Is de Heere jouw Herder?

In Psalm 23 wordt het leven van een gelovige en zijn relatie met Jezus en God weergegeven. Alhoewel de meeste gelovigen deze Psalm uit hun hoofd kennen, blijven de woorden van deze Psalm voor de meeste gelovigen geschreven woorden en komen niet tot leven. Want hun spreken, gedrag en handelingen komen niet overeen met de woorden, die zij uit deze Psalm belijden. Laten wij daarom eens kijken, wat het betekent als de Heere jouw Herder is.

De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets

Jezus zegt: “Ik ben de goede Herder, die Zijn leven inzet voor Zijn schapen”. Door Jezus Zijn dood; Zijn bloed en opstanding, heeft een ieder de mogelijkheid om een zoon van God te worden. Wanneer jij gelooft in Jezus Christus; de Zoon van God, die gekomen is in het vlees en Hij jouw Verlosser is en jij Hem Heer van jouw leven hebt gemaakt en je een nieuwe schepping; een zoon van God, bent geworden in Hem, dan is de Heere jouw Herder.

Als de Heere jouw Herder is, dan ontbreekt jou niets. Wanneer je dus jammert, zeurt en klaagt over jouw situatie of wat andere mensen jou hebben aangedaan of over jouw gebrek en bidt voor allerlei materiële voorzieningen, dan is de Heere dus niet jouw Herder. Want deze eerste zin zegt, dat als Hij jouw Herder is, je géén gebrek hebt, omdat Hij jou heeft voorzien in alles. Het betekent, dat je tevreden bent met datgene, wat Hij jou heeft gegeven en waarmee Hij jou heeft gezegend.

nieuwe scheppingAls wij kijken naar de houding en het gedrag van het volk van Israel, die tijdens de uittocht uit Egypte op weg was naar het beloofde land, dan lezen wij dat zij telkens weer jammerden, zeurden en klaagden over hun situatie (o.a. Ex 16:7-8; Num 14:27,36, 16:11, 17:5; 1 Kor 10:10). Wat God ook deed en waar Hij hen ook in voorzag, het was nooit goed.

Hoe kwam dit? Omdat zij een andere verwachting van God en Zijn voorzieningen hadden en daarnaast telkens weer terugkeken naar hun oude leven. Zij konden hun oude leven niet afleggen, maar dachten telkens terug aan datgene dat zij hadden.

Zij dachten niet meer terug aan hun geklaag en gejammer tijdens de verdrukking van Farao toen zij het uitriepen naar God en vroegen om Zijn hulp. Nee, zoals de oude mens geneigd is om te doen, idealiseerden zij hun verleden; zij vergaten de nare dingen en dachten alleen terug aan de ‘goede’ dingen. De Heere was hun Herder en ging voor hun uit en voorzag hen in alles, maar zij erkenden Hem niet als hun Herder en keken niet naar datgene waarin Hij voorzag, maar zij keken naar datgene wat ontbrak.

En zo is het ook bij vele gelovigen, die blijven leven naar het vlees. Zij kijken continue naar datgene wat zij niet hebben en zijn daardoor nooit tevreden met wat zij hebben. In plaats, dat zij de Heere dankbaar zijn voor wat zij hebben en Hem daarvoor danken, kijken zij naar de dingen die zij niet hebben, maar anderen wel en klagen daarover. Als je zo leeft, zul je nooit gelukkig, dankbaar en voldaan zijn, maar altijd gebrek ervaren en daardoor blijven klagen, jammeren en zeuren bij mensen en bij God.

Maar als de Heere jouw Herder is, dan ontbreekt jou niets.

Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren

Want als Hij jouw Herder is, zul jij je laten leiden door Hem. Je zult niet halsstarrig en rebels zijn, maar je zult gehoorzaam zijn aan Hem en Zijn Woord volgen en daarvan niet afwijken. Zijn woorden zullen leven en vrede voortbrengen in jouw leven. Je zult gelukkig zijn en de vrede van God ervaren in jouw leven ongeacht de situatie en omstandigheden.

Er zullen stormen op je afkomen en de dingen zullen niet gaan, zoals je had verwacht of gedacht dat ze zouden gaan, maar omdat je jouw leven op het altaar hebt gelegd en jezelf hebt toegewijd aan Christus, zul je in elke situatie Zijn vrede, liefde en blijdschap ervaren. Je zult geen gemis ervaren omdat je gefocust bent op Hem; het Woord en niet op jezelf. Daarom zul je zijn vrede in elke situatie ervaren. Je zult nederliggen aan grazige weiden, waar jij geen gebrek leidt, omdat je continue  jezelf blijft voeden met Zijn woorden. Hij zal jou leiden aan rustige wateren, zolang je in Hem blijft.

Hij verkwikt (herstelt) mijn ziel

Dit gedeelte heeft meerdere betekenissen, want de positie van de gevallen mens is in Jezus Christus hersteld. Als jij je identificeert met Zijn sterven en opstanding en de nieuwe schepping wordt, ben je opgestaan uit de dood en zal je leven. Het Woord heeft jou hersteld en verzoend met de Vader. Maar het Woord heeft jou niet alleen hersteld, maar zal jou blijven vernieuwen en verfrissen elke dag van jouw leven.

Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijn Naams wil

Zolang jij gehoorzaam bent aan Hem en je laat leiden door Zijn Woord en daardoor doet wat Hij jou heeft opgedragen om te doen, zal Hij jou in de rechte sporen leiden van het leven. Zolang je gehoorzaam bent aan Hem, zul je wandelen op het pad van gerechtigheid.

Je zal wandelen naar Zijn wil, omdat je Zijn geboden opvolgt en datgene doet wat Hem behaagt. Door in Zijn wil te wandelen zul je Hem alle eer en glorie brengen, zodat Zijn Naam wordt verhoogd. Ja, door jouw wandel en jouw leven zul je Hem verhogen.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad

Als de Heere jouw Herder is, dan is Hij continue bij jou. Ja, Hij leeft in jou, door Zijn Woord en Zijn Heilige Geest. Je zult daarom niet angstig zijn en geen kwaad vrezen, omdat Hij altijd bij jou is. Zijn woorden zullen jou leiden en corrigeren daar waar nodig is, zodat je op Zijn pad van gerechtigheid zal blijven wandelen. Zijn woorden geven jou kracht, vertroosting en zorgen voor vrede en rust in moeilijke periodes en tijdens de stormen in jouw leven. Zij zorgen ervoor, dat je standvastig blijft en niet zal wankelen.

Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen;

De Heere zal jouw vijanden; diegene die jou haten, benauwen en vervolgen niet wegnemen, maar Hij zal een tafel bereiden temidden van hen. Dat wil zeggen, dat temidden van de verdrukking en vervolgingen, zal Hij jou blijven voorzien. Zolang jouw ogen maar op Hem gericht blijven en niet kijken naar de omstandigheden, situatie(s), toekomst, mensen etc. Zolang jij Hem trouw blijft, in Hem blijft en je door Hem laat leiden, zal Hij jou blijven voeden met Zijn Woord.

Hij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Hij heeft jou gezalfd met olie, wat betekent dat Hij jou apart heeft gezet van de wereld en heeft geheiligd en gerechtvaardigd in Jezus Christus. Omdat Hij jou heeft gezalfd; in positie heeft gezet als zoon van God en vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God, heeft Hij jou Zijn Heilige Geest gegeven.

Jij bent een zoon van God geworden, gezeten in Jezus Christus, boven elke heerschappij, macht, kracht etc. Hij heeft jou in Jezus Christus gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten door Zijn Heilige Geest, die in jou woont. Daarom zul je geen tekort ervaren, maar in Zijn volheid leven. Ja, jouw beker zal overvloeien. Je zult tevreden zijn, in plaats dat je ontevreden bent. Het maakt niet uit wat mensen van jou denken of zeggen of waar je doorheen gaat, Zijn vrede, vreugde en blijdschap zal in jou hart zijn.

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;

Als de Heere jouw Herder is, zal jij je door Zijn stem en Zijn Woord laten leiden en jouw vertrouwen stellen op Hem. Doordat je luistert naar Zijn stem en Zijn Woord in jou woont en je naar Zijn wil leeft, zullen heil en goedertierenheid jou volgen elke dag van jouw leven.

Ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen

Je zal in Zijn Woord blijven en doen wat Hij jou heeft opgedragen om te doen. Door jouw wandel en leven bewijs je dat je een zoon van God bent. Als je Zijn zoon bent, zul je voor altijd in het huis van de Heere verblijven.

‘Wees het zout der aarde’

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: