De macht van de duivel wordt gevoed door de zonde

Zo zegt de Heere Heere: zie, Ik zàl u, Farao, koning van Egypte! Gij grote zeedraak, dat ligt te midden van uw Nijlarmen (rivieren), dat zegt: van mij zijn mijn Nijlarmen (rivieren), zelf heb ik ze voor mij gemaakt (Ez 29:3)

De kracht van de duivel is de zonde. De zonde is zijn voedingsbodem. De macht van de duivel wordt gevoed door de zonde van de mens. Wanneer mensen zondigen, inclusief gelovigen, die zeggen wedergeboren te zijn, dienen zij de duivel en geven hem macht en kracht. Als mensen blijven wandelen in zonde, dan zijn zij slaaf van de zonde en vereren, verhogen en aanbidden zij de duivel en de dood.

De duivel tot vaderWanneer mensen blijven volharden in zonde en datgene blijven doen, wat tegen het Woord van God en Zijn wil ingaat, zijn ze werktuigen van de duivel. Of zoals Jezus zegt: zonen van de duivel.

Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij Mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen . Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. (Joh 8:43-46)

Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou (1 Joh 3:8)

Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid (1 Joh 3:4)

Jouw daden bepalen wie jij toebehoort

Ook al heb je het etiket ‘christen’ op jezelf geplakt en bezoek je wekelijks de kerk of gemeente, jouw daden, werken en leven bepalen wie jij werkelijk bent en wie jij toebehoort. Je kunt van alles zeggen en belijden. Maar als jouw daden en werken niet overeenkomen met wat jij met jouw mond belijdt en jouw bekering niet bevestigen, dan ben je niet, wie je zegt dat je bent.

En zij komen bij u als in een volksoploop, zetten zich voor u neer, als Mijn volk, en horen uw woorden, maar doen er niet naar; woorden van liefde zijn in hun mond, maar hun hart gaat uit naar hun woekerwinst. Zie, gij zijt voor hen als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij snarenspel. Zij horen uw woorden, maar doen er geenszins naar (Ez 33:31-32)

Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk (Titus 1:16)

Als jij niet gehoorzaam bent aan het Woord, maar aan de wereld, dan ben je niet geënt op Jezus Christus en zul je niet de vrucht van de Geest dragen, maar de vrucht van het vlees. Jezus heeft de zonde en de dood niet overwonnen, zodat jij daarin kan blijven wandelen. Jezus heeft de zonde en de dood overwonnen, zodat je in Hem macht over de zonde en de dood hebt.

Een ieder, die in Jezus blijft zondigt niet

Je bent gerechtvaardigd en geheiligd door Jezus Christus en niet door jouw eigen werken. Zolang je in Hem blijft, zul je daarom ook wandelen in heiligheid en in gerechtigheid. Als je uit God geboren bent en Zijn Geest bezit, dan bezit je Zijn natuur en zul je wandelen naar Zijn wil.

in Jezus is geen zondeJe zult jouw nieuwe Vader God gehoorzamen en doen wat Hem behaagt. Je zult niet meer doen, wat jouw oude vader de duivel, behaagt. Omdat wat de duivel behaagt altijd tegen de wil van God ingaat. Waar de duivel van geniet is een gruwel voor God.

Jezus zegt, dat je hieraan de kinderen van God en de kinderen van de duivel zal onderscheiden.

Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt (Joh 8:47)

In Hem is geen zonde. Een ieder, die in Hem blijft zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend (1 Joh 3:6)

Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft (1 Joh 3:7-10)

De verleidingen van de wereld

De zonde draagt pijn en de dood in zich. Mensen worden in hun vlees door de wereld gelokt om te zondigen. De verleidingen zijn sterk en lijken vaak onschuldig en geweldig om te doen. Maar als je aan de verleiding toegeeft en zondigt, is het bitter en veroorzaakt veel pijn, verdriet, verwoesting en vernietiging in het leven.

Rebels zijn is niet goed en stoer, zoals de wereld ons wil doen geloven. Maar het is stom en dom. Rebels gedrag, dat tegen het Woord van God ingaat, veroorzaakt alleen maar ellende.

Neem bijvoorbeeld het genotmiddel alcohol. Alcohol kan een tijdelijk aangenaam gevoel geven en iemand tijdelijk van zijn/haar gedachten, problemen en eventuele zorgen ‘bevrijden’. Maar dit aangename gevoel zal al snel verdwijnen en plaatsmaken voor hoofdpijn, neerslachtigheid, depressieve gevoelens, onzekerheid, agressiviteit, boosheid en noem maar op. Bij regelmatig en overmatig alcohol gebruik, verandert zelfs het karakter van een persoon.

Een geest van verslaving komt binnen en de persoon komt in de macht van de geest van alcoholisme. De persoon kan niet meer zonder zijn/haar dagelijks glaasje. De persoon begint vergeetachtig te worden en de normale gevoelens en gevoeligheid verdwijnen. De persoon wordt zelfzuchtig en denkt niet meer aan anderen, maar zal alleen datgene doen, wat hem/haar behaagt. Als iets niet gaat zoals hij/zij dat wil of als de persoon op een manier behandeld wordt, die hem/haar niet bevalt, dan zal de persoon aanvallend, boos en/of agressief reageren. En daar blijft het niet bij. Onreine seksuele machten zullen het leven binnenkomen. Want de geest van alcoholisme gaat altijd hand in hand met de perverse geest van seksuele onreinheden. De persoon zal zich al snel inlaten met seksbladen, porno, vrouwen, mannen of zelfs prostituees en overspel plegen.

De mens gaat zijn eigen weg en wil niet luisteren

Het Woord waarschuwt voldoende voor rebels gedrag, dat tegen Gods wil ingaat. God’s wil staat duidelijk opgeschreven in het Woord. Maar het probleem is, dat de meeste mensen niet willen luisteren. Ze willen hun eigen leven leiden met zoveel mogelijk comfort en welvaart. De duivel weet dit en heeft door slinkse technieken en aanpassingen in het Woord, ervoor gezorgd, dat er vele valse leringen in kerken en gemeenten zijn binnengekomen, die inspelen op deze wensen van de mensen.

kruis een plek om te sterven of om te zondigenDoor valse leringen, die hen veel welvaart, voorspoed, rijkdom, succes en roem beloven, hangen zij een evangelie aan wat geen evangelie is.

Een evangelie, dat zegt dat Jezus van je houdt en dat je mag blijven leven in zonde en dat je mag doen wat je zelf wilt. Het is toch allemaal genade en de liefde van God! Niets afleggen of wegdoen uit jouw leven. We moeten iedereen accepteren zoals ze zijn. We mogen niet oordelen, want je moet wandelen in de liefde.

Maar dat is niet het ware evangelie van Jezus Christus. Jezus sprak harde woorden en heulde niet met de zonde.

Jezus verkondigde keer op keer om géén aandacht aan het vlees te schenken. Maar dit moderne evangelie, wat in vele kerken en gemeente wordt verkondigd, houdt zich alléén maar bezig met het vlees en hoe een persoon zo rijk en zo voorspoedig mogelijk kan worden. Dit moderne evangelie is gericht op het bevredigen van de lusten en begeerten van de vleselijke oude mens.

God houdt van de mens,
maar kan geen gemeenschap hebben met de zonde

God houdt van de mens, absoluut! Dit heeft Hij bewezen, door Zijn Zoon Jezus te geven voor de mensheid. Jezus was volkomen gehoorzaam aan de Vader en werd als Lam geofferd voor de mensheid om de zonde weg te nemen. Het kruis en het bloed van Jezus zijn het bewijs van God’s grote liefde voor de mens. Maar…….God houdt niet van zondaren, die blijven volharden in zonden. Want God kan géén gemeenschap hebben met de zonde. Zelfs al ben je Zijn zoon geworden, je bent niet in een soort voorrechtspositie om te blijven wandelen en volharden in zonden.

Niemand heeft een voorrechtspositie, zelfs Jezus had dit niet. Toen Jezus de zonde van de wereld op Zich nam, verliet God Hem. Omdat God géén gemeenschap met de zonde kon hebben. Wat een hoogmoed van de mens om te denken, dat hij/zij een uitzondering is en daarom dit wel mag.

Als jij de zonde niet weg wil doen, heb je het vlees liever dan de Geest. Je hebt de dood liever dan het leven.

Zolang je halsstarrig blijft wandelen in zonde en je niets aantrekt van de waarschuwingen van het Woord of van jouw mede broeders of zusters, blijft de duivel macht hebben over jouw leven. Hij heeft macht omdat jij hem die macht zelf geeft, door te blijven zondigen. Jij behoort hem toe en bent een werktuig van hem. Iedere keer als jij zondigt, knap jij het werk voor hem op en maak je God tot een bespotting. Maar als jij niet wilt dat de duivel macht heeft over jouw leven en regeert in jouw leven en als jij de duivel geen macht meer wilt geven en niet wilt verhogen, doe de zonde dan weg!

Bekeer je van jouw zondige wandel, maak Jezus Heer van jouw leven en volg Hem.

Luister naar Jezus en volg Hem

Luister naar Hem en wees Hem; het Woord gehoorzaam. Alleen wanneer je gehoorzaam blijft aan het Woord zul je in Hem blijven en zal de duivel geen vat op jou hebben. Wanneer je vanuit Hem zal leven, zul je de vrucht van de Geest dragen en zul je Hem verhogen.

twee grote geboden, Wanneer gij mij liefhebt zult gij mijn geboden bewarenJa, in plaats dat je door te zondigen de duivel verhoogt, zul je door jouw gehoorzaamheid aan het Woord en Zijn wil, Jezus en de Vader verhogen.

Door Hem te verhogen en Zijn Koninkrijk te brengen hier op aarde, zul je de werken van de duivel vernietigen en zul je de kracht van de duivel ontnemen.

Daar waar de mens zich niet wil onderwerpen aan God en Zijn Woord en blijft wandelen in zonde, daar heeft de duivel grote macht..

Wil jij zorgen dat de duivel geen macht en kracht meer krijgt? Wil jij de werken van de duivel vernietigen? Stop dan met zondigen. Bekeer je van de werken, die tegen Gods Woord ingaan en doe wat het Woord jou opdraagt om te doen. Pas het Woord van God toe in jouw leven en wandel naar het Woord, zodat je zult leven naar de Geest. Zolang je blijft wandelen naar de Geest, zul je de lusten en begeerten van het vlees, die tot zonde en uiteindelijk tot de dood leidt, niet vervullen.

Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees (Gal 5:16)

Wandelt in de Geest en je zult niet de lusten van het vlees vervullen (KJV Gal 5:16)

‘Wees het zout der aarde’

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: