Wat zegt het Woord over samenwonen?

In de jaren 70 is het ongehuwd samenwonen vanuit Scandinavië naar Nederland en andere westerse landen gekomen. Hoogopgeleide ongelovige jongeren wilden niet meer gebonden zijn en zich onderwerpen aan allerlei regeltjes, maar zij wilde vrij zijn. De toenemende ontkerking in de westerse landen en de sociale en morele verandering in de samenleving hebben ervoor gezorgd, dat deze trend zich als een lopend vuurtje heeft verspreid. Wat begonnen is bij enkele ongelovige jongeren werd al snel door velen overgenomen. Vandaag de dag wonen veel mannen en vrouwen ongehuwd samen en zien niet de noodzaak om te trouwen. Nu zou je denken, dat dit iets is wat bij de wereld hoort en niet bij het leven van de gelovigen. Maar door de gezindheid van de wereld en doordat vele gelovigen naar het vlees blijven leven, leven zij als de wereld en behoren de geest van de wereld toe. Hierdoor hebben zij net als de wereld het huwelijk vervangen door het samenwonen. Want je moet toch de ander eerst leren kennen voordat je in het huwelijksbootje stapt en een verbond aangaat? De mens kan van alles zeggen en vinden, maar wat is God’s wil en wat zegt het Woord over samenwonen? Mag een Christen samenwonen?

Het huwelijksverbond

God heeft het huwelijk ingesteld als een heilig verbond tussen man en vrouw. Door het huwelijk worden man en vrouw aan elkaar verbonden en worden één vlees. Omdat het huwelijk een verbondsinstelling vanuit God is, heeft God Zijn zegen aan het huwelijk verleend.

Daarom zal een man zijn vader verlaten en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn (Gen 2:24)

Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet (Mat 19:4-6)

God haat de echtscheiding

Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd. Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Heere, de God van Israel en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Heere der Heerscharen. Daarom weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw (Mal 2:16)

De duivel haat het huwelijksverbond

De duivel echter, haat elk heilig verbond wat God heeft ingesteld, inclusief het huwelijksverbond. En hij zal er alles aan doen om dat verbond te besmetten en te vernietigen. Hoe gaat hij te werk? Hij gebruikt overspel om het huwelijk te besmetten, wat vaak leidt tot echtscheiding. Hij besmet het heilige huwelijksverbond door het te verbinden aan onreinheden, zoals bijvoorbeeld homohuwelijken. Zo gebruikt hij een heilige instelling en heilig verbond van God, voor zijn werken. Want voor God is homofilie een gruwel en dat zal altijd zo blijven, omdat Zijn wil niet verandert (Lees ook: wat zegt het Woord over homofilie?) Is het niet merkwaardig dat homo’s zich zo inzetten voor het homohuwelijk en hetero’s niet meer willen trouwen maar willen samenwonen?

De macht van de duivel wordt gevoed door de zondeDe duivel gebruikt echtscheiding om het huwelijksverbond van God te vernietigen. Maar hij gebruikt ook het ongehuwd samenwonen en doet de Christenen geloven dat het helemaal niet verkeerd is om samen te wonen, maar juist goed. Want je moet toch een persoon eerst goed leren kennen voordat je gaat trouwen? En als je apart woont, kun je de persoon niet goed leren kennen. Misschien speelt afstand een rol en wat is er dan niet makkelijker om gewoon bij jouw geliefde in te trekken? Tsja, de tijden veranderen nou eenmaal. En zo zijn er nog vele leugens, die de duivel gebruikt om de gelovigen te misleiden en zijn woorden te doen geloven, zodat zij zullen leven naar zijn wil, in plaats van naar God’s wil. Net zoals hij deed in het hof van Eden, toen hij Eva verleidde met zijn misleidende woorden.

Maar een zoon of dochter van God, die met de Heilige Geest is vervuld en leeft naar de Geest, zal nooit samenwonen. Omdat samenwonen buiten het heilig verbond van het huwelijk valt en daarom een zonde is. De Heilige Geest, die in de persoon woont, zal de persoon overtuigen van deze zonde.

Wat zegt het Woord over ongehuwd samenwonen?

Jezus is heel duidelijk over het hebben van een man, die niet wettelijk jouw man is. Natuurlijk geldt dit ook voor de man, die samenwoont of een seksuele relatie heeft met iemand, die niet zijn vrouw is. Toen Jezus in Sichar, een stad in Samaria, bij de bron van Jakob ging zitten en er een Samaritaanse vrouw kwam om water te putten, vroeg Hij haar om water. Zij vroeg aan Hem, hoe Hij als Jood, dit aan haar kon vragen. Omdat Joden niet met Samaritanen omgingen. Jezus getuigde vervolgens van het levend water, dat alleen Hij kan geven. Waarop de vrouw aan Jezus vroeg om haar van dat levend water te geven. Laten wij kijken wat Jezus vervolgens zei.

Jezus zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: terecht zegt gij: ik heb geen man; want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken (Joh 4:17-18)

Deze vrouw had vijf mannen gehad en de man met wie zij samen was, was niet haar man. Dus zij was niet getrouwd met deze man. Jezus confronteerde haar daarmee.

Samenwonen is niet naar God’s wil

Als jij samenwoont met iemand, die niet jouw man of vrouw is, dan is dat niet naar God’s wil en leef je in zonde. Het maakt niet uit of je gemeenschap met elkaar hebt of niet. Je leeft onder één dak en deelt een huishouden zonder getrouwd te zijn.

Ook een lat-relatie of als je op jezelf of bij jouw ouders woont en een seksuele relatie met iemand hebt, die niet jouw vrouw of man is, dan pleeg je ontucht en leef je in hoererij, wat niet naar God’s wil is en dus een zonde.

Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man (1 Kor 7:-2)

Het Woord zegt: maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: het is goed voor hen, indien zij blijven zoals ik. Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter om te trouwen dan van begeerte te branden (1 Kor 7:8-9)

Leven als de wereld

Diegene, die ongetrouwd samenwonen of een seksuele relatie hebben, zonder getrouwd te zijn, hebben de gezindheid van de wereld en behoren de wereld toe. Zij plegen zoals het Woord zegt ontucht en hoererij. De persoon kan zeggen, dat hij/zij in Jezus gelooft, maar zijn daden zeggen iets anders. Zoals eerder geschreven gelooft de duivel ook en hij is niet gered. Alleen de daden van een persoon getuigen wie de persoon toebehoort: de wereld (de duivel) of Jezus.

Al wie Jezus liefheeft zal gehoorzaam zijn aan Hem en Zijn woorden en zal leven naar Zijn wil. Diegene zal alle zonde en onreinheden van de wereld, die scheiding teweegbrengen tussen God en de mens, wegdoen uit zijn/haar leven. Maar al wie gehoorzaam is aan de wereld, zal leven zoals de wereld leeft en zal datgene doen wat tegen God’s wil ingaat. De daden van een persoon, bewijzen wie hij/zij toebehoort de wereld of Jezus.

Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen (Heb 13:4 let op: dit is geschreven na het sterven en de opstanding van Jezus Christus en is dus onderdeel van het nieuwe verbond)

De gemeente heeft gefaald

Het is de taak van de gemeente om te binden en te ontbinden; de werken van het koninkrijk van de duisternis verbieden en de werken van het Koninkrijk van God toestaan. De gemeente heeft echter haar deur niet gesloten voor de werken van de wereld. Maar de gemeente heeft haar deur geopend en de werken van ontucht toegelaten. Want als je samenwoont met iemand, die niet jouw man of vrouw is, dan pleeg je ontucht.

Binden en ontbindenToen de eerste tekenen van samenwonen zich voordeden in de wereld en steeds meer jongeren gingen samenwonen, had de gemeente stelling voor het Woord moeten nemen. Zij hadden het Koninkrijk van God moeten blijven vertegenwoordigen dat zegt, dat God het huwelijk tussen man en vrouw heeft ingesteld. De gemeente had de jongeren binnen hun gemeente, die wilde samenwonen, op hun gedrag van ontucht moeten aanspreken. En als diegene niet wilde luisteren had de gemeente de persoon of personen uit de gemeente moeten verwijderen, voor het welzijn en de bescherming van de andere gelovigen. Want een beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Hierdoor zou de vreze voor de Heere en het Woord; Jezus blijven in de gemeente.

Maar dit heeft de gemeente niet gedaan. In plaats dat zij stelling voor het Woord; Jezus hebben genomen en trouw zijn gebleven aan Hem, hebben zij gebogen voor de rebelse jongeren en hun wil en consessies gedaan met de wereld. Door het toelaten van samenwonen hebben zij de wereldgeest en de geest van ontucht en hoererij binnengelaten in de gemeente. Zij hebben de samenwonende jongeren toegelaten, misschien wel omdat ze bang waren om hen te verliezen, met als resultaat dat de gemeente nu vol zit met (verborgen) seksuele onreinheden zoals samenwonende mensen, overspelers, hoereerders, hoerenlopers, echtbrekers, homofielen, stiekeme porno kijkers, pedofielen en noem maar op.

Gevangen in een strik van leugens

Al wat voor God een gruwel is, wordt door de gelovigen, die zeggen Zijn zoon of dochter te zijn, gedaan. De duivel heeft het voor elkaar gekregen en heeft de gemeente in zijn strik van leugens gevangen. Het ergste is dat de meeste ‘gelovigen’ inclusief leiders van gemeenten en kerken, geestelijk blind zijn en het dus niet zien. Zij denken nog altijd God welgevallig te zijn, terwijl Hij ze allang heeft verlaten. Want hoe kan gerechtigheid deel hebben aan ongerechtigheid? Hoe kan heiligheid deel hebben aan de zonde?

Jezus heeft afgerekend met de zonde en de zondige natuur van de gevallen mens, zodat door de wedergeboorte een ieder de mogelijkheid heeft om een nieuwe schepping te worden en te wandelen als zoon of dochter van God in gerechtigheid en heiligheid.

De gemeente en de mens kan van alles goedkeuren, maar het Woord is de waarheid en het Woord beslist. Uiteindelijk zal niet de mens, maar het Woord ieder mens oordelen of veroordelen naar zijn werken (Op 20:12, 15). Wederom zegt de Heere: “Bekeer je, nu het nog kan en doe de zonde; al datgene waar Ik van gruwel en tegen Mijn wil ingaat, weg uit jouw leven.”

‘Wees het zout der aarde’

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: