efe 2:3)

Het wereldse denken en het intellect houdt het werk
van de Heilige Geest tegen

De Heilige Geest woont in Zijn volheid in de wedergeboren mens, maar er is één ding wat de Heilige Geest tegenhoudt en dat is het denken. Zolang het denken nog in lijn staat met de wereld en niet met het Woord van God, zal de persoon niet handelen en wandelen naar wat het Woord van God zegt en dus niet wandelen naar de Geest.

Vernieuwing van je denken Daarom is het noodzakelijk, dat zodra een mens tot geloof komt, hij/zij zijn/haar denken zo snel mogelijk vernieuwd met het Woord van God en de wil van God leert kennen.

Alleen door het Woord kan iemand de wil van God leren kennen en zullen de leugens van de wereld; de leugens van de duivel, waar de persoon zich jarenlang mee heeft gevoed en in gewandeld heeft, worden geopenbaard.

Wanneer een persoon de wil van God leert kennen, dan pas kan een persoon ook handelen en wandelen naar de wil van God en Hem gehoorzamen, eerder niet.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene (Rom 12:2)

De nieuwe schepping zichtbaar in de natuurlijke wereld

In de geestelijke wereld is de persoon al een nieuwe schepping geworden, nu is het belangrijk, dat de persoon ook in de natuurlijke (zichtbare) wereld, deze nieuwe schepping wordt.

Door de oude mens af te leggen en het denken te vernieuwen met het Woord van God en te gaan handelen en wandelen naar wat het Woord zegt, zal de nieuwe mens (de nieuwe schepping) zichtbaar worden in de natuurlijk (zichtbare) wereld.

Dat gij, wat uw vroegre wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij vernieuwd (verjongd) wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid (Efe 4:22-24)

Zolang de persoon zijn denken niet vernieuwd met het Woord van God, maar zijn denken blijft voeden met de dingen van de wereld, dan zal de persoon onveranderd blijven en zal dus ook blijven wandelen als de oude mens.

Wie geloof jij; het Woord of de wereld?

Wanneer het Woord de leugens van de wereld openbaart door de waarheid, gaat het erom, of de persoon ook daadwerkelijk wil geloven in wat het Woord zegt en dus het Woord als de waarheid aan zal nemen of dat de persoon blijft geloven in wat de wereld zegt.

Elk persoon maakt zelf de keuze op het moment dat de waarheid wordt geopenbaard. De persoon kan de waarheid aannemen, geloven en toepassen, of de waarheid van God verwerpen en blijven geloven, handelen en wandelen naar wat de wereld zegt.

Geen of gedeeltelijke vernieuwing brengt strijd teweeg
in het denken en leven

Zolang het denken van een gelovige niet, of gedeeltelijk is vernieuwd met het Woord van God, zal de gelovige geloofsproblemen, strijd, moeilijkheden, twijfel, twist, aarzelingen en nederlagen ervaren. Dit komt omdat een deel van het denken, denkt zoals de wereld en het andere deel van het denken, denkt zoals God denkt. Het gedeelte dat denkt als de wereld, zal altijd in strijd zijn, met het gedeelte wat vernieuwd is met het Woord van God en andersom natuurlijk ook.

de nieuwe mens aandoenDe persoon zal tweeslachtig zijn en dus twee kanten hebben: de kant van de wereld (het vlees) en de kant van de Geest.

Het ene moment zal de persoon met zaken van het Koninkrijk van God bezig zijn en zal de persoon spreken en doen naar wat het Woord zegt. En het volgende moment zal de persoon zich inlaten en wijden aan wereldse zaken en zal de persoon spreken en doen naar wat de wereld zegt.

De persoon zal een kameleon zijn en zich aanpassen aan de omgeving waar de persoon zich bevindt. In de kerk, gemeente en tussen mede-gelovigen zal de persoon vroom en politiek ‘christelijk’ correct zijn en op school, werk, verjaardagen, feestjes of tussen kennissen, vrienden, familieleden, die ongelovig zijn, zal de persoon spreken en zich gedragen als de wereld.

Want als je als gelovige spreekt over Jezus Christus, met ongelovige mensen, zul je al snel ‘vervolgd’ en buitengesloten worden en dat is niet iets waarop de meeste gelovigen zitten te wachten.

Het denken van Christus

Zolang het denken van de persoon niet volledig is vernieuwd met het Woord van God, zal de persoon niet het denken van Christus bezitten. Alleen wanneer het denken van de persoon volledig vernieuwd is met het Woord van God, zal de persoon spreken, handelen en wandelen naar het Woord, oftewel wandelen naar de Geest.

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, wandelen in de liefdeDe persoon zal zich onderwerpen aan de wet van God, omdat de persoon geworteld zal zijn in het Woord, denkt als het Woord en handelt en wandelt als het Woord; als zoon van God. Pas wanneer de persoon zal wandelen naar de Geest en de vrucht van de Geest zal dragen, dan pas zal de persoon God behagen.

Want alleen de werken en de vrucht, die voortkomen uit de Geest zullen God behagen (niet de werken die gedaan worden vanuit het vlees)

Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees (het vleselijk denken), en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen (Rom 8:5-8)

Volkomen vrede in jouw denken

Wanneer het denken is vernieuwd met het Woord van God en in overeenstemming zal zijn met de wil van God, dan zal het denken in volkomen vrede zijn. Zolang de persoon zijn denken zal richten op God’s Woord zal de vrede blijven, maar zodra de persoon zal afwijken van het Woord, zal er onrust komen.

Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt (Jes 26:3)

De King James vertaling geeft dit vers als volgt weer:

Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on Thee: because he trusts in Thee (Gij zult hem in volkomen vrede bewaren, wiens denken op u gericht blijft: omdat hij op U vertrouwt)

Hoe snel kan iemand zijn denken vernieuwen?

Hoe snel iemand zijn denken vernieuwt, hangt af van het feit, hoe groot de liefde voor God, Jezus en de Heilige Geest is. En de wil om Hem te behagen. Daarnaast is het belangrijk, dat de persoon zijn oude leven als zondaar ‘haat’. Want als de persoon zijn oude leven nog liefheeft, met al zijn zonden en ongerechtigheden, dan zal de persoon daar ook niet snel afstand van doen.

De liefde voor de wereld houdt de groei van vele gelovigen tegen.

Vaak besteden mensen meer tijd aan de dingen van de wereld, dan dat zij bezig zijn met de dingen van het Koninkrijk van God en zoeken dus de dingen die beneden op de aarde zijn, in plaats dat zij met de dingen bezig zijn, die boven in de hemel zijn (Kol 3:1). Bij deze mensen zal het vernieuwen van hun denken niet zo snel gaan en misschien zullen ze uiteindelijk wel afvallig worden.

Het grootste gebod voor de mens

Jezus geeft ons de opdracht, wat tevens het grootste gebod is en dat is om God lief te hebben met heel je hart, ziel en verstand (denken):

twee grote geboden, Wanneer gij mij liefhebt zult gij mijn geboden bewarenGij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand (Mat 22:37)

Alles hangt af met de liefde, die men heeft voor God. Mensen kunnen van alles belijden en zeggen dat zij in God geloven en God liefhebben, maar alleen hun daden bewijzen of wat ze zeggen ook zo is. De mens kan nog zoveel hoofdkennis van de Bijbel bezitten, maar als de mens de kennis en wijsheid van de wereld boven het Woord van God gelooft, zal het denken onveranderd blijven.

Jezus zegt dat wanneer je Hem liefhebt, je Zijn geboden zal bewaren. Dit houdt in dat je zal doen wat Hij jou heeft opgedragen om te doen. Dit geldt ook voor God. Wanneer je God liefhebt met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand, dan zul je doen wat Hij zegt en niet naar wat de wereld; wat mensen zeggen.

Je kunt niet gedeeltelijk Jezus dienen. Het is alles of niets.

‘Wees het zout der aarde’ 

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: