Belijd jij Jezus voor de mensen of verloochen jij Hem?

Jezus zegt: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor Mijn Vader, die in de hemelen is (Mat 10:32)

Er zijn vele gelovigen, die Jezus belijden als Heer, maar met hun leven en daden verloochenen zij Hem en dienen de duivel. Je kunt nog zoveel met jouw mond belijden. Je kunt belijden dat je in God en in Jezus Christus gelooft, maar als jouw handelingen en jouw levenswijze niet overeenkomen met jouw belijdenis en de wil van God en Zijn Woord, dan heeft jouw belijdenis geen enkele waarde. Door jouw handelingen laat je zien, wie je werkelijk bent en wie jij toebehoort: God of de duivel. Zolang je de oude mens blijft en naar het vlees blijft leven zul je Jezus verloochenen. Maar wanneer je de nieuwe mens bent geworden en leeft naar de Geest en gehoorzaam bent aan het Woord, dan zul je in Jezus Christus blijven en zul je Jezus belijden bij de mensen.

Door te leven naar Zijn wil, zul je Hem door jouw daden en leven verhogen. Doordat je met jouw leven Jezus verhoogt, zul je ook de Vader verhogen. Ook al kan dit betekenen, dat je door mensen bespot en belachelijk wordt gemaakt. Ja, de wereld zal jou een dwaas vinden en uitlachen. Maar als je leeft naar de Geest en naar Zijn wil, zal niets jou kunnen raken en tegenhouden.

Je weet nou eenmaal dat de wil van de wereld tegen God’s wil ingaat. En dat de wereld houdt van de dingen, die voor God een gruwel zijn. Nu gaat het erom, blijf je standhouden op het Woord en jouw belijdenis? Of laat jij je intimideren in het vlees door mensen en ga je mee met de wereld en neem je het standpunt van de wereld over? De wereld staat haaks op het Woord van God. Dus dat zou betekenen, dat wanneer je voor de wereld kiest en leeft als de wereld, dat je Jezus zal verloochenen bij de mensen. Want je kunt niet Jezus; het Woord en de wereld; de duivel dienen. Het zijn twee totaal verschillende geestelijke koninkrijken en hebben niets, maar dan ook niets, gemeen met elkaar.

Wat betekent verloochenen?

Verloochenen komt van het griekse woord ‘arnéomail’ en betekent: tegenspreken, bijvoorbeeld ontkennen, afwijzen, verwerpen, verloochenen, weigeren

Als jij de woorden van God leest en bestudeert, maar niet gelooft en opvolgt in jouw leven, dan wijs je Zijn woorden af en verwerp je Hem. Als je Zijn woorden niet wil gehoorzamen, nog wil toepassen in jouw leven, maar allerlei excuses verzint om maar niet te hoeven doen wat het Woord zegt en wat Jezus heeft opgedragen om te doen, dan wijs je Zijn waarheid af en verloochen je Jezus; het Woord. Want jij verkiest de ‘waarheid’ van de wereld boven de waarheid van God. Als God bijvoorbeeld zegt, dat homofilie een gruwel voor Hem is, maar jij vindt het ok, omdat de wereld het goedkeurt en accepteert, dan vertegenwoordig je niet Zijn wil maar de wil van de wereld. En door de waarheid van God te verwerpen en Zijn wil te verwerpen, verloochen je Hem.

De oude Petrus verloochende Jezus

Het bekendste voorbeeld uit de Bijbel van iemand, die Jezus verloochende, is natuurlijk Petrus. Maar eigenlijk werd Jezus niet alleen verloochend door Petrus, maar door al Zijn discipelen, die nog de oude schepping waren. Want tijdens de gevangenneming van Jezus, bleef niemand bij Jezus, maar vluchtten al Zijn discipelen weg. En laten wij niet het moment, voordat Jezus werd gekruisigd, vergeten. Toen het volk nog een kans kreeg om voor Jezus Zijn vrijlating te kiezen. Maar niemand van het volk, inclusief Zijn discipelen, koos voor Hem, maar voor Barabas. Hier zien wij de zwakheid van de oude mens, die zich liet intimideren door notabene ‘de theologen’ van die tijd; de Farizeeën en Sadduceeën. De wereld legde Jezus niet de doodstraf op, maar Zijn eigen volk.

Stap in geloof uit de boot en blijf doorlopen,Maar laten wij kijken naar het leven van Petrus. Hij had zijn baan en zijn eigen leven opgegeven voor Jezus en volgde Hem. Petrus was de enige van de discipelen, die in geloof uit de boot durfde te stappen.

Hij liep op het water, totdat hij zijn ogen van Jezus afwendde en naar de natuurlijke omstandigheden begon te kijken. Doordat hij begon te twijfelen werd zijn geloof aangetast en begon hij te zinken.

Vervolgens beleed Petrus, dat Jezus de Zoon van God was. Waarop Jezus Hem antwoordde, dat vlees en bloed hem dat niet hadden geopenbaard, maar de Vader, die in de hemel was. Jezus beloofde hem, dat Hij Zijn gemeente zou bouwen op zijn getuigenis. Wat een belofte!

Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op de aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen (Mat 16:15-19)

Maar Petrus was nog de oude mens, hij was nog niet wedergeboren. Zijn vlees was nog niet gestorven in Christus en Zijn geest was nog niet uit de dood opgewekt en tot leven gekomen en heerste nog niet in zijn leven. Maar hij was nog slaaf van zijn vlees en zijn vlees (zintuigen, emoties, gevoelens, gedachten etc.) regeerde als koning in zijn leven en dicteerde hem wat hij moest doen.

“Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit!”

Toen de discipelen bij Jezus waren en Jezus voorspelden, dat al Zijn discipelen aanstoot aan Hem zouden nemen, opende Petrus zijn mond en zei: “Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit!” (Mat 26:33).

Maar Jezus antwoordde Petrus en zei: Voorwaar, Ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochen. Maar Petrus zei tot Jezus: “Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen” (Mat 26:34-35). De andere discipelen spraken dezelfde woorden als Petrus. Jezus en de discipelen spraken beiden woorden over de toekomst, echter werden de woorden van Jezus de waarheid en niet de woorden van de discipelen.

“Ik ken Hem niet”

Want toen Jezus gevangen genomen werd, vluchtte Petrus uiteindelijk, net als de andere discipelen weg. Petrus keek vervolgens op afstand toe. En toen hij werd herkend als discipel van Jezus, ontkende hij zijn Meester en Heer. Petrus schaamde zich voor Jezus en was bang voor wat de mensen hem zouden aandoen. Daarom deed hij net alsof hij Jezus niet kende. Petrus verloochende Jezus niet eenmaal, niet tweemaal, maar wel driemaal. Tot driemaal toe, zei Petrus, dat hij Jezus niet kende.

Petrus, die enkele dagen daarvoor had gezegd, dat hij Jezus nooit zou verlaten en Hem nooit zou verloochenen maar bereid was om samen met Hem te sterven, zei tegen vreemde vrouwen, dat hij Jezus niet kende. Toen Petrus de haan hoorde kraaien, wist hij dat hij Zijn Meester en Heer, aan wie hij enige dagen daarvoor, zijn liefde had betoond, had verloochend en Petrus weende bitter.

De oude mens is niet in staat om Jezus te volgen

Jezus kende de natuur van de oude mens en de zwakheid van het vlees. Hij wist dat de oude mens niet in staat is om Hem te volgen, omdat de oude mens gebonden is aan het vlees, met zijn zondige natuur.  Hij kende de strijd tussen het vlees en de Geest en wist dat een mens alleen Hem zou kunnen volgen en behouden zou zijn door de wedergeboorte. Omdat alleen door de wedergeboorte, als het vlees wordt gekruisigd, afgerekend wordt met de zondige natuur van de mens en als de geest in de mens tot leven komt, de mens in staat is om het Koninkrijk van God te zien en binnen te gaan. Aangezien het Koninkrijk van God een geestelijk Koninkrijk is en vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven.

Zolang de mens niet is wedergeboren en dus ongeestelijk is, zullen de woorden van God voor de mens een dwaasheid zijn, omdat zij tegen de wil van het vlees en de natuurlijke wetten van de wereld ingaan.

De oude Petrus had zichzelf nog niet verloochend; hij had zijn vlees nog niet afgelegd en was nog niet wedergeboren. Daarom ging hij met de wereld mee en verloochende Jezus, omdat hij bang was om zijn eigen leven te verliezen. Wat moet Petrus zich geschaamd en ellendig hebben gevoeld, toen Jezus werd gekruisigd en 3 dagen in het dodenrijk was. Petrus pakte zijn oude beroep en leven weer op. Maar Jezus verwierp Petrus nog niet, maar gaf hem een nieuwe kans. Jezus had hem immers beloofd, dat Hij op de getuigenis van Petrus Zijn gemeente zou bouwen. En aangezien de woorden van Jezus de waarheid zijn, zou dit ook gebeuren.

“Heb jij Mij waarlijk lief?”

Jezus stelde Petrus driemaal de vraag of hij Hem waarlijk liefhad. Waarop Petrus volmondig ‘ja’ antwoordde. Ja, bij de 3e keer werd Petrus zelfs bedroefd:

Toen zij dan maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Heere, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren. Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: Ja Heere, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide ten derden male tot hem: Sion, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Heere, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot: Weid Mijn schapen (Joh 21:15-17)

Vervolgens maakte Jezus hem bekend door welke dood, hij God zou verheerlijken (Joh 21:18-19)

De nieuwe Petrus getuigde van Jezus

Maar toen Petrus zijn geest opstond uit de dood en hij vervuld werd met de Heilige Geest, was hij een nieuwe schepping geworden. De Geest heerste in Zijn leven. Daardoor schaamde Petrus zich niet meer voor Jezus Christus, maar hij getuigde openlijk over Hem. Hij deed wat Jezus hem had opgedragen om te doen.

Gij zijt de Christus Zoon van de levende GodDe Joodse mannen, die in Jeruzalem waren voor de viering van ‘het feest der weken’ maakten de discipelen belachelijk, door te zeggen dat zij teveel wijn hadden gedronken.

Maar de nieuwe Petrus liet zich niet intimideren door hun woorden. Het deerde Petrus niet en Petrus stond op en getuigde openlijk voor al die mensen over Jezus Christus, de Zoon van de levende God.

Petrus schaamde zich niet meer voor Jezus en verschuilde zich niet meer. Althans, er was een moment, waarin Petrus zich tijdelijk liet intimideren door mensen en hypocriet gedrag vertoonde. Maar toen Petrus hierop werd aangesproken door Paulus, bekeerde hij zich hiervan.

Petrus wandelde naar de Geest en bleef Jezus trouw tot aan de dood. Hij stierf als getuige van Jezus Christus en verhoogde God met zijn dood, zoals Jezus had voorspeld.

Wat wij om ons heen zien gebeuren is het resultaat van de keuzes van de mens.

Wij leven in een tijd, waarin wij de voorspellingen van het Woord steeds meer in vervulling zien gaan. Vele gelovigen hebben God verlaten en zijn afgeweken van het Woord en het geloof. Wij zien om ons heen, dat de macht van de duivel, wat zich uit in zondig gedrag van de mens en de chaos op aarde, enorm is toegenomen. Ja, de duivel heeft grote macht gekregen, door……… de mens. De mens geeft vaak God de schuld van alles, maar de mens is hier zelf verantwoordelijk voor. De mens heeft zelf de macht aan de duivel gegeven door hem te gehoorzamen en hem te eren door tolerantie en acceptatie van de zonde en door te blijven zondigen.

De macht van de duivel wordt gevoed door de zondeHierdoor heeft de wereld het voor het zeggen en bepaald het leven van de mensen. De wereldgeest is toegelaten in vele kerken en gemeenten en daarom worden er concessies gemaakt met de zonde en blijft de gemeente in zonde wandelen. Vele leiders hebben het geeneens door of hebben het wel door, maar doen er niets tegen.

Het Woord wordt aangepast aan de wensen van de wereld en aan de lusten en begeerten van de oude mens. Door het aanpassen van het Woord, wordt de waarheid aangetast door de leugen en is geen waarheid meer, maar een leugen.

Vele gelovigen leven niet meer naar het Woord en passen het Woord niet meer toe in hun leven. Maar zij luisteren naar de kennis en wijsheid van de wereld en passen die toe in hun leven.

Zij doen niet wat het Woord hen opdraagt om te doen, omdat zij het niet meer vinden passen in de tijd waarin wij leven. Zij belijden Jezus als Heer, maar met hun daden verloochenen zij Hem.

Belijd jij Jezus of verloochen jij Jezus bij de mensen?

Elke dag maak je keuzes om trouw en gehoorzaam te blijven aan het Woord van God of om van het Woord af te wijken en de wereld te gehoorzamen. Wanneer je voor de wereld kiest, zul je automatisch Jezus verloochenen. Want de wereld en het Woord gaan niet samen. Het zijn twee verschillende koninkrijken. Het is aan jou, om te kiezen bij welk koninkrijk jij wil horen: het Koninkrijk van God of het koninkrijk van de duisternis; de wereld. Als je nog niet bent wedergeboren of naar het vlees blijft wandelen, zul je een vriend van de wereld zijn en leven als de wereld. En het Woord zegt, wie een vriend van de wereld is, is automatisch een vijand van God.

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God (Jak 4:4)

Daarom is het belangrijk om in Jezus Christus; het Woord te leven en Hem te blijven gehoorzamen. Wanneer je Jezus blijft belijden bij de mens, door jouw wandel en handel, zal Hij jou belijden voor de Vader. Maar wanneer je een vriend van de wereld wil zijn en dus kiest voor de wereld en geaccepteerd wil worden door de wereld en leeft als de wereld, dan zul je de oude mens blijven en door jouw wandel Jezus verloochenen. Wanneer jij Jezus verloochent, zal Hij jou ook verloochenen bij de Vader.

Jezus zegt: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden (Mat 16:24-25). 

En deze woorden zijn nog steeds van kracht.

‘Wees het zout der aarde’ 

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: