Hoe ontstaan scheuringen in de gemeente?

Een gemeente kan goed op weg zijn en een eenheid in Christus ervaren, totdat er iets gebeurt dat scheuringen veroorzaakt. Scheuringen in gemeentes komen regelmatig voor. Maar waardoor worden scheuringen veroorzaakt? Wie brengen scheuringen teweeg? Wat moet je doen met iemand, die scheuringen oftewel tweedracht in een gemeente veroorzaakt? Kortom, wat zegt het Woord over scheuringen in de gemeente?

Het Woord bezit alle elementen om kennis te krijgen en inzicht te verwerven in de geestelijke wereld. Daarom is het belangrijk om vanuit het Woord de geestelijke wereld te betreden en niet vanuit eigen inzicht of menselijke openbaringen. Alle openbaringen, die een mens ontvangt, moeten in overeenstemming met het Woord zijn. Als dit niet het geval is, moet je de openbaring verwerpen. Want, de duivel doet zich niet voor als een gruwelijk monster, zoals hij vaak wordt afgebeeld. Maar de duivel komt als een engel des lichts en gebruikt vrome woorden. Dat betekent, dat de duivel komt en zichzelf openbaart als ‘Jezus’. Hoeveel mensen zijn er niet, die een openbaring van ‘Jezus’ hebben ontvangen, die hen en vele mensen, die hen volgden, op dwaalwegen en uiteindelijk naar de afgrond hebben geleid? Daarom is het belangrijk om waakzaam te zijn en elke geest te toetsen met God’s Woord (1 Joh 4:1).

Een openbaring van de duivel zal altijd tot hoogmoed, trots, eigen eer en uiteindelijk tot zonde leiden. Wij hebben het Woord en de Heilige Geest van God ontvangen om ons te leiden in dit leven. Ja, wij hebben het Woord en de Heilige Geest nodig om alles in dit leven te toetsen, zodat wij op het juiste pad blijven wandelen.

Dit geldt ook voor alles wat er in een gemeente plaatsvindt. De leiders van een gemeente zijn aangesteld om het lichaam van Christus heilig, rein en puur te houden. De leiders hebben de verantwoordelijkheid voor de zielen van de gemeente. Zij zijn als het ware de geestelijke opvoeders van de kinderen van God. Zij hebben als doel om de kinderen op te voeden tot geestelijke volwassenheid. Zodat zij integer zullen wandelen naar de wil van God en zullen leven en handelen als zonen van God, net als Jezus.

De ontwikkeling van het karakter van een zoon van God is belangrijker dan de tekenen en wonderen, die de zonen van God zullen volgen. Want als het karakter niet wordt gevormd, maar de persoon gericht is op de tekenen en wonderen, dan zal de persoon snel ten val komen. Dit komt omdat de persoon meer gericht is op natuurlijke manifestaties, dan op het geestelijke. En hier maakt de duivel gretig gebruik van, om velen te misleiden. Helaas ontbreekt de focus op de vorming van het goddelijke karakter vaak, waardoor duivelse machten ongestoord binnen kunnen komen en hun gang kunnen gaan om vernietiging teweeg te brengen.

Scheuring is ook een werk van de duivel. Voordat een scheuring plaatsvindt heeft er al van alles plaatsgevonden in de geestelijke wereld. Als een leider geestelijk is, zou hij/zij dus al lang de signalen hebben moeten opvangen en actie hebben ondernomen. Maar helaas, zijn niet alle leiders wedergeboren en geestelijk, maar zijn vele ongeestelijk en laten zich leiden door hun natuurlijke zintuigen. Daarom zien velen een scheuring niet aankomen.

Hoe worden scheuringen veroorzaakt?

Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben (Judas 1:18)

Het Woord zegt, dat scheuringen in de gemeente veroorzaakt worden door spotters; valse leraars, dwaalleraars, verleiders, misleiders etc. Dit kunnen zowel leiders als gemeenteleden zijn.

Onderschat de macht van gemeenteleden niet. Het komt regelmatig voor dat manipulatieve ‘gelovigen’, stil en ongestoord een gemeente binnenkomen. Vervolgens worden zij lid van de gemeente en proberen met hun vleiende woorden zoveel mogelijk mensen voor zich te winnen. Zij komen met hun eigen inzicht en theorieën. En door het kwaadspreken over anderen, inclusief de leider(s) van de gemeente, zetten zij mensen tegen elkaar of tegen de leider(s) op en brengen vervolgens scheuringen teweeg. Deze spotters staan in dienst van de duivel en hebben zijn karakter. Zij hebben als doel om de eenheid in Christus te verstoren en de waarheid aan te tasten door hun leugens.

De kenmerken van spotters

Maar ook leiders, zoals voorgangers, dominees, oudsten, diakenen, profeten, evangelisten, apostelen etc., die worden aangesteld in een gemeente kunnen scheuringen veroorzaken. In Jesaja hoofdstuk 3 lezen wij over de spotters; de ongeestelijke leiders, die verleiders van het volk zijn en de weg van de waarheid; het pad van het leven, tot een doolweg maakt.

De kenmerken van spotters zijn, dat zij ongeestelijk zijn; natuurlijke mensen, die naar het vlees wandelen. Zij zijn niet wedergeboren in de geest en bezitten de Heilige Geest van God niet.

Hun woorden en daden gaan tegen het Woord van God en Zijn wil in. Zij verdraaien de waarheid tot een leugen, zodat zij kunnen blijven leven naar het vlees. Hierdoor accepteren en tolereren zij de zonde.

Zij zijn wijs in hun eigen ogen en in de ogen van de mensen, die naar hen luisteren. Zij vermoeien God met hun woorden, door het kwade goed te noemen en het goede kwaad.

Spotters veranderen het licht in duisternis en de duisternis in licht en rechtvaardigen de zonde en ongerechtigheden.

Wee hun die de ongerechtigheid tot zich trekken met koorden van valsheid en de zonde als met wagentouw; die zeggen: Hij haaste Zich. Hij volvoere snel zijn werk, opdat wij het zien; het raadsbesluit van de Heiige Israels nadere en kome, opdat wij het leren kennen. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig (Jes 5:18-21)

Door hun wereldse wijsheid en hun charismatisch woorden, spreken, voorkomen en evt titels, zullen zij toegelaten worden in de gemeente en vele gelovigen verleiden en misleiden. Met andere woorden door hun vleiende, motiverende en paaiende woorden zullen zij de mensen om hun vinger winden, hen op deze manier voor zichzelf winnen, zodat zij in de macht van de persoon komen.

Het Woord gebruiken voor de lusten en begeerten van het vlees

Deze spotters zullen naar hun eigen inzicht en goddeloze begeerten wandelen naar het vlees. Zij zijn hoogmoedig, rebels en halsstarrig en zullen doen wat zij zelf willen en zich afzetten tegen het Woord. Ja, zij zullen het Woord op zo’n manier verdraaien, dat het net lijkt alsof het ook daadwerkelijk zo in het Woord staat geschreven.

twee grote geboden, Wanneer gij mij liefhebt zult gij mijn geboden bewarenZij zullen het woord van God niet op de geestelijke mens; de nieuwe mens toepassen, maar op de oude vleselijke mens. Zodat zij kunnen blijven leven naar de lusten en begeerten van het vlees. En datgene doen wat tegen God’s wil ingaat.

Denk maar aan Jezus, toen de duivel Hem in de woestijn probeerde te verleiden. De duivel gebruikte niet zijn eigen woorden, maar hij probeerde Jezus te verleiden met de woorden van God.

De duivel gebruikte de woorden van God voor het bevredigen van de lusten en begeerten van het vlees.

Maar omdat Jezus de wil van God kende en wist dat het Koninkrijk van God en de woorden van God niet bedoeld zijn voor de lusten en begeerten van het vlees, slaagde de duivel er niet in om Hem te verleiden. Jezus versloeg de duivel met de geestelijke waarheid van God’s Woord. Jezus boog niet voor de duivel en de macht van het vlees en rijkdom. Maar Hij bleef trouw aan de wil en de woorden van God (Mat 4:1-11, Luc 4:1-13)

Scheuringen in de gemeente voorkomen

En aan Jezus kunnen wij een voorbeeld nemen, hoe scheuringen in de gemeente voorkomen kunnen worden. Door trouw te blijven aan God’s Woord en naar de Geest te blijven wandelen in de wil van God en de liefde van God. Je blijft niet in de liefde van God door alles en iedereen te accepteren en de zonde toe te laten in de gemeente. Dat is een valse liefde. Maar je blijft in de liefde van God door te wandelen in Zijn geboden en jezelf op te bouwen in het allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest. Alleen zo zul je in Hem blijven, geestelijk waakzaam blijven en het goede (werken van het Koninkrijk van God) van het kwaad (werken van de wereld; het koninkrijk van de duisternis) kunnen onderscheiden.

Als je naar de Geest wandelt en trouw blijft aan het Woord zul je voortijdig gealarmeerd worden voor ‘gevaarlijke personen’ oftewel voor spotters, die veel leed, chaos en scheuringen kunnen teweegbrengen in de gemeente. En niet alleen in de gemeente zullen zij schade toebrengen. Maar deze spotters zullen ook voor de buitenwereld een smet op de gemeente en het Koninkrijk van God leggen en schade toebrengen aan de Naam van Jezus.

Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Heere Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten van de argelozen (onschuldigen, oprechten) (Rom 16:17-18)

Wat doe je met een persoon, die scheuring veroorzaakt?

Het Woord zegt, dat je een persoon, die scheuring of tweedracht veroorzaakt, moet terechtwijzen. Als de persoon niet wil luisteren en na de tweede terechtwijzing zich nog steeds niet wil bekeren en veranderen, maar gewoon doorgaat, dan moet je de persoon verwijderen uit de gemeente.

Een mens, die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal terechtgewezen te hebben afwijzen; gij weet immers, dat zo iemand het spoor geheel bijster is, en dat hij zondigt, terwijl hij zichzelf veroordeelt (Titus 3:10-11)

Trouw blijven aan Jezus

Zolang de gemeente trouw blijft aan Jezus; het Woord en in heiligheid blijft wandelen naar de Geest en de godsvrucht zal dragen en personen, die de geest van de wereld in zich dragen en zich niet willen bekeren buitenlaten, zullen scheuringen voorkomen worden.

Waak er dus voor, dat jij je inlaat met dwaalleringen van diegene, die de woorden van God misbruiken om de lusten en begeerten van het vlees te bevredigen (2 Pet 3). Want als jij deze toelaat in jouw hart, zul je niet meer onwankelbaar en standvastig zijn, maar ook afvallen van het geloof. Daarom is het belangrijk dat je wedergeboren bent en vervuld bent met de Heilige Geest en het Woord van God bestudeert en toepast, zodat je zult opgroeien in de ware kennis van Jezus Christus; het Woord.

‘Wees het zout der aarde’

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: