Wat bedoelde Paulus met iemand niet te haastig de handen opleggen?

In de brieven aan Timotheüs geeft Paulus duidelijke instructies over de structuur van de kerk. In de eerste brief in hoofdstuk 5, instrueerde Paulus Timotheüs, dat hij niet te haastig mocht zijn, met iemand de handen opleggen. Maar wat bedoelde Paulus hier eigenlijk mee? Want Jezus heeft de nieuwe mens; de nieuwe schepping, de opdracht gegeven om o.a. zieken de handen op te leggen. Spreekt het Woord hier zichzelf tegen? Nee, het Woord spreekt zichzelf niet tegen en zal dit ook nooit doen. Want het Woord is de waarheid en daarom ook betrouwbaar. Het Woord liegt niet. Maar het gaat erom, dat het Woord in de juiste context wordt gelezen en op een juiste manier wordt geïnterpreteerd. Nogmaals, het Woord is een geestelijke handleiding voor de geestelijke mens, oftewel de nieuwe schepping.

Wanneer de geest van een persoon nog niet uit de dood is opgewekt, door de doop met de Heilige Geest, zal diegene het Woord niet kunnen begrijpen, nog verstaan en tegenstrijdigheden vinden. Laten wij dus kijken, wat Paulus in dit gedeelte bedoelde met iemand niet te haastig de handen opleggen.

Iemand de handen opleggen

Leg niemand overijld de handen op, heb ook geen deel aan de zonden van anderen, houd u rein (1 Tim 5:22)

Wanneer wij dit gedeelte in de context bekijken, heeft dit gedeelte niets te maken met zieken de handen opleggen. Want zoals eerder geschreven, gebood Jezus Zijn volgers, om o.a. zieken de handen op te leggen. Aangezien Paulus wandelde naar de Geest en het Woord, zou hij het Woord nooit tegenspreken, maar bevestigen.

Paulus sprak in dit gedeelte niet over zieken, maar hij sprak over de oudsten, die hadden gezondigd en waarvan de zonde door twee of drie getuigen was bevestigd. In de volgende blogpost zal ik dit gedeelte behandelen.

Paulus bedoelde met iemand niet overijld de handen opleggen, dat Timotheus niet te snel moest zijn om:

  • Iemand aan te stellen als oudsten in de gemeente
  • Een oudste, die gezondigd had, weer in zijn oude ambt terug te zetten en dus opnieuw aan te stellen

Een persoon werd aangesteld door middel van handoplegging

Wanneer iemand in het ambt werd aangesteld, oftewel werd ingewijd, werden hem/haar de handen opgelegd. Dit lezen wij o.a. ook in de volgende schriftgedeelten:

En dit voorstel vond bijval bij de gehele menigte, en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, een Jodengenoot uit Antiochie; hen stelden zij voor de apostelen, die na gebeden te hebben, hun de handen oplegden (Hand 6:5-6)

En terwijl zij vastten bij de dienst van de Heere, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan (Hand 13:2-3)

zonde doetTimotheüs mocht dus iemand, die had gezondigd, niet te snel opnieuw in het ambt aanstellen, door handen opleggen.

Hij moest eerst zeker weten, dat de persoon geschikt was om als voorbeeld en een (geestelijk) leider van de gemeente te fungeren en mocht dan pas de handen opleggen.

Timotheüs moest zeker weten dat de persoon, ten eerste vol van geloof en de Heilige Geest was en overeenkomstig het Woord van God een heilig leven leidde. Want een oudste van een gemeente, mocht absoluut niet in rebellie naar God toe leven, dus niet in zonden wandelen. Want hoe kan een ambassadeur van het Koninkrijk van God tegelijkertijd wandelen in het koninkrijk van de duisternis en deze vertegenwoordigen?

Wanneer er zonde in het leven van de oudste aanwezig was en Timotheüs hem zou aanstellen als oudste, dan zou Timotheüs ook deel hebben aan deze zonden.

Dit gold voor die tijd en dit geldt nog steeds, voor alle bedieningen binnen het lichaam van Christus; de kerk. Zonde betekent rebellie naar God en Zijn Woord toe. Wanneer je bent wedergeboren, ben je verlost van deze rebelse natuur, die zich verzet en verheft tegen het Woord van God.

Heb God lief boven al

Als jij wedergeboren bent, dan onderwerp jij je aan het Woord en bent Hem gehoorzaam. Want je hebt God lief boven al en wil niets doen, wat Hem verdrietig maakt of waarmee jij smaad en schade toebrengt aan het Koninkrijk van God.

twee grote geboden, Wanneer gij mij liefhebt zult gij mijn geboden bewarenHet enige wat jij wilt doen, is Hem behagen en Hem verhogen en dat doe je door gehoorzaam te zijn aan Zijn wil; aan Zijn geboden.

Een wedergeboorte betekent, dat je apart bent gezet door God. Al leef je in de wereld, je bent niet meer van de wereld. Je behoort nu Jezus en de Vader toe en gehoorzaamt Hem.

Hoe kon Timotheüs beoordelen of iemand een heilig leven leidde?

Dit kon hij op twee manieren beoordelen, namelijk door het onderscheid van geesten, wat hij bezat door de inwoning van de Heilige Geest en door de vrucht, die de persoon droeg in zijn/haar leven.

Soms kan iemand in het zicht van anderen een heel vroom leven leiden, maar in het geheim dingen doen, die niet overeenkomstig de wil van God zijn en hierdoor rebelleert tegen Zijn Woord. Een persoon kan een soort dubbel verborgen leven leiden. In dit geval kan alleen de Heilige Geest jou kenbaar maken of de persoon werkelijk zo vroom is, zoals hij/zij zich voordoet.

Niets ligt verborgen voor God!

Want God ziet alles! Niets ligt verborgen voor Hem. Elke schuilhoek in een mens zijn leven is zichtbaar voor Hem. Wanneer mensen denken, dat God toch niet ziet wat hij/zij doet, bewijst alleen maar, dat de persoon God en het Woord niet kent.

De Heilige Geest weet wat er in het hart van de mens leeft. Hij alleen kan datgene, wat verborgen is voor het oog van de mensen, in de openbaarheid brengen. Daarom hebben wij de Heilige Geest zo nodig en is het noodzakelijk om naar Hem te luisteren, zodat wij de geesten kunnen onderscheiden.

Wandelen naar het vlees

Wanneer iemand, die in een bediening is aangesteld, zondigt, dan bewijst dit, dat de persoon niet naar de Geest wandelt, maar naar het vlees. Want als je naar de Geest wandelt, zul je niet meer ingaan op de begeerte van het vlees, dat tot zonden leidt.

Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees (Gal 5:16)

Walk in the Spirit, and you shall not fulfil the lust of the flesh (Gal 5:16 KJV)

Een onrein hart

Daarnaast betekent het, dat er onreinheid en dus kwaad aanwezig is, in het hart van de persoon. Dat is wat het Woord zegt:

Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein (Mar 7:21-23)

boos ongelovig hartZiet toe broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God, maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding van de zonde; want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze zekerheid tot het einde onverwrikt vasthouden (Heb 3:13-14)

Een leider in de gemeente, heeft zijn/haar verantwoordelijkheid te dragen. En behoort een rein en heilig leven te leiden. Want als de leider geen heilig leven leidt en er onreinheid in zijn/haar leven is, brengt hij/zij deze onreinheid over op de gemeente.

Daarnaast bewijst het, dat wanneer een oudste zondigt, de duivel macht heeft over zijn/haar leven.

Het rein houden van de gemeente; het lichaam van Christus

Timotheüs had de taak om de gemeente; het lichaam van Jezus Christus rein te houden en geen onreinheden binnen te laten. Daarom gaf Paulus hem deze instructies en waarschuwde Paulus, dat hij niet te haastig moest zijn om iemand, die gezondigd had, weer opnieuw aan te stellen door middel van handen opleggen.

Paulus wist, dat de kans groot was, dat de persoon, na een bepaalde tijd, weer terug zou vallen in dezelfde zonde of andere zonden zou bedrijven.

Het kruis betekent afscheidt nemen van het vlees; de zondige rebelse natuur, die zich niet kan onderwerpen aan God’s wil.

Wat betekent dit voor de kerk in deze tijd?

Ook in deze tijd, zouden wij niet te snel moeten zijn om iemand, die heeft gezondigd, weer opnieuw in een bediening aan te stellen. Daarnaast is het ook niet aan te bevelen om een pas gelovige aan te stellen in een bediening. Laat een persoon maar eerst opgroeien en geestelijk volwassen worden. Laat hem/haar maar eerst de dingen doen, die Jezus iedere gelovige heeft opgedragen om te doen. Namelijk om het Woord te verkondigen, zieken de handen opleggen, demonen uitdrijven etc.

De kerk gezeten in duisternisTegenwoordig vallen vele leiders, van gemeenten en kerken, in zonden.

Zij worden voor korte tijd uit hun ambt gezet en vervolgens al vrij snel weer opnieuw aangesteld in het ambt.

Vooral als deze oudste, een bekende of een vriend(in) of familielid van de voorganger, leiders van de gemeente, de kerkenraad etc. is.

De oudste, die gezondigd heeft, belijdt zijn zonden aan de voorganger, leiders of aan de kerkenraad en binnen niet al te lange tijd worden zij weer opnieuw aangesteld.

Maar dit is niet, zoals het Woord ons instrueert om te gaan met een oudste, leider of voorganger, die gezondigd heeft.

In onze tijd wordt er zo makkelijk met de zonde omgegaan. Vele zonden worden vergoelijkt, geaccepteerd en als normaal ervaren. Want tsja, zeggen vele mensen, iedereen zondigt en tsja, we leven nu eenmaal in een andere tijd. Maar dat is een leugen van de duivel! En door deze leugen streven maar weinige naar de volkomen heiligmaking in Jezus Christus.

Terugvallen in oude zonden

Mensen zondigen en …. hups vragen weer vergeving. Vervolgens gaan ze weer verder met hun leven en vallen weer terug in dezelfde oude zonde. Er is geen werkelijk berouw meer, want anders zouden zij niet blijven terugvallen in dezelfde zonde. Daarnaast wordt de wortel van de zonde niet herkend nog erkend. Hierdoor valt een persoon na korte tijd weer terug in dezelfde zonde. Die onreine geest, die de mens tot zonden leidt wordt niet aangepakt. Vanuit het vlees probeert een persoon de zonde te overwinnen, maar dat zal hem/haar nooit lukken.

Als er in het leiderschap van vele gemeenten al zonden bedreven worden, hoeveel te meer zullen de gemeenteleden ook niet blijven wandelen in zonden?

Wat is zonde?

Zoals reeds eerder geschreven betekent zonde rebelleren tegen God’s Woord; Zijn wil. Het betekent, dat je Zijn Woord niet opvolgt en dat je Zijn Woord ombuigt en aanpast aan jouw wil en aan jouw lusten en begeerten. Kortom het Woord van God wordt aangepast aan de wil, de lusten en begeerten van de mens.

Als je dit realiseert, moet je eens nagaan, hoeveel voorgangers, oudsten en leiders van kerken en gemeenten wandelen in zonden en wandelen in rebellie naar God.

Zij denken in de waarheid te wandelen en Hem te behagen, maar in werkelijkheid dienen zij de duivel, door het Woord te verloochenen en te aanpassen aan de wijsheid van de wereld en aan de wil, de lusten en begeerten van de mens.

Vele kerken zijn niet meer gefundeerd op het Woord, maar op kennis van de wereld en op eigen bevindingen, meningen en ervaringen. Maar kennis van de wereld, eigen bevindingen, meningen en ervaringen maken nog niet de waarheid. Alléén het Woord is en blijft de Waarheid.

‘Wees het zout der aarde’ 

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: