De duisternis dooft het licht

God is licht en in Hem is geen duisternis (1 Joh 1:5). Het eerste wat God schiep, toen de aarde woest en ledig was en de duisternis op de afgrond was, was het licht. God zei: “er zij licht” en wat God tot aanzijn riep, gebeurde en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. God noemde het licht dag en de duisternis nacht (Gen 1:1-5). Vanaf dat moment was er niet alleen duisternis, maar er was een verschil tussen licht en duisternis. De duisternis, die aanwezig was en de ledigheid en woestheid van de aarde was veroorzaakt door de duivel en zijn demonen (gevallen engelen), die na de strijd in het hof, op de aarde waren geworpen. Dit had de duivel met de aarde gedaan, dat deed hij toen God de aarde en al wat daarin is volmaakt geschapen had, door de mens te verleiden en dat doet hij nog steeds, met alles wat leeft. Want de duivel en zijn demonen stelen, slachten en verderven (vernietigen verdelgen). De aarde slijt op als een kleed en de dood heerst als koning in deze wereld. Daar waar het licht nog enigszins schijnt probeert hij binnen te komen, om ook dat licht te doven. Want dat is zijn missie, om het licht van de gemeente te doven en de aarde weer woest en ledig te maken en te zorgen dat de duisternis volkomen regeert.

De kinderen van de nacht

De duivel is de god van deze wereld en daar waar zijn koninkrijk is gevestigd, is de duisternis aanwezig. Ook al is Jezus Koning en heeft Hij de sleutels en de macht in de hemelen en op aarde, ontnomen van de duivel, de duivel heeft nog steeds de mogelijkheid om rond te gaan als een brullende leeuw, kijkende en zoekende wie hij kan verslinden. Want zijn doel is om elke ziel te verslinden; te vernietigen en de erfenis, die God aan Zijn heiligen heeft achtergelaten weg te roven. Elk licht dat schijnt in de duisternis van de wereld wil hij doven.

duivel gaat rond als brullende leeuwZijn missie is om zoveel mogelijk mensen te verleiden met zijn leugens, onwetend te houden over de waarheid en hen zo in slaap te wiegen en hen kinderen van de nacht te maken.

Daarom probeert hij de gelovigen weg te houden van het Woord en hen een geloof te doen opbouwen, die gebaseerd is op de woorden van mensen, die hun eigen mening en filosofie en vleselijke lusten en begeerten gemengd hebben met God’s Woord en dus geen waarheid meer is.

Een ieder, die leeft naar het vlees en de geest van deze wereld toebehoort, zal luisteren en geloven naar wat deze predikers van de wereld en de wereld hun te vertellen hebben. Hierdoor zullen zij de duisternis toebehoren en kinderen van de wereld, oftewel kinderen van de nacht, zijn.

Hun geest is dood en zij zien niet wat er daadwerkelijk om hun heen gebeurt. Zij zijn slapende en leven in de duisternis en kunnen het licht niet verdragen. Elk licht wat bij hen in de buurt komt, zullen zij uit de weg gaan. Tenzij, zij hun eigen leven en hun zonden zat zijn en getrokken worden door het beetje licht wat nog schijnt in de duisternis van de wereld.

Jezus belijden als Heer, maar wandelen in de duisternis

Er zijn mensen, die Jezus belijden als Heer, maar zich gedragen en leven als de wereld en geestelijk slapen. Zij voeden zich met de dingen van de wereld en laten zich daardoor leiden. Zij laten zich, net als de wereld, leiden door de wetenschap, media, situaties en allerlei aardse dingen, die zij waarnemen met hun zintuigen en bouwen van daaruit hun kennis, wijsheid, theorieën en geloof op.

Zij denken Christen te zijn en dat zij wandelen in geloof. Maar in werkelijkheid luisteren en wandelen zij niet naar het Woord en laten zij zich niet leiden door het Woord, maar zij wandelen naar de geest van deze wereld en laten zich leiden door de wetenschap, media en door wat de geleerden van deze wereld hen te vertellen hebben. Zij doen wat de wereld hen adviseert en opdraagt om te doen en gaan voor hulp naar de wereld, in plaats dat zij doen wat Jezus hen opdraagt om te doen en naar Hem gaan voor hulp. En daarom behoren velen, die zeggen gelovig te zijn, de wereld en dus de duisternis toe en zijn kinderen van de nacht.

De macht van de duivel wordt gevoed door de zondeDe duivel gebruikt vele leugens en tactieken om gelovigen van hun weg af te brengen en het geestelijk licht in hen te doven, zodat zij geen gevaar meer zijn voor zijn koninkrijk.

Hij doet dit door zijn leugens en de verleidingen en misleidingen, die deze wereld te bieden heeft en die ervoor zorgen dat iemand blijft leven in zonde.

Hij zorgt voor afleidingen, problemen, situaties, entertainment en noem maar op, die ervoor zorgen dat een persoon bezig is en blijft met zichzelf en zijn/haar eigen omgeving, in plaats dat de persoon bezig is met het Koninkrijk van God en zich daarop vestigt.

Zolang een persoon niet is afgestorven aan zichzelf, zal de duivel er in slagen om ervoor te zorgen dat de persoon gefocust zal zijn en blijven op zichzelf en zich blijft voeden met de dingen van deze wereld, zodat hij/zij geen bedreiging voor hem en zijn koninkrijk meer zal vormen. Want hoe meer iemand zich voedt met de dingen van deze wereld, oftewel de duisternis, des te meer zal de persoon ook duisternis worden en zal leven in zonde; in ongehoorzaamheid aan God en Zijn wil.

Daarom is het belangrijk om te blijven in Jezus Christus; het Woord en te blijven wandelen naar Zijn wil. Ook al betekent dit weerstand van de wereld. Want de duisternis zal proberen om elk licht te doven, zodat de mensen zonder weerstand kunnen leven in zonde, net als in de dagen van Noach.

De kinderen van de dag

Als jij gelooft in Jezus Christus en Hem toebehoort door de wedergeboorte en in Hem blijft, zul je de dag toebehoren en het licht van de wereld zijn. Want Jezus is het Licht van de wereld en een ieder, die Hem toebehoort is in Hem het licht van deze wereld geworden. Zolang je dus in Hem blijft en leeft naar Zijn wil, wat ook God’s wil is, dan zul je het licht zijn op deze aarde.

Het volgen van Jezus kost je allesJezus zegt: gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook stekkt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken (Mat 5:14:16)

Zolang jij in de wil van God blijft en vanuit Jezus Christus Zijn goede werken blijft doen, zul jij de Vader, die in de hemel is verhogen en vereren en jouw licht zal schijnen voor de mensen.

Sommigen mensen zullen hierdoor getrokken worden en verzoend worden met de Vader en anderen zullen je erom haten en je verwerpen en niets met je te maken willen hebben, omdat je van hun kwade werken getuigd.

Als dit laatste gebeurt, wees dan niet bedroefd, maar verblijd je. Want het Woord heeft dit voorspeld, dat je omwille van de Naam van Jezus smaad zal leiden en verworpen zal worden door de wereld. Aangezien de wereld in vele kerken en gemeente aanwezig is, zul je ook door kerken en gemeenten vervolgd worden en misschien zelfs de toegang worden ontzegd. Dit gebeurde al bij Jezus, dus dit zal ook zeker bij Zijn volgers, die Hem vertegenwoordigen, gebeuren.

De terugkomst van Jezus

Naarmate de terugkomst van Jezus nadert, zal de vuiligheid en duisternis alleen maar toenemen. Jezus zal komen als een Dief in de nacht. Dit houdt in dat het nacht is als Jezus terugkomt en er dus (geestelijke) duisternis zal zijn op de aarde (o.a.: Isa 13:9-10 en 24:23, Eze 32:7-8, Jl 2:10,11,31 en 3:15, Zach 14:6-7, Mat 24:29, Hand 2:20)

In de nacht, als niemand het verwacht, dan zal het moment zijn dat Jezus terugkomt. Alleen de kinderen van de dag, die het licht toebehoren en geestelijk wakker zijn, die zullen klaar zijn om Hem te ontmoeten.

Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heeren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet (1 Thes 5:1-11)

De Redder van de wereld

De aarde is in verval. Wij zien om ons heen een vervaging van de normen en waarden. De wetten, die voor een groot gedeelte zijn ontstaan vanuit het Woord, worden aangepast aan de geest van deze wereld, de geest van de antichrist, die heerst in de kinderen van de ongehoorzaamheid oftewel de kinderen van de duisternis, die de nacht toebehoren. Dit gebeurt ook in vele kerken en gemeenten waar de wijsheid van God en Zijn Woord wordt vermengt met de wijsheid, kennis en mening van de vleselijke mens en de wereld, die de geest van de antichrist in zich draagt.

Het is een grote chaos en niets zal daar verandering in kunnen brengen. Ook niet door de komst van de antichrist, die in de grote chaos, wanneer er géén uitkomst meer lijkt te zien, uit de menigte van mensen zal opstaan en zal doen voorkomen alsof deze heerser; de antichrist, voor uitkomst zal kunnen zorgen. De wereld zal de antichrist zien als de verlosser en redder waarop de wereld heeft gewacht. Maar in werkelijkheid zal deze persoon, die geleid en aangestuurd wordt door de duivel en het koninkrijk der duisternis, uiteindelijk alles alleen maar erger maken.

Jezus kende geen zonde maar werd zondeDe enige Redder, die werkelijk uitkomst kan brengen is Jezus Christus. Daar waar Jezus Christus wordt ontvangen, komt Zijn leven en licht en wijkt de duisternis en ontstaat orde, rust en vrede.

De enige weg tot de Vader is Jezus Christus. Hij is de Weg, het Leven en het Licht.

Elke ziel, die getrokken wordt uit de duisternis zal herenigd worden door Jezus Christus met de Vader en zal het leven en het licht toebehoren in plaats van de dood en de duisternis en zal een kind van de dag worden in plaats van een kind van de nacht.

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid-, en toets wat de Heere welbehagen is (Efe 5:8-10)

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in Zijn ontferming aangenomen (1 Pe 2:9-10)

Zorg dat jouw licht blijft schijnen

Daarom is het zo belangrijk om in Hem te blijven, waakzaam te zijn en weerstand te blijven bieden tegen de verleidingen van de duivel en geen deel te hebben aan de werken van de duisternis. Probeer geen vriend van de wereld te worden, nog de wijsheid, kennis, technieken van de wereld over te nemen en toe te passen, want dat is niet jouw opdracht. Als je dit probeert ben je al verleid door de leugens van de duivel. Want God zegt, dat de wijsheid van de wereld een dwaasheid voor Hem is. Wees niet gefocust op jezelf en jouw eigen koninkrijk, maar op Jezus en de dingen van het Koninkrijk van God.

Blijf in Hem, zodat je vanuit Hem de goede werken blijft doen en hierdoor het licht van de wereld blijft, zodat je zielen voor Jezus en Zijn Koninkrijk zal winnen. Ja, dat je vele zielen zal trekken uit de leugens en de macht van de duisternis. Daar waar het licht schijnt zal en moet de duisternis wijken. Dus zorg dat jouw licht blijft schijnen in de duisternis van deze wereld in plaats dat de duisternis jouw licht dooft.

‘Wees het zout der aarde’

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: