Eens gered altijd gered?

Velen geloven, dat wanneer een persoon zich bekeert tot Jezus, de persoon, vanaf dat moment, voor de rest van zijn leven gered is van de dood. Maar is het waar, dat wanneer jij je bekeert tot Jezus, dat je door Zijn bloed eens en voor altijd gered en behouden bent van de dood, ongeacht jouw levensstyle? Maakt het niet uit, hoe je leeft na jouw bekering? Is het allemaal de genade van God, die ervoor zorgt, dat je voor eens en voor altijd gered bent? Laten wij kijken, naar wat het Woord hierover te zeggen heeft.

De redding van God’s volk uit de macht van Egypte

God redde Zijn volk uit de macht van Egypte. Zij waren slaaf van Farao en leefde in slavernij en verdrukking. Maar op een dag, was het genoeg en verhoorde God al de gebeden en al het geroep van Zijn volk. God zond Zijn dienstknecht Mozes, om Zijn volk van de verdrukking te bevrijden.

Nu zou je denken, dat het volk van God blij en dankbaar zou zijn. Maar dit was niet het geval. Zij waren niet dankbaar. Zij twistte met Mozes en zij klaagden en mopperden tegen God, ondanks dat God in alles voorzag. Alléén ging het niet op hun manier.

God voorzag niet in datgene, wat Zijn volk wilde en van Hem verwachtte. Zij wilden namelijk leven als de Egyptenaren, de heidenen, alleen niet in slavernij maar in vrijheid.

twee grote geboden, Wanneer gij mij liefhebt zult gij mijn geboden bewarenMaar dat was niet mogelijk. Het was of leven in vrijheid en God’s inzettingen en geboden gehoorzamen of teruggaan naar Egypte en leven als de Egyptenaren, echter zouden zij dan wel weer in gebondenheid en slavernij leven.

God maakte Zijn wil, via Mozes, aan Zijn volk bekend. Maar het was aan hen, of zij de geboden van God zouden gehoorzamen. Een ieder had een vrije wil gekregen, zodat zij zelf een keuze konden maken om God te dienen en dus Zijn geboden te gehoorzamen of niet.

Diegenen, die eigenwijs en rebels waren en de geboden van God niet gehoorzaamden, kwamen niet het beloofde land binnen. En zo gebeurde het, dat een hele generatie was verloren en stierf in de wildernis.

Het hele volk van God werd gered, maar niet iedereen was behouden.

De boodschap van bekering

Jezus kwam met een belangrijke boodschap naar de wereld, namelijk: “bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij”. Jezus kwam in eerste plaats voor de redding van het volk Israel, dat God’s volk naar het vlees was. Hij riep hen op tot bekering en maakte het Koninkrijk van God zichtbaar, door tekenen en wonderen. Maar nog steeds mocht iedereen zelf een keuze maken.

bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijVele Joden bekeerden zich en lieten zich dopen, terwijl zij hun zonden beleden. Maar niet iedereen, die zich hadden bekeerd en zich lieten dopen, bleven trouw aan Jezus (Joh 6:66).

Dit kwam, omdat niet iedereen bereid was, om zijn eigen leven af te leggen en Jezus volledig te volgen.

Zij gingen met Jezus op weg, maar velen haakte af, omwille van Jezus Zijn harde woorden, die hen aanstoot gaven (Joh 6:60-62).

Daarom zei Jezus ook, dat je van te voren de kosten moet bereken en pas dan een keuze kan maken voor Hem. Want een keuze voor Hem betekent, het opgeven van jouw eigen leven.

Wanneer je bereid bent, om jouw eigen wil en eigen leven op te geven, dan pas kun je Hem volgen.

Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden (Mat 16:24-25, Mar 8:34, Luk 9:23)

Ben je bekeert?

Wanneer jij je bekeert, je laat dopen in water en de doop met de Heilige Geest ontvangt, maar blijft wandelen, zoals je voorheen ook wandelde in zonden en ongerechtigheden, dan heb jij je niet werkelijk bekeert van jouw werken en zul je dus niet behouden zijn.vrucht van de Geest

Wanneer jij je bekeert en een nieuwe schepping wordt, dan zul je ook gaan wandelen als de nieuwe schepping.

Jouw oude zondige natuur (het vlees) is vervangen door een nieuwe natuur (geest). Hierdoor zul je naar de Geest wandelen en doen wat het Woord zegt en de vrucht van de Geest dragen.

Want wat gebeurt er als je de vrucht van de Geest niet draagt? Jezus bespreekt dit in de volgende gelijkenis:

Iemand bezat een vijgeboom, die in zijn wijngaard was geplant, en hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En hij zeide tot de wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgeboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen, en indien hij in het komende jaar vrucht draagt, (dan is het goed,) maar anders, dan moet gij hem omhakken (Luc 13:6-9)

Wiens slaaf ben jij?

Zolang iemand, na zijn bekering, naar het vlees blijft leven en zal blijven volharden in de zonde, is diegene een dienaar van de zonde en dus geen dienaar van de gerechtigheid.

Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne (1 Jo 3:7-8) 

Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft (1 Joh 3:9-10).zonde doet

Wanneer een persoon blijft volharden in de zonden, is de persoon een slaaf van de duivel en behoort tot het koninkrijk van de duisternis. De persoon is niet een slaaf van Christus en behoort niet tot het Koninkrijk van God.

De werken zullen bepalen tot welk koninkrijk een persoon behoort.

Wanneer de persoon naar het vlees wandelt in zonde, zal deze ook de vrucht van de zonde dragen, wat uiteindelijk de dood is.

Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven (Rom 8:13-14)

De macht, die Jezus aan een ieder heeft gegeven

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een mens, maar uit God geboren zijn (Joh 1:12-13)

Het Woord zegt, dat Hij aan een ieder, de macht heeft gegeven om zonen van God te worden. ‘Te worden’ betekent een actie. Je moet eraan werken.

Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternisJe bent gered door het werk van Jezus Christus en door Zijn bloed. Jezus Christus heeft jou verlost uit het koninkrijk van de duisternis. Hij heeft jou verlost van de dood.

Door Jezus Christus ben je binnengekomen. Jij bent besneden in Hem, wat inhoudt, dat jij jouw eigen leven hebt afgelegd in de waterdoop en door de doop met de Heilige Geest is jouw geest uit de dood opgewekt.

Maar…..nu is het aan jou om binnen te blijven en jouw behoudenis te bewerken.

Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt (Fil 2:12-13)

Kun je afvallig worden van het geloof na de bekering?

Jazeker! Ten eerste sprak Jezus tot Zijn discipelen, dat alleen diegene, die blijven volhouden tot aan het eind, gered zullen worden:

En gij zult door allen gehaat worden om Mijns Naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden (Mat 10:22)

En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden (Mat 24:12-13)

Er bestaat dus een mogelijkheid, om niet gered te blijven en om afvallig te worden van het geloof.

Gij zult, de gezindheid van het vlees is vijandschap tegen GodPaulus schreef in zijn brieven aan de verschillende gemeenten, continue over de redding, de wandel van de gelovigen, behoudenis, verwijderen van zonden, afval etc.

O.a. in de brieven aan Timoteüs lezen wij, dat Paulus Timoteüs gebood om overeenkomstig de profetieën, die over zijn leven waren uitgesproken, de goede strijdt moest strijden.

Timoteüs moest de goede strijdt strijden, met geloof en met een goed geweten. Want sommigen hadden dit verworpen en waren dus afvallig geworden:

Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymeneüs en Alexander, die ik aan de satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren worde afgeleerd (1 Tim 1:19-20)

Maar niet alleen zij waren afvallig geworden, ook bijv Demas, die Paulus had verlaten uit liefde voor de tegenwoordige wereld (2 Tim 4:10).

De liefde voor de wereld speelt een grote rol, waardoor velen afvallig worden van het geloof. Want je kunt niet de wereld en Jezus dienen. Zij staan tegenover elkaar. Het is de één of de ander.

“Wie heeft jullie verhinderd om gehoorzaam te blijven aan de waarheid?”

Gij liep goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur (Gal 5:7-9)

Velen zijn geroepen,
maar weinig zullen behouden worden

Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Mat 22:14)

Het kruis is niet het eindstation, maar het beginpunt van jouw nieuwe leven. Het kruis kan niet gebruikt worden als excuus om te blijven wandelen in zonde, zoals je voor jouw bekering ook gewandeld hebt.

Als jij werkelijk berouw hebt van jouw zonden en jij je hebt bekeert van jouw zonden, hoe kun je hier dan nog in blijven wandelen?

kruis een plek om te sterven of om te zondigenHet kruis is geen plek om te kamperen, maar het kruis is de plek, waar jij jouw vlees gekruisigd hebt in Christus. Je had deel aan Zijn sterven (waterdoop), maar je hebt ook deel aan Zijn opstanding (doop met de Heilige Geest).

Dit opstandingsleven zou zichtbaar moeten zijn in de levens van alle gelovigen. Helaas is de theorie beter dan de praktijk en zijn er niet velen, die in dit opstandingsleven wandelen. Wat houdt hen tegen?

De liefde voor hunzelf (hun vlees) en de liefde voor de wereld. Zij kunnen niet in de boot stappen en het touw loslaten. Zij zijn niet in staat om hun oude vertrouwde leven vaarwel te zeggen.

De oude mens; de oude schepping, keert iedere keer terug naar het oude en zijn oude gewoonten.

Maar als een mens terugkeert naar zijn oude gewoonten en gedrag, dan betekent dit, dat de persoon weer terugkeert naar zijn oude leven in de duisternis.

Het bloed van Jezus, heeft geen enkel nut, voor de persoon, die niet bereid is om de oude mens af te leggen. Het bloed van Jezus is geen toverspreuk, nog een geluksamulet of vrijbrief, wat zondigen en leven in ongerechtigheid ok maakt. Nee! Het is het één of het ander.

Wat doet God met diegenen,
die ongehoorzaam zijn aan Zijn Woord?

Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt -niet gij draagt de wortel, maar de wortel ú. Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden. Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees!

Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goedertierenheid Gods en Zijn gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft; anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geënt worden (Rom 11:17-24)

Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven (Rom 8:13).

Eens gered altijd gered?

Zegt het Woord dat je voor eens en altijd gered bent? En kun je na de bekering gewoon blijven leven, zoals je altijd hebt geleefd en zoals jij wilt leven? Het antwoordt is: “nee”.

Je bent en blijft niet gered door je te houden aan allerlei regeltjes, door wekelijks naar de kerk of gemeente te gaan, voor de kerk of gemeente werkzaamheden te verrichten en/of dagelijks even uit de Bijbel te lezen en te bidden.

Je bent alleen gered, wanneer de wedergeboorte plaatsvindt en je een nieuwe schepping wordt. En je blijft behouden, zolang je in Jezus Christus; het Woord blijft en wandelt naar de Geest in Zijn geboden.

Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot aan het einde onverwrikt vasthouden (Heb 3:14)

Velen belijden God, maar hun werken komen niet overeen met hun belijdenis

Velen belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem (Tit 1:16).

Paulus waarschuwde en schreef aan de gelovigen; de gemeente van Christus:

Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven (Gal 5:19-21)

Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven (1 Cor 6:9-10)

dit is de wil van God uw heiliging, 1 Thes 4Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt, en evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal, die geen pas geven, doch veeleer van dankzegging. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede (Eph 5:3-7)

Als je gered bent van de dood, door het geloof in Jezus, maar blijft wandelen in de zonden, dus in rebellie naar God, dan geeft het Woord jouw eindbestemming heel duidelijk weer:

Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren (Heb 10:26-28).

Waarom waarschuwde en vermaande Jezus
na Zijn opstanding de gemeenten?

En als het waar is, dat je voor eens en voor altijd gered bent en dat je kunt leven zoals je zelf wilt. Waarom waarschuwde Jezus dan de kerken in het Boek Openbaringen? Waarom gebood Hij hen om zich te bekeren en terug te keren tot Hem; het Woord? Jezus openbaarde wat er in de kerk was binnengekomen en Hij riep hen op, om zich te bekeren en het kwaad uit hun midden weg te doen.

Als zij niet zouden terugkeren, dan waarschuwde Jezus hen, dat de kandelaar van hen zou worden weggenomen en zij in duisternis zouden komen te zitten. Maar dat niet alleen, Jezus zei o.a. dat Hij de naam uit het Boek des levens zou verwijderen (Op 3:5)

En dit geldt nog steeds voor iedere gelovige, die tot de kerk; het lichaam van Christus behoort.

Velen zijn gered, maar weinigen behouden.

‘Wees het zout der aarde’

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: