Browsing Category

Het boek Kolossenzen

boos ongelovig hart, verdorven hart

Wat is een verdorven hart?

Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken,…

De brief van Paulus aan de heilige in Kolosse – deel 19

Van al mijn omstandigheden zal Tychikus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Here, u op de hoogte brengen. Ik heb hem juist daarom tot u gezonden, dat gij zoudt vernemen, hoe het met ons staat…

Wat zegt het woord, zonde in de gemeente

De brief van Paulus aan de heilige in Kolosse – deel 18

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal…

De brief van Paulus aan de heilige in Kolosse – deel 17

Slaven gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoud des harten in de vreze des Heren. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als…

De brief van Paulus aan de heilige in Kolosse – deel 16

Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehaaglijk in de Here. Vaders, prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden (Kol 3:20-21) God heeft welbehagen als de kinderen hun ouders in alles gehoorzamen. Er staat geschreven…

error: Content is protected !!