Zijn Gods gedachten onze gedachten?

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen, luidt het woord des Heeren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten (Jes 55:8-9)

Hoe vaak wordt deze tekst uit het Oude Testament niet aangehaald, om de gelovigen vrij te pleiten van hun verantwoordelijkheid als zonen van God en om te worden als Jezus? Er wordt gezegd: “Wij kunnen nooit als Hem worden, want Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten en Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen.” Maar dat is niet helemaal waar. Natuurlijk is Hij God en blijft Hij altijd God en kunnen wij nooit Zijn plaats innemen, maar Hij heeft ons wel macht gegeven om in Jezus Christus door de wedergeboorte zonen van Hem te worden en als zonen van Hem te wandelen.

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van een mens, dog uit God geboren zijn (Joh 1:12-13)

Jezus zei, dat wij niet boven de Meester zullen staan, maar Hij zei wél, dat wij kunnen worden als onze Meester (Mat 10:24-25, Lu 6:40).

Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en voor de slaaf als zijn heer (Mat 10:24-25)

Als Jezus dus jouw Heer en Meester is, dan heeft Hij beloofd, dat jij kan worden als Hem en zal wandelen, zoals Hij heeft gewandeld als zoon van God. Mits jij de dingen zoekt, die boven zijn en niet die op de aarde zijn natuurlijk.

De gedachten van de oude mens

Jesaja 55:8-9 had betrekking op de barmhartigheid en goedheid van God, op Zijn verlossende werk en op de oude mens, die geestelijk dood is en geleid wordt door zijn vlees. Daarom zou het denken van de oude mens, dat gedomineerd en geleid wordt door zijn vlees nooit gelijk worden aan het denken van God, maar zou altijd in strijd zijn met de wil van God. Want het vlees en de geest strijden continue met elkaar en kunnen géén eenheid vormen. Dit komt omdat het kwaad aanwezig is in het vlees en in het hart van de oude mens. En vandaar uit komt al het kwaad en alle boze overleggingen voort. Een onbekeerd hart is zelfzuchtig, hoogmoedig en rebels en zal zich nooit kunnen onderwerpen aan God, Jezus Christus en de Heilige Geest.

En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein (Mar 7:20:23)

De geest van de gevallen mens is dood

Omdat de geest van de gevallen mens dood is, is deze niet in staat om de dingen van de Geest en het Koninkrijk van God te ontvangen en te begrijpen. De geestelijke dingen van het Koninkrijk van God zijn een dwaasheid voor de gevallen mens en daarom rebelleert de gevallen mens ook tegen de inzettingen van God. In het Oude Testament werden de geestelijke dingen alleen begrijpbaar als de Geest van God op de mens kwam, zoals bijvoorbeeld bij de profeten gebeurden.

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is (1 Kor 2:14)

De geest van de nieuwe mens is levend

Maar door het volmaakte werk van Jezus Christus heeft een ieder de mogelijkheid gekregen om in Hem een nieuwe schepping te worden. Een ieder, die in Hem gelooft en in Hem wordt gedoopt, sterft in Hem en legt het vlees van de gevallen mens (de oude mens) af, waardoor de geest van de nieuwe mens op kan staan uit de dood. De geest van de nieuwe mens kan niet eerder opstaan, voordat het vlees van de oude mens is afgelegd en gestorven.

Vernieuwing van je denkenDoor de doop met de Heilige Geest zou de Heilige Geest niet meer af en toe op de mens komen, zoals dit gebeurde bij de oude gevallen mens. Maar de Heilige Geest zou in de nieuwe mens komen wonen.

Doordat de geest levend is geworden in de nieuwe mens en door de inwoning van het Woord en de Heilige Geest; de Geest van God, is de mens in staat om Zijn wil en Zijn gedachten te leren kennen en uit te voeren, net als Jezus, die de Eersteling van de nieuwe schepping was. Door het uitvoeren van God’s wil, zal de nieuwe mens wandelen als zoon van God naar God’s wil.

Maar, gelijk geschreven staat: wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken (1 Kor 2:9-13)

Want wie kent de zin des Heeren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus (1 Kor 2:16)

Hoe meer tijd je in het Woord spendeert en bezig bent met de dingen, die boven zijn, waar Jezus Christus is gezeten, des te meer jouw denken vernieuwd zal worden en in lijn komt te staan met God’s denken. Je zult de gezindheid van Christus krijgen en zal wandelen naar de wil van God, wat ook de wil van Jezus is. Alleen door het Woord leer je de Vader kennen en zullen Zijn gedachten jouw gedachten worden en zullen Zijn wegen jouw wegen worden.

‘Wees het zout der aarde’

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: