Wat betekent vasten?

Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar u discipelen niet? Jezus zeide tot hen: “Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten. En niemand zet een niet-gekrompen lap op een oud kledingstuk; want de ingezette lap scheurt iets af van het kledingstuk en de scheur wordt erger. Ook doet men jongen wijn niet in oude zakken; anders barsten de zakken en de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren; maar men doet jongen wijn in nieuwe zakken en beide blijven samen behouden” (Mat 9:14-17)

wat is vasten, men doet jonge wijn in nieuwe zakken en beiden zullen behouden wordenDe Heilige Geest kan alleen daar komen en werken, waar een nieuw leven is begonnen. De Heilige Geest kan niet komen in een oud leven, want dat gaat niet samen. Daarom is het noodzakelijk dat een mens een nieuwe schepping wordt; geboren uit water en Geest. Na de wedergeboorte speelt het vasten een belangrijke rol.

Want hoe zit dit nou eigenlijk met vasten? Wat betekent vasten? Wat houdt vasten in?  Wanneer vast je? En waarvoor? Kortom: wat is het doel van vasten?

De discipelen van Johannes kwam naar Jezus en vroegen Hem waarom zij wel moesten vasten, maar Zijn discipelen niet?

Jezus vertelde hen dat zolang de Bruidegom bij hen was zij niet hoefden te vasten, maar zodra de Bruidegom van hen weggenomen zou worden, zij wel behoorden te vasten.

“Vasten hoeft niet meer, want de Heilige Geest is in ons”

Er wordt vaak gezegd en vanaf de kansel gepredikt, dat vasten niet meer hoeft, aangezien de Heilige Geest in ons woont en de Bruidegom in ons is.

Zij zeggen dat de periode dat men moest vasten, de periode was van het moment dat Jezus naar de hemel was opgevaren tot het moment dat de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond.

Maar is dit werkelijk zo? Want toen Jezus de Heilige Geest ontving, werd Hij door de Heilige Geest naar de woestijn geleid en vastte Hij 40 dagen lang.

Als de nieuwe mens niet meer hoeft te vasten, waarom vastte Jezus dan wel? En waarom vastte de discipelen dan, nadat de Heilige Geest in hen was gekomen, in Handelingen 14:23?
En ook Paulus heeft het in 1 Cor 7:5 over periodes van vasten. Als vasten niet gebruikelijk was, waarom sprak Paulus dan hierover en deden de discipelen dit dan wel?

Waarvoor hoef je niet te vasten?

Je hoeft niet te vasten om dingen van God te krijgen, zoals kracht, bevrijding, doorbraken in bepaalde situaties, genezing, een partner, materiële zaken etc. Want dat zou betekenen dat jij jezelf uithongert en zo eigenlijk God chanteert om dingen voor elkaar te krijgen.
Kijk maar naar personen, die het ergens niet mee eens zijn en gaan protesteren en in hongerstaking gaan, om iets voor elkaar te krijgen.

Maar daar is het vasten niet voor bedoeld.
Vasten is niet bedoeld om iets van God te krijgen, want Hij heeft jou al gezegend met alle geestelijke zegeningen en je hoeft zeker niet te vasten voor materiële zaken.

Ik weet dat dit helaas wel gedaan wordt en dat vele mensen ook krijgen wat zij vragen. Maar de duivel kan ook wonderen doen en als jij gaat vasten voor materiële zaken, dan weet je eigenlijk niet wat het  Koninkrijk van God inhoudt en ben je meer gefocust op aardse zaken, dan op de hemelse zaken.

Vasten is ook niet bedoeld om demonen uit te drijven of zieken te genezen. Wat vaak wordt gezegd aan de hand van Mattheüs 17:21. Maar in het vers daarvoor, in Mattheüs 17:20 lezen wij dat de discipelen de demonen niet konden uitdrijven door ‘hun ongeloof’ en niet doordat ze niet genoeg baden en/of vastten.
Want als Jezus werkelijk bedoelde, dat die bepaalde demoon niet zou uitgaan dan door bidden en vasten, dan zou Hij Zijn eigen woorden, die Hij sprak in Mattheüs 9:15, tegenspreken. Want daarin zegt Hij dat Zijn discipelen niet hoefden te vasten omdat de Bruidegom bij hen was.

En daarnaast zijn demonen 1 geslacht en bestaan niet uit meerdere geslachten. De ene kan hardnekkiger zijn dan de ander en ook qua manifestaties en qua uiterlijk verschillen ze, maar de demonen zijn gevallen engelen en zijn van hetzelfde soort. Dus Jezus doelde met ‘dit geslacht’ niet op de demoon, die het kind gevangen hield. Waar Jezus wel op doelde? Dat lees je zo.

Wat betekent vasten?

“Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?” (Jesaja 58:6)

God zei dit tegen Zijn volk, die nog gevangen zaten in het vlees en nog niet de nieuwe schepping waren geworden.

vastenIn het Oude Testament werd er gevast, wanneer men berouw had over hun daden; over hun zonden en ongerechtigheden en zich verootmoedigde voor de Heere.

Door het vasten ‘strafte’ zij als het ware hun vlees voor wat zij (en/of hun voorouders, of hun volk) gedaan hadden en vroegen vergeving aan God.

Door het vasten en terug te keren naar God en door zich te houden aan Zijn geboden, maakte zij de boeien van hun goddeloze gedrag los, waarin zij gevangen zaten en ontbonden de banden van het juk, wat door de zonden en ongerechtigheden op hun was. Door het vasten, keerde zij weer terug tot de Almachtige God.

David vastte

David vastte toen hij o.a. overspel had gepleegd met Batseba en haar man Uria had laten vermoorden en God via Natan hem had gezegd dat Hij zijn zoon zou ontnemen. Door het vasten betoonde David berouw over wat hij had gedaan; hij verootmoedigde zijn ziel voor God en hoopte dat hij door het vasten, zijn vlees genoeg gestraft had, zodat God zijn zoon zou laten leven. Maar wanneer God iets zegt, doet Hij dat ook en de straf voor zijn overspel en moord, kostte hem zijn zoon (2 Sam 12:1-23)

Ik verootmoedigde mij (mijn ziel) met vasten (Psalm 35:13)

Ik weende onder het vasten van mijn ziel, maar het werd mij tot diepen smaad (Psalm 69:11)

Mijn knieën knikken van het vasten, mijn vlees is vermagerd, zonder vet; daarom ben ik hun tot een smaad geworden; als zij mij zien, schudden zij het hoofd (Psalm 109:24,25)

Maar ook in Nehemia (Neh 9:1) en Esther (Est 4:3) lezen wij over het vasten.

Moet een wedergeboren Christen vasten?

Wanneer je wedergeboren bent; geboren uit water en Geest, dan ben je een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij, het oude telt niet meer, een nieuw leven naar de Geest is nu gekomen.

In de hemelse gewesten (de geestelijke en (voor het vlees) onzichtbare wereld) ben je een nieuwe schepping in Jezus geworden. Maar in de zichtbare wereld, heerst het vlees vaak nog als koning in iemands leven

Het wordt tijd voor de heiliging, de transformatie in het vlees om te worden als Jezus. Het wordt tijd dat jouw geest gaat heersen over jouw vlees en dus continue geleid zal worden door de Geest.

Nu komt het vasten in beeld. Vasten betekent niets anders dan jouw vlees ‘doden’.
Jij maakt door te vasten jouw vlees ondergeschikt aan de geest, zodat jouw geest sterk wordt en zal heersen over jouw vlees. Alleen wanneer jouw geest heerst over jouw vlees, zul je niet meer naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Jezus vastte

Jezus is ons voorbeeld, Hij is de Eersteling van de nieuwe schepping; de nieuwe mens, dus laten wij kijken hoe Jezus Zijn vlees volkomen ondergeschikt maakte aan de Geest.

Jezus werd door de Heilige Geest naar de woestijn geleid, om Zijn vlees volledig ondergeschikt te maken aan de Geest. Het vlees mocht absoluut géén rol meer spelen tijdens Zijn bediening.

Tijdens die 40 dagen, werd Jezus voorbereid en klaar gemaakt voor de taak die Hij van God had gekregen om te volvoeren hier op aarde. Door het vasten en bidden doodde Hij Zijn vlees en ging Zijn geest heersen. Hierdoor kon Jezus volledig naar de Geest wandelen.

Het doel was na 40 dagen bereikt, echter moest de test nog komen en bewijzen dat Hij klaar was om uit te gaan en om het Koninkrijk van God te verkondigen en te laten zien aan de mens.
God behoedde Hem niet voor de test, wat Hij wel had kunnen doen, maar Hij liet de test toe.

Jezus werd getest

Aan het einde van die 40 dagen, kreeg Zijn vlees honger (net als ieder ander mens) en op dat moment van zwakheid, kwam Zijn tegenstander; de duivel en probeerde Hem te verleiden tot zonde, ten eerste met voedsel om zijn vleselijke honger te stillen.

De duivel verdraaide het Woord van God en probeerde zo Jezus te laten buigen voor Zijn vlees. Als Jezus had gedaan wat de duivel Hem had geadviseerd om te doen, had Jezus toegegeven aan het vlees en had het vlees, wat het werkterrein van de duivel is, de overwinning behaald en zou dus als koning gaan heersen, waardoor Jezus Zich zou onderwerpen aan Zijn vlees; aan de duivel. Maar Jezus weerstond de duivel met het Woord van God, die Hij in de juiste context gebruikte.

Vervolgens probeerde de duivel Hem te verleiden door Hem te laten bewijzen wie Hij was en om God te testen (te verzoeken), maar Jezus versloeg Hem weer met het Woord.

Als laatste probeerde de duivel Jezus te verleiden door Hem macht en rijkdom aan te bieden. Het enige wat Jezus hiervoor moest doen, was voor hem neer te buigen en hem te aanbidden. Maar Jezus liet de verleidingen en begeerte van het vlees niet toe en versloeg de duivel met het Woord. Hij gebood de duivel om te gaan en de duivel liet Hem tijdelijk met rust.

Jezus had de test doorstaan en de Geest in Jezus had nu volkomen heerschappij en de engelen kwamen en dienden Hem.

Jezus vastte regelmatig. Het hoorde in Zijn leven thuis.

Het doel van vasten

Wanneer wij tot geloof komen en wedergeboren worden, speelt het vlees vaak nog een grote rol in ons leven. Wij zijn meer zintuigelijk georiënteerd en laten ons dus leiden door wat wij waarnemen en door onze gevoelens, denken, emoties etc, in plaats dat wij geestelijk georiënteerd zijn.
Wij zoeken vaak meer de dingen die op de aarde zijn, dan dat wij zoeken naar de dingen die boven zijn.

Dit moet veranderen, want anders kan de Heilige Geest niet ten volle heersen in het leven van een wedergeboren Christen en zal de wedergeboren Christen niet opgroeien tot het evenbeeld van Jezus Christus en niet wandelen als de nieuwe mens.

Hij/zij zal altijd een baby blijven en wij weten dat baby’s niet kunnen lopen, maar huilen en krijsen om elk wissewasje; als hen iets dwars zit, als zij hun zin niet krijgen etc. Baby’s willen alleen maar eten, drinken, slapen en vertroeteld worden.

Wanneer je de Heilige Geest ontvangt, heb je alles ontvangen wat je nodig hebt, alleen zit jouw vlees, inclusief het ongeloof, vaak in de weg.

Jezus vastte voordat Hij kon wandelen naar de Geest en dat is wat wij ook behoren te doen, wanneer wij willen wandelen en blijven wandelen naar de Geest. Wanneer je gaat vasten, maak jij namelijk jouw vlees ondergeschikt en dood je het vlees. Vasten is het onderwerpen van jouw vlees; lichaam en ziel aan de geest.

Je voedt jouw vlees niet meer en daardoor bindt jouw vlees in. Wanneer je tijdens het vasten jouw geest voedt met het Woord van God, met gebed en spreken in nieuwe tongen, dan voed je in plaats van het vlees jouw geest en word je geestelijk sterk.

Regelmatig vasten hoort dus zeker in het leven van een wedergeboren Christen thuis.

Wanneer een Christen nooit vast en leeft zoals de wereld leeft, maar wel profeteert, tekenen en wonderen doet etc. Dan moet je jezelf eens ernstig afvragen of deze werken vanuit de Geest of vanuit het vlees gedaan worden. De duivel doet ook wonderen en komt als een engel des lichts.

Er zijn ook waarzeggers die ‘profeteren’ over iemands leven, wat ook daadwerkelijk uitkomt en kijk naar illusionisten, magiërs, handopleggers, medicijnmannen etc. die ook wonderen en tekenen doen, inclusief genezingen.

Jezus zegt dat er valse profeten zullen komen, die wonderen en tekenen verrichten en als de tijd niet ingekort zou worden, dat zelfs de gelovigen misleid en verleid zouden kunnen worden door deze tekenen en wonderen, die zij uitvoeren (Mat 24:24, Marc 13:22).

Daarom is het ook belangrijk om niet te focussen op de tekenen en wonderen, deze zijn een bijkomstigheid, maar focus op het Woord van God en blijf gehoorzaam aan Zijn Woord en Zijn geboden.

Alleen door het Woord zullen wij in staat zijn om echt van onecht te onderscheiden en zullen wij trouw blijven aan Hem.

Vasten en gebed

De vijand werkt door het vlees heen, dat is zijn werkterrein en daarom is het belangrijk om dat vlees te doden en dat doe je door het niet meer te voeden en door vasten en gebed.

Jezus zei tegen zijn discipelen “Dit geslacht gaat niet uit, dan door bidden en vasten”. Hiermee doelde Jezus niet op de demoon, maar op de oude mens, die gevangen zit in de zondige natuur, die het ongeloof in zich draagt en leeft naar het vlees.

Door gebed en vasten dood je deze oude mens en wordt de geest in jouw sterker en zul je de dingen van het Koninkrijk van God kunnen ontvangen en verstaan. Wanneer je daarnaast jouw denken vernieuwd met het Woord van God en daarin wandelt, zul je de nieuwe mens aandoen en opgroeien in het zoonschap Gods. Je zult wandelen naar de Geest en de Godsvrucht dragen.

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: