Kun jij de verleiding weerstaan?

Als je in Christus een nieuwe schepping bent geworden, heb je nog altijd de mogelijkheid om terug te keren naar het vlees en te zondigen. Alhoewel er gelovigen zijn, die zeggen dat je niet meer kunt zondigen, omdat Jezus de zonde heeft weggenomen. Maar deze mensen houden zichzelf voor de gek en leven in de leugen. Want als dit inderdaad waar zou zijn, waarom waarschuwde en gebood Jezus, Paulus, Petrus, Johannes, Jacobus etc. de gelovigen om zich af te keren van de zonde? Paulus ging zelfs een stapje verder en gebood de heiligen om geen omgang te hebben met ongelovigen en gelovigen, die blijven volharden in zonde (1 Kor 5:11, 2 Kor 6:4). Als er dus geen zonde meer zou zijn en je niet meer zou kunnen zondigen, dan hoefden zij hier ook niet over te schrijven en zou Jezus de oproep van bekering in het Boek Openbaringen ook niet hebben gedaan.

Daarnaast is het zo, dat als jij je hebt bekeerd en Jezus jou heeft vrijgemaakt van de zonde en verlost heeft van jouw zondige natuur, je niet meer in zonden zal bijven wandelen. Want waar heb jij je anders van bekeerd en waar heeft Jezus jou anders van verlost? Als jij je werkelijk hebt bekeerd en jouw vlees hebt afgelegd en dus bent verlost en vrijgemaakt van de zonde en jouw zondige natuur en je Zijn Goddelijke natuur hebt ontvangen, door de wedergeboorte, dan zul je niet meer blijven wandelen in zonde; ongehoorzaamheid aan God. Je zult niet meer blijven wandelen in het kwaad en in de duisternis, maar je zult naar de wil van God, wat ook de wil van Jezus is, leven en wandelen in het licht. Je behoort niet langer meer de duivel toe, hij is niet meer jouw vader en daarom zul je hem ook niet meer gehoorzamen door naar het vlees te blijven wandelen en zijn werken te doen. Maar je behoort God toe, Hij is jouw Vader en daarom zul je Hem gehoorzamen en Zijn werken doen. In het leven zijn er vele verleidingen in het vlees, die tot zonde kunnen leiden.

Macht

Adam en Eva waren volmaakt geschapen naar het evenbeeld van God. Zij waren geestelijk en wandelden naar de geest. Maar Adam en Eva hadden een vrije wil van God gekregen, waardoor zij de mogelijkheid hadden om elk moment ongehoorzaam aan God te worden. Adam en Eva wandelde naar de geest, totdat de duivel in de gedaante van een slang tot hen kwam en hen verleidde tot zonde. Zij hadden een keuze om te blijven geloven in de woorden van God en Hem te blijven gehoorzamen en dus te blijven wandelen naar de geest of de woorden van de slang te geloven en zich door de lusten en begeerten van hun vlees te laten leiden en te kiezen om te wandelen naar het vlees. De lusten en begeerten van het vlees naar meer macht en te worden als God, won het van het Woord van God en daarom zondigden zij tegen God.

Eten

Esau was de eerstgeborene en had dus recht op het eerstgeboorterecht van zijn vader. Echter in een moment van zwakte, toen hij hongerig was, vond hij het vervullen van zijn vleselijke lust belangrijker dan zijn geboorterecht. In ruil voor eten, verkocht Esau vrijwillig zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Op dat moment hechtte Esau geen enkele waarde aan zijn eerstgeboorterecht en de genade, die God hem had geschonken, maar hij was onverschillig. Hij vond zijn vleselijke lust belangrijker dan de genade van God en door zijn daad verwierp hij Hem. Dit was voor God een gruwel (Mal 1:3, Rom 9:13, Heb 12:16).

Vrouwen

Dat Samson van vrouwen hield is algemeen bekend. Alhoewel God hem had aangesteld, had hij een grote liefde voor ‘vreemde’ vrouwen. Zijn liefde voor vrouwen ging boven de liefde voor God. Twee keer had zijn vrouw Delilah hem gevraagd wat het geheim van zijn kracht was, waarop Samson haar twee keer voorloog. Eigenlijk had Samson door haar acties kunnen zien, dat zijn vrouw niet te vertrouwen was en uit was op zijn ondergang. Maar Samson was verblind door zijn liefde voor haar en daardoor was hij zwak en kon niet tegen haar op. Toen zij voor de derde keer aan hem vroeg, wat het geheim van zijn kracht was, onthulde hij de waarheid en dat werd zijn ondergang.

Salomo hield ook van ‘vreemde’ vrouwen. Terwijl God hem duidelijk had geboden om zich niet in te laten met ‘vreemde’ vrouwen. Maar Salomo kon de verleiding in het vlees van deze mooie ‘vreemde’ vrouwen niet weerstaan. Zijn liefde voor hen zorgde uiteindelijk voor zijn ondergang.

Ook in het leven van David, die een man naar God’s hart was, was er een moment dat hij zich liet leiden door de seksuele lusten en begeerten van zijn vlees. David zondigde door overspel te plegen met Bathseba. En daar bleef het niet bij. Want zijn begeerte voor haar was zo groot, dat hij ervoor zorgde, dat haar man omkwam tijdens de strijd. Dit alles was een gruwel in de ogen van God. Alhoewel David een man naar God’s hart was, moest hij de consequenties van zijn daden zelf dragen en strafte God hem voor zijn daden.

Geld en rijkdom

Judas had een grote liefde voor geld. Alhoewel hij een discipel van Jezus Christus was en wonderen en tekenen verrichten, was zijn liefde voor geld groter dan de liefde voor zijn Meester. Voor dertig zilverlingen verraadde hij zijn Meester (Mat 26:14-16).

En zo zijn er nog vele voorbeelden in de Bijbel op te noemen, waarbij de wil van de mens en het vervullen van de lusten en begeerten van het vlees belangrijker waren dan de gehoorzaamheid aan God en de liefde voor God. Alhoewel bovenstaande voorbeelden over de oude mens gaan, zijn er ook vandaag de dag vele gelovigen, die de oude mens blijven en concessies doen met het vlees en zich door hun vlees laten leiden en daardoor blijven volharden in zonde.

Dit komt voornamelijk omdat de liefde, die zij voor zichzelf hebben, groter is dan de liefde, die zij voor Jezus en God de Vader hebben. En daardoor ‘verkopen’ velen hun geboorterecht als zoon van God om de lusten en begeerten van het vlees te vervullen. Zij vinden een tijdelijk genot, waarin zij hun eigen lusten en begeerten kunnen bevredigen, belangrijker dan de Vader te gehoorzamen en te blijven wandelen naar de Geest in heiligheid. Maar door hun daad verhogen zij niet Jezus en eren zij niet God, maar de duivel en geven hem alle eer.

Een tijdelijk genot kan vreselijke gevolgen hebben en veel kapotmaken in het leven van een persoon, die toegeeft aan de lusten en begeerten van het vlees en zondigt. Dit zien wij o.a. in het leven van Adam, Eva, Esau, David, Salomo, Samson en Judas, die nog de oude mens waren. Maar ook in het Nieuwe Testament lezen wij over gelovigen, die de nieuwe mens waren geworden, maar van het geloof afvielen omdat de liefde voor hun vlees en de wereld groter was dan hun liefde voor God. En daarin is eigenlijk niets veranderd.

Schandalen onder gelovigen

Hoe kan het bestaan dat er zoveel schandalen onder Christenen plaatsvinden en waarom vallen er zoveel gelovigen? Omdat de meeste gelovigen blijven leven naar het vlees en zich laten leiden door hun vlees; zintuigen, gevoelens, emoties, (werelds) denken, wil, lusten, begeerten etc. Zij denken dat zij wandelen naar de geest, maar de waarheid is dat hun ‘ik’ nog op de troon van hun leven zit en zij zich laten leiden door de lusten en begeerten van hun vlees. Zij gebruiken de genade van God om te blijven leven naar hun eigen wil en om hun daden, die tegen God’s wil ingaan, te vergoelijken. Maar in werkelijkheid verwerpen zij de genade van God voor de lusten en begeerten van hun vlees, net als Esau.

Velen bouwen niet op het Woord en blijven niet gehoorzaam aan het Woord, maar dwalen af door op hun eigen inzicht en het inzicht van de wereld te vertrouwen en zich daardoor te laten leiden.

Mogen wij bij de zonde blijven omdat de genade toenemen?Zodra er een verleiding op hun pad komt in de vorm van macht, roem, rijkdom, geld, vrouwen, mannen, kinderen etc. dan bezwijken zij en geven toe aan de lusten en begeerten van hun vlees. Zij spreken vrome woorden en doen zich vroom voor in het bijzijn van anderen. Sommigen geven zelfs onderricht in de Bijbel, gaan de straat op om te bidden voor mensen en leggen zieken de handen op. Maar zodra zij thuis zijn leiden zij een ander leven, dat voor de buitenwereld verborgen ligt en laten zij zich in met allerlei seksuele onreinheden, overspel, drank, geweld, hebzucht, fraude, bedriegerij, occultisme, alternatieve geneeswijzen, yoga, martial arts, games, tv, online gokken en noem maar op.

Zij bekommeren zich niet om het geestelijk welzijn van andere gelovigen en wat voor effect hun verborgen agenda op het leven van andere gelovigen hebben. Aangezien zij ongeestelijk zijn en door hun vlees worden geleid, beseffen zij niet wat voor effect en impact hun spreken en handoplegging op het geestelijk welzijn van anderen hebben.

Zij beseffen niet, dat door handoplegging dezelfde geestelijke onreinheden en machten, die heersen in hun leven, zij overdragen op anderen. Maar zij blijven slaaf van de zonde en blijven toegeven aan de begeerten en lusten van hun vlees en genieten van hun tijdelijk genot.

Maar dit is niet het leven zoals God het heeft bedoeld. God heeft Zijn Zoon Jezus Christus niet gegeven, zodat gelovigen kunnen blijven leven naar het vlees en kunnen blijven volharden in zonde. Jezus heeft géén toestemming gegeven om te blijven zondigen. Maar Jezus is gestorven om af te rekenen met de zonde en de zondige natuur van de oude mens.

God heeft iedereen de mogelijkheid en macht gegeven om in Jezus Christus door de wedergeboorte een zoon van God te worden en te wandelen naar Zijn wil in gerechtigheid en heiligheid. Hij heeft alles gegeven aan de nieuwe mens, zodat de nieuwe mens in staat zou zijn om in Christus naar de geest te blijven wandelen en zo weerstand te kunnen bieden tegen elke verleiding van het vlees.

Helaas ligt de focus in de meeste kerken en gemeenten meer op het bovennatuurlijke en de geestelijke manifestaties, tekenen en wonderen, voorspoed en de verrijking van het zelf, dan op het afsterven, het heiligingsproces en het vormen van een goddelijk karakter. Hierdoor bouwen de meeste mensen hun geloof niet op Jezus Christus; het Woord en groeit hun geest niet op tot volwassenheid. Maar zij bouwen hun geloof op hun gevoelens, emoties, ervaringen en de ervaringen en wijsheid van andere mensen. Zodra er verleidingen in hun leven komen, kunnen zij geen standhouden en zijn zij niet in staat om de verleidingen te weerstaan, maar geven toe aan de verleidingen van hun vlees en blijven zondigen.

Een slappe houding

De meeste gelovigen zijn onverschillig geworden omtrent de zonde en zien het kwaad er niet van in. Zij weten wel dat zonde niet goed is, maar omdat de meesten ongeestelijk zijn en leven naar het vlees, zien zij niet wat zonde teweegbrengt en doet met het leven van een mens. Zij zondigen met voorbedachte raden en hebben een mentaliteit van: ‘Ach, wat maakt het uit. Als ik een misstap bega, belijd ik gewoon mijn zonde en vraag vergeving en Jezus vergeeft mij. Zo simpel is het.

Maar dit is een slappe houding van de oude mens, die geregeerd wordt door zijn vlees en niet in staat is om weerstand te bieden tegen de verleidingen van het vlees, die tegen God’s wil ingaan. Zoals wij ook  in de bovenstaande voorbeelden van de oude mens konden lezen.

Maar ons voorbeeld is Jezus Christus, die naar de Geest wandelde en alle verleidingen weerstond. De meeste gelovigen bieden geen weerstand tot bloedens toe, maar laten het vlees regeren in hun leven (Heb 12:4). Dit komt omdat zij niet gericht zijn op Jezus, ongeestelijk zijn en daardoor het effect van de zonde niet inzien.

Hoe kun je verleiding weerstaan?

Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden (Jak 4:7)

De verleidingen, die tot zonde kunnen leiden, komen voort uit een onbekeerd hart en vinden plaats in het vlees. Zolang het vlees niet is afgelegd, zal de persoon de oude mens blijven en blijven toegeven aan de verleidingen in het vlees en blijven volharden in zonde.

De enige manier om de verleiding te weerstaan is door het vlees af te leggen en je te onderwerpen aan Jezus; het Woord en te blijven wandelen naar het Woord en de Geest en je niet te voeden en in te laten met de dingen van de wereld. Zolang je in Christus blijft en naar de geest blijft wandelen in plaats van naar het vlees, zul je de begeerte van het vlees niet voldoen. Wandelen naar de geest houdt in dat je blijft leven naar God’s wil, die in het Woord staat beschreven. Daarom is het belangrijk om Zijn Woord te kennen en jouw denken te vernieuwen met God’s Woord. Want zonder het Woord weet je niet wat God’s wil is. En als je Zijn wil niet kent, dan kun je niet naar Zijn wil leven.

Heb jij God lief met heel jouw hartHet doel van iedere gelovigen moet zijn om te worden als Jezus. En dat houdt niet in, dat je op zoek moet gaan naar het bovennatuurlijke en je te focussen op tekenen en wonderen. Want als dit jouw uitgangspunt is, dan duurt het niet lang voordat een new age geest jouw leven zal beheersen. Je moet hier erg mee oppassen!

Maar wandelen als Jezus houdt in dat je wandelt in de zelfopofferende liefde, wat betekent dat je jouw eigen wil kruisigt en aflegt in Jezus Christus en leeft naar Zijn wil. Want dat betekent het, als je Jezus en God liefhebt met heel jouw hart, ziel en verstand. Wandelen in de liefde houdt in dat je de Vader in alles gehoorzaam bent en doet wat Hij wil.

Je zult de zonde haten, net als God, Jezus en de Heilige Geest en daarom zul jij je van de zonde afkeren.

Het volgen van Jezus houdt in dat je de oude mens aflegt en de nieuwe mens, die naar het evenbeeld van God geschapen is, aandoet. Het betekent het ontwikkelen van een goddelijk karakter en wandelen in heiligheid en integriteit en het weerstaan van zonde. Zodat je door jouw leven, de Naam van Jezus zal verhogen en trouw zal blijven aan Hem en de Vader zal eren. De tekenen en wonderen van het Koninkrijk van God zullen jou automatisch volgen. Je zult er niet mee te koop lopen, want zodra je dit doet zal de hoogmoed de kop opsteken en zich in no time manifesteren.

Daar wij nu een grote Hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen (Heb 4:14-15)

Jezus is in alles verzocht geweest; eten, vrouwen, rijkdom, macht, status etc. zonder te zondigen. Jezus kon de verleidingen in het vlees weerstaan, omdat Hij de woorden van God en Zijn wil en Zijn hart kende. Hij had Zijn vlees ondergeschikt gemaakt aan Zijn geest. Hij had God lief boven al en betoonde dat door Zijn daden. Zijn liefde voor de Vader was groter dan de liefde voor Zichzelf en het vlees. Hij wist dat het vleselijke genot maar tijdelijk was. En Hij wist, wat de gevolgen zouden zijn als Hij hieraan zou toegeven, namelijk dat Hij gescheiden zou worden van God. Jezus gaf Zijn eigen leven op uit liefde voor Zijn Vader, om Zijn Vader te dienen. En omdat Hij de grote liefde van de Vader voor de mens zag, diende Hij tevens de mens en gaf Zijn leven; Zijn bloed voor hen.

‘Wees het zout der aarde’

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: